Тапсырмалар:


The Presentation inside:

Slide 0

Тапсырмалар: А?паратты? к?лемі дегеніміз не? “Компьютер” с?зінде неше байт бар? Неше бит бар? “Программа” с?зінде неше бит бар? 2048 байт= … Кбайт? 3Мбайт= …. Байт? 1Гбайт= … байт ?


Slide 1

Компьютер – ?мбебап есептеуіш машина


Slide 2

Компьютер – к?рделі ??рыл?ыларды? жиыны Компьютер кез келген есепті шы?ару ?шін ?олданылады. Ол деректерді талдау, а?паратты санды? форматта са?тау, видео ж?не фотоматериалдарды ??деу, м?тіндік а?паратты ??ру ж?не т?зету, т.б.болуы м?мкін. Компьютер тек программаларды? ж?мысын, ж?мыс жылдамды?ын ?амтамасыз ету міндетін ат?арады.


Slide 3

Компьютерлерді ?олдану Ал?аш?ы компьютерлер «компьютер» ж?не «ЭЕМ» атауларында к?рініс тап?андай, тек есептеулер ?шін жасалып шы??ан болатын. Е? ?арапайым есептеу машиналары есептеу ?дерістерін аса жылдамдатып, адамдар?а к?мекке келді.


Slide 4

Компьютер т?рлері: Суперкомпьютерлер арнайы ма?сатта немесе на?ты тапсырыспен жасалады. Суперкомпьютер жаппай ?ндірілетін детальдардан ??ралады.


Slide 5

?лкен компьютерлер ?лкен компьютерлер. Олар ?лкен к?лемді а?паратты са?тау?а арнал?ан. ?детте ол – дерек ?орлары, Интернет желісіні? ?рт?рлі ?ызметтері


Slide 6

Серверлер Компьютерлік желілерді? орталы? торабы болып табылатын ?лкен компьютерлерді серверлер деп атайды. Серверлерде желіге ?осыл?ан барлы? компьютерлер пайдалана алатын а?парат са?талады


Slide 7

Дербес компьютерлер Дербес компьютер – ол бір адам бас?а компьютерлерден т?уелсіз, жеке ?олдана алатын компьютер. ?стел ?сті компьютері – ?йде немесе офисте е? жиі ?олданылатын компьютер. Ол монитордан , ж?йелік блоктан ж?не пернета?тадан т?рады.


Slide 8

Алып ж?ретін компьютерді ноутбук деп те атайды. Кішкене м?лшерлі ноутбуктерді нетбуктер деп атайды.


Slide 9

?алта компьютерлері


Slide 10

С?ра?тар Компьютер деген не ? Компьютер ?андай функцияларды орындайды ? Компьютер программасыз амалдар орындай ала ма ? ?андай компьютерлік программаларды білесі? ? Компьютер ?айда ж?не ?алай ?олданылады ? Компьютерді? ?андай т?рлері болады ? Дербес компьютерді? т?рлерін ата?дар


Slide 11

?йге тапсырма § 5 та?ырыбын о?у , тестке жауап жазу.


×

HTML:

Ссылка: