8 “А” сыныбында?ы


The Presentation inside:

Slide 0

8 “А” сыныбында?ы Физика п?ніні? саба?ына ?ош келді?іздер. Саба?ты? та?ырыбы: "Меншікті кедергі. Кедергіні? температура?а т?уелділігі "


Slide 1

Ма?саты: О?ушылар?а меншікті кедергі ж?не оны? ?андай шамалар?а т?уелділігі мен ?лшем бірлігі туралы т?сінік беру О?ушыларды ?з бетімен ой ?орытындыларын жасай білуге да?дыландыру. Жауапкершілікке, тияна?тылы??а, Е?бек?орлы??а т?рбиелеу.


Slide 2

1 5 4 6 2 3 7 8


Slide 3

5 6 7 8 2 3 4 1


Slide 4

№1. Шартты белгілер бойынша схемадан ??ралдарды атау


Slide 5

№2 График бойынша ?ткізгіш кедергісіні? м?нін табы?ыз? I, A 10 200 U, B


Slide 6

1. К?лдене? ?имасыны? ауданы 0,1 мм?, ал ?зынды?ы 1 м к?міс сымны? кедергісі ?андай болады? ?=0,015 Ом·мм?/м. Егер осы сым ар?ылы 1,5 А ток ?тсе, ?ткізгіш ?штарында?ы кернеу ?андай? Берілгені : _________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Slide 7

2) К?лдене? ?имасыны? ауданы 2 мм?, ?зынды?ы 5 м никель сымны? кедергісі неге те?? Егер кернеу 3,2 В болса,онда оны? бойымен ?андай ток ?теді? ?=0,4 Ом·мм?/м. Берілгені : _________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Slide 8

“Бос орынды толтыр” формулаларды ?айталайы?


Slide 9


Slide 10


Slide 11

?орытындылау


Slide 12

?ткізгіш кедергісі оны? l ?зынды?ына тура пропорционал, S к?лдене? ?имасыны? ауданына кері пропорционал ж?не оны? жасал?ан материалына т?уелді болады. ?ткізгішті? затына ж?не оны? к?йіне, температурасына т?уелді шама.Б?л шама ?ткізгішті? меншікті кедергісі деп аталады. ХБ ж?йесінде меншікті кедергіні? ?лшем бірлігі 1Ом· м


Slide 13

Тізбек б?лігіндегі ток к?ші-осы б?лікті? ?штарында?ы кернеуге тура пропорционалда, ?ткізгішті? кедергісіне кері пропорционал.


Slide 14

?й тапсырмасы § 39,40 Меншікті кедергі. Кедергіні? температура?а т?уелділігі.


Slide 15

Зейін ?ойып ты?да?андары?ыз?а рахмет. Сау болы?ыздар.


Slide 16

Электр тогы дегеніміз не?


Slide 17

Еркін электр зарядтарын тасымалдаушылар-ды? реттелген ?оз?алысы


Slide 18

Ток к?ші деп нені айтады ж?не формуласы ?андай?


Slide 19

?ткізгішті? к?лдене? ?имасы ар?ылы ?андай да бір уа?ыт аралы?ында тасымалданатын электр м?лшеріні? сол уа?ыт аралы?ына ?атынасы


Slide 20

Электр кернеуі деп нені айтады ж?не формуласы ?андай?


Slide 21

Тізбекті? берілген б?лігінде заряд орын ауыстыр?анда, электр ?рісіні? ат?ар?ан ж?мысыны? осы заряд?а ?атынасы


Slide 22

?ткізгіш ?штарында?ы кернеуді ?андай ??ралмен ?лшейді ж?не ол тізбекке ?алай ?осылады?


Slide 23

Вольтметр. Ол тізбекке параллель ?осылады.


Slide 24

Тізбекті? б?лігі ?шін Ом за?ы ?алай т?жырымдалады?


Slide 25

Тізбекті? б?лігіндегі ток к?ші осы б?лікті? ?штарында?ы кернеуге тура пропорционал, ал ?ткізгішті? кедергісіне кері пропорционал


Slide 26

Электр тогыны? ?андай ?рекеттері бар?


Slide 27

1.Жылулы? 2.Химиалы? 3. Магниттік 4.Физиологиялы?


Slide 28

Электр ?оз?аушы к?ші ?алай белгіленеді? ?лшем бірлігі ?андай?


Slide 29

? ?рпімен белгіленеді. ?лшем бірлігі 1Вольт (В)


Slide 30

Кедергі ?алай белгіленеді? ?лшем бірлігі ?андай?


Slide 31

Кедергі R ?рпімен белгіленеді. ?лшем бірлігі 1 Ом


Slide 32

Жауабы: Вольтметр кернеуі ?лшенетін ?ткізгішке ?алай ?осылады


Slide 33

Параллель


Slide 34

Жауабы: Электр ?оз?аушы к?ші деп нені айтады? Формуласы ?андай?


Slide 35

Электр ?оз?аушы к?ші деп б?где к?штерді? ж?мысыны? заряд?а ?атынасын айтады.


Slide 36

Жауабы: Ом за?ыны? формуласынан кернеуді ?алай аны?тау?а болады?


Slide 37

U=IR


Slide 38

Жауабы: ?ткізгіштегі ток к?ші заряд жылдамды?ына т?уелді ме?


Slide 39

Ия


Slide 40

Жауабы: Ом за?ыны? формуласынан кедергіні ?алай аны?тау?а болады?


Slide 41


Slide 42

Жауабы: 1 мА-де ?анша А бар?


Slide 43

0,001 А немесе


Slide 44

Жауабы: Ток к?ші ?алай белгіленеді? ?лшем бірлігіне нені ?абылдайды?


Slide 45

І ?рпімен белгіленеді. ?лшем бірлігі-1 Ампер


Slide 46

Жауабы: Амперметр тізбекке ?алай жал?анады


Slide 47

Тізбектей


×

HTML:

Ссылка: