Джумле. Джумледе сёзлернинъ бири-биринен багъы.Джумленинъ баш арифнен башланмасы.


The Presentation inside:

Slide 0

Джумле. Джумледе сёзлернинъ бири-биринен багъы.Джумленинъ баш арифнен башланмасы. Азырлады: Башлангъыч сыныф оджасы Аблякимова Мумине Эмирвелиевна


Slide 1

Макъсатлар: талебелернинъ джумле, джумледе сёзлернинъ бири-биринен багъланувы акъкъында бильгилерини шекиллендирмек; джумле баш арифнен башлангъаны ве сонъунда нокъта къоюлгъаны акъкъында бильгилерини текрарламакъ; талебелернинъ сёз байлыгъыны арттырмакъ; нутукъны инкишаф этмек; табиаткъа севги дуйгъусыны ашламакъ.


Slide 2


Slide 3


Slide 4

Ресимли диктант


Slide 5

Ресимли диктант


Slide 6

Ресимли диктант


Slide 7

Ресимли диктант


Slide 8

Тешкеремиз!!! Инджир, итбурун, илядж,ине.


Slide 9

Топ топ эте, топ эте Топчыкъ кезмеге кете. Тыгъыра, юварлана, Таирени чагъыра. раатлыкъ дакъкъасы


Slide 10

Булар не?


Slide 11

«Арткъач» сёзни тап хыяр къапыста хавуч татлы бибер согъан бибер долмасы


Slide 12

Джумлелердеки хаталарны догъурла! Бизим койден озен кече Язда онынъ суву эксиле. ичинде гольчиклер асыл ола Папийлер бу гольчик- лерде ялдайлар


Slide 13

Тешкеремиз !!! Бизим койден озен кече. Язда онынъ суву эксиле. Ичинде гольчиклер асыл ола. Папийлер бу гольчиклерде ялдайлар.


Slide 14

«Джумлени толдур» (1 группа) Шорбаны .................. ашайлар. къалемнен эльнен къашыкънен


Slide 15

Тешкеремиз! Шорбаны къашыкънен ашайлар.


Slide 16

«Джумлени толдур» (2 группа) Алие багъчада ............. джыя. балыкъ къартоп алма


Slide 17

Тешкеремиз! Алие багъчада алма джыя.


Slide 18

«Джумлени толдур» (3 группа) Риза озенден ................. тутты. армут балыкъ китап


Slide 19

Тешкеремиз! Риза озенден балыкъ тутты.


Slide 20

«Джумлени толдур» (4 группа) Якъуп ................ шиир язды. дефтерине ралесине китабына


Slide 21

Тешкеремиз! Якъуп дефтерине шиир язды.


Slide 22

«Джумлени толдур» (5 группа) Мектепте талебелер ................... . юкълайлар окъуйлар талашалар


Slide 23

Тешкеремиз! Мектепте талебелер окъуйлар.


Slide 24

Ресимге бакъып джумле тертип эт.


Slide 25


×

HTML:

Ссылка: