Б?лшы?ет ?лпасы Ж?йке ?лпасы


The Presentation inside:

Slide 0

Б?лшы?ет ?лпасы Ж?йке ?лпасы


Slide 1

Д?ріс жоспары 1. Б?лшы?ет ?лпасы. 2. Б?лшы? ет ?лпасыны? ?рылысы мен ?ызметі. 3. Ж?йке жасушаларыны? ??рылысы мен ?ызметі. 4. Нейрон ??рылысы мен т?рлері. 5. Нейроглия ??рылысы мен ?ызметі. 6. Ж?йке ?штары. 7. Синапс туралы ??ым.


Slide 2

Б?ЛШЫ? ЕТ ?ЛПАЛАРЫ- Б?лшы? ет ?лпасы — организмні? ?оз?алысы мен ішкі органдарыны? жиырылу процестерін ?амтамасыз ететін жо?ары д?режеде мамандал?ан ?лпалар. Б?лшы? етті? ?ш т?рін ажыратады: 1. Біры??ай салалы б?лшы? ет ?лпасы; 2. К?лдене? салалы б?лшы? ет ?лпасы; 3. Ж?рек б?лшы? ет ?лпасы. Нерв ?лпасы — нерв ж?йесіні? негізгі к?рылымды? элементі. Нерв ?лпасы нерв клеткаларынан немесе нейрондардан (нейроциттерден) ж?не глиалык клеткалардан не-месе глиоциттерден т?рады. Нейроглия — нерв ?лпасыны? к?мекші ж?не ма?ызды ??рамды б?лігі. Нейроглияны? клеткалары нерв импуль-старын ?ткізбейді, біра? олар нерв ?лпасында тіректік, трофикалы?, ?ор?аныс ж?не изоляциялы? функциялар ат?арады.


Slide 3

1-б?лім Б?лшы?ет ?лпасы


Slide 4

Б?лшы? ет ?лпасыны? т?рлері Біры??ай салалы К?лдене? жола?ты Ж?рек б/е


Slide 5

Біры??ай салалы б?лшы?ет 1 – миоцит, 2 - ядро


Slide 6

Біры??ай салалы б/е ??рылысы А – в жары? микроскобында, Б – в электронды микроскопта. 1 – тегіс миоциттер; 2 – ядролар; 3 – цитоплазма; 4 – митохондриялар; 5 – миофиламенттер; 6 – гавеолалар; 7 – жасушааралы? байланыс; 8 – базальды мембрана.


Slide 7

К?лдене? жола?ты б/е ?лпасы 1 – б/е жіпшесі; 2 – ядро.


Slide 8

К?лдене? жола?ты б/е ?лпасы А – ж?мысшы миоциттер; Б –атиптік миоциттер; В –ультрамикроскопты? ??рылыс схемасы. I – ж?мысшы б/е; II – атиптік б/е: 1 – кардиомиоциттер ядролары; 2 – цитоплазма; 3 – вставочный диск; 4 – миофибрилдер; 5 – митохондриялар; 6 – Гольджи кешені; 7 – анастомоздар.


Slide 9

Нерв ?лпасы — нерв ж?йесіні? негізгі к?рылымды? элементі. Нерв ?лпасы нерв клеткаларынан немесе нейрондардан (нейроциттерден) ж?не глиалык клеткалардан не-месе глиоциттерден т?рады. Импульстарды орталы? нерв ж?йесіне беретін нейрондарды афференттік немесе сенсорлы? нейрондар дейді, ал эфференттік ?оз?аушы, нейрондар импульстарды орталы? нерв ж?йесінен эффекторлар?а (?лпалар?а немесе тітіркенішке жауап беретін органдар?а, мысалы — б?лшы? еттерге немесе бездерге) береді. Кейде афференттік ней-рондар аралы? немесе ассоциативтік нейрондар аркылы эффекторлы? нейрондармен жал?асады. Сезімдік, аралы? ж?не ?озгаушы нейрондар ?осы-лып, рефлекторлы? до?аны к?райды. Нейрондарды? ?за-ра жанас?ан жерін сииапстар дейді. Синапстар ?оздырушы ж?не б?геуші болып б?лінеді. Нейронны? денесін (перика-рион) ж?не онан тарайтын цитоплазмалы? есінділерді ажыратады, Осы ?сінділерді? саны мен орналасуына ?арап нейрондарды уни- псевдоуни-би ж?не мультиполярлы деп б?леді. (сурет). Импуль-старды клетканы? денесіне ?ткізетін ?сінділерді дендрит- тер деп атайды. Импульстар-ды клетканы? денесінен бас?аклеткалар?а немесе шеткі орга?дар?а ?ткізетін ?сінділер аксондар немесе нейрит деп аталады. Б?лар дендриттерге ?ара?анда жі?ішке ж?не оларды? ?зынды?ы бірнеше метр-ге жетуі м?мкін. Аксонны? дисталды? учаскесшщ нейро-секрециялык ?абілеті бар, ол т?йме сия?ты ?шпен аякталатын к?птеген жі?ішке б?та?шалар?а тарма?талады. Т?йме т?різді ?штарында ерекше зат нейромедиатор?а (ацетилхолин) толы ?са? к?піршіктер мен к?птеген мито-хоидриялар болады.


Slide 10

2-б?лім Ж?йке ?лпасы


Slide 11

Нейрон т?рлері 1 – униполярлы; 2 – псевдоуниполярлы; 3 – биполярлы; 4 – мультиполярлы.


Slide 12

Униполярлы нейрондар сирек кездеседі. Биполярлы клеткаларды? ?згеше т?рі псевдополярлы нейрондар. Псев-доуниполярлы клеткалар жиірек кездеседі. Бигіолярлы нейрондарды? ?арама-?арсы ба?ытта тарайтын екі ?сіндісі болады, осы?ан байланысты клетка денесіні? пішіні ?ршы? сиякты келеді. Нерв клеткаларыны? к?пшілігі мультипо-лярлы болады. Б?ларды? пішіві т?рліше болуы м?мкін. ?сінділерді? біреуі нейрит, ?ал?андары дендриттер. Нерв импульстары аксон ар?ылы тиісті орнына беріледі, ал де-ндриттерге келген импульстар клетка денесіне беріледі. ?сінділер ?те ?зын болуы м?мкін ж?не нейриттегі нейроп-лазманы? (цитоплазманы?) м?лшері нерв клеткаларыны? денесіндегі нейроплазманы? к?лемінен кейде ж?з, тіпті мы? есе арты? болады. Белоктар нерв клеткасыны? денесі мен оны? дендрит-терінде ?ана синтезделеді. Нерв клеткасыны? ядросы ірі ж?не а?шыл келеді, бір немесе бірнеше ядрошы?ы болады. Клетка денесіні? нейроплазмасында жары? микро-скопімен к?рінетін хроматофилдік зат немесе Ниссльді? т?йіршіктері деп аталатын базофильдік затты? т?йіршіктері болады (сурет). Олар к?бінесе ядроны? ма?ьшда немесе клетка денесіні? шет жа?ы мен дендрит-терде жиналады, аксонда болмайды. Электронды? микро-скоппен кара?анда Ниссль заты бос орналаскан ж?не мембраналар?а бекіген, рибосомалар мен полирибосомала-ры бар гранулалы? эндоплазмалы? ретикулумны? жалпа? цистерналарына бай цитоплазманы? айма?ы екенін д?лелдейді.


Slide 13

Ж?лыны? нерв клеткасында?ы Ниссль заты: 1-клетка денесі, 2-ядро, 3-Ниссль заты,


Slide 14

НЕЙРОГЛИЯ Нейроглия — нерв ?лпасыны? к?мекші ж?не ма?ызды ??рамды б?лігі. Нейроглияны? клеткалары нерв импуль-старын ?ткізбейді, біра? олар нерв ?лпасында тіректік, трофикалы?, ?ор?аныс ж?не изоляциялы? функциялар ат?арады. Сонымен бірге миды? эпифиз ж?не гипофизінде нейроглия осы органдарды? негізгі массасын к?райды ж?не секреторлы? функция ат?арады. Нейроглияны? клеткалар саны нейрондар?а ?ара?анда 10 есе к?п. Б?л клеткалар орталы? нерв ж?йесіні? клетка-ларын ?оршап, олардын арасында?ы кеністікті толтырып, механикалы? тіректік функция ат?арады. Глиалык клеткаларды? метаболизмні? активтігі ?здерін ?орша?ан клеткалардын метаболизміне ты?ыз байланысты деп есептейді. Жат?а сактау процестеріне ?атысатын болуы керек деген жорамал да бар. Шванн клеткалары деп аталатын     нейроглияны?      серіктері      миелинген     талшы?тарыны? ?абы?шаларын синтездейді, ал ?ал?ан клет-калар фагоцитозды? функция ат?арады. Нейроглия клеткаларыны? бірнеше типтері бар: нерв т?тігінен дамитын макроглия (глиоциттер) мен мезенхима-дан пайда болатьш микроглия (глиалы? макрофагтар). Макроглия клеткаларыны? екі категориясын ажыра-ту?а болады: астроциттер мен олигодендроциттер. Астро-циттер протоплазмалы? ж?не талшы?ты болып белінедІ


Slide 15

Нейроглияны? т?рлері: 1— плазмалык астроциттер, 2— талшы?ты астроциттер, 3— олигодендроцитгер, 4— микроглияны? клеткалары ірі нейрондарды? арасында?ы.


Slide 16

Протоплазмалы? астроциттер ми мен ж?лынны? с?р затында орналас?ан, оны? денесінен тармактал?ан ?ыс?а ж?не жуан ?сінділер тарайды. Талшы?тарды ??рамайды. Ми мен ж?лынны? а? затында фибриллалы? немесе тал-шы?ты астроциттер болады. ?сінділері ?зын ж?не кеп тарма?талмайды, талшы?тардын шо?ырын ??райды. Астроциттерді? б?л т?ріні? есінділері нерв клеткаларыны? ?сінділері мен денелеріні? арасында?ы ке?істікті? б?рін толтырып т?рады ж?не нейрондар жататын тор ??райды. Талшы?ты астроциттерді? ?сінділері нейрондарды ?оректендіретін шекаралы? глиалы? периваскулярлык мембраналар ??райды. Астроциттердін екі типі бір-бірімен ?зара байланысты ж?не нейрондар орналасатын ?ш ?лшемді шырматылып жататын тор ??райды. Астроциттерді? б?лінуі жиі бай?алады, орталы? нерв ж?йесі за?ымдал?ан жа?дайда тырты? ?лпа ??райды. Олигодендроциттер ми мен ж?лынны? с?р ж?не а? за-ты?да орналаскан. Б?лар астроциттерден ?са? келеді. Клетка денесінен жі?ішке б?та?шаларды? азда?ан саны та-райды. Нерв ж?йесіні? орталык б?лімдерінін с?р затында б?лар нейрондар денесіне жанаса орналасады, а? затта катар ??рап немесе топтанып жатады, ал орталы? нерв ж?йесі айма?ыны? сыртьшда олар нерв клеткаларыны? ?сінділерін ж?не оларды? ?штык аппараттарьш бойлап ор-наласады, оларды Шванн клеткалары немесе нейролеммоциттер деп атайды. Шванн клеткалары миелинденген талшы?тардын миелин ?абы?шасын синтездейтін маман-дал?ан олигодендроциттер. Нерв клеткаларыны? ?сінділерін изоляциялап, олигодендроциттер нерв козуыны? шашырауына кедергі болады. Сонымен бірге олигодендроциттер нейровдарды ?оректендіруге ж?не ми-ды? су алмасуына катысады. Микроглияны? клеткалары миды? с?р, а? заттарьшда орналас?ан. С?р затта к?п болады. Лизосомалар мен жа?сы жетілген Гольджи аппараты бар клетканы? кішкене сопа?ша денесіні? ?рбір ?шьшан жуан ?сінді тарайды. Ми за?ымдал?ан кезде б?л клеткалар фагоциттерге айналады ж?не амебаша ?оз?алып жылжып, б?где денелерді? ?аптап келуіне кедергі болады.


Slide 17

Ж?йке торы


Slide 18

НЕРВ ТАЛШЫ?ТАРЫ ?абы?шалармен ?аптал?ан нерв клеткаларыны? ?сінділері нерв талшы?тарын к?райды. Нерв талшы?тары ми мен ж?лынны? ?ткізуші жолдарын, ал шет жа?ында нервтерді к?райды. Орталы? нерв ж?йесінде нерв талшы?тары миды? а? затыны? ??рамына кіреді. Нерв талшы?ыны? басты б?лігін орталы? (?стік) цилиндрлер к?райды. Оны ?абы?шалар ?аптап т?рады. ?абы?шаларыны? ??рылысына ?арап нерв талшы?тарыны? екі т?рін ажыра-тады: миелинсіз (ж?мсак затсыз) ж?не миелинді (ж?мса? затты) нерв талшы?тарьш.Ж?мса? затсыз нерв талшы?ы Шванн клеткаларымен ?оршал?ан бірнеше (7—12) орталы? цилиндрлерден т?рады. Ж?мса? затсыз ?абы?шаны? ??рамында миелин болмайды. Ж?мса? затсыз нерв талшы?ы ж??а д?некер ?лпалы? базальды? мембранамен ?аптал?ан. Электронды? микроскоп талшы?ты? орталы? цилиндрі Шванн клеткасыны? цитоплазмасына батып т?ратынын ж?не нерв клеткаларыны? есінділері Шванн клеткаларыны? плазмалеммасынын ?ос ?атпарына асылып т?р?андай болып к?рінетінін бай?а?ан. Плазмалык мембрананы? осы ?ос ?абатын мезаксон дейді. Мезаксон мен глиялы? клет-калар шекаралары жары? микроскопымен к?рінбейді. Ак-сон мен оны ?орша?ан Шванн клеткасы ?з бетінше жеке ??рылымдар. Б?ларды? мембраналары ені 100—150 А° са?ылаумен б?лінген.Жо?ары сатыда?ы омырт?алыларды? Шванн клеткасы бір ядролы клетка, оны? цитоплазмасы?ца жа?сы жетілген гранулалы? эндоплазмалы? ретикулумны?, Гольджи аппа-раты мембраналарыны? ж?не к?птеген митохондрияларды? болатынын электронды? микроскоп аны?та?ан. Б?л органо-идтарды? болуы осы клеткаларды? белсенділігінщ жогары екенін к?рсетеді.Миелинді (ж?мса? затты) нерв талшыктары орталы? ж?не шеткі нерв ж?йесінде бай?алады. Б?л талшы?тар нерв импульстарын ?те тез ж?не д?л ?ткізеді. Орталы? ци-линдрге тікелей жанасып, оны ?аптап т?рады. Изолятор ролін ат?арады деп есептейді. Миелин нерв талшы?ын то-лы?тай каптамайды, белгілі аралы?та ?зіледі. ?зілген жерін Ранвьені? ?зілісі деп атайды.Б?л жерлер Шванн ?абы?шасымен капталмайды. Мие-лин ?абы?шасы ?зілуішн орталы? цилиндрге ?ажетті заттарды? енуіне, иондар алмасуына тигізетін ?сері ?лкен ж?не нервтік ?озуды? жылдамды?ын да арттырады. ?рбір миелинді талшы?та бір ?ана орталы? цилиндр болады, оны ?оршай монша? сия?ты тізілген д?некер ?лпалы? базаль-ды? мембранамен каптал?ан леммоциттер орналасады.Миелиндік ?абы?шада ?зілістер арасында кішкене са?ылаулар болады, оны Шмидт-Лантермен кесіндісі дейді.Б?лар орталы? нерв ж?йесіні? айма?ында болмайды. Миелиндік ?абы?ша сырт?ы жа?ынан мы?ты мембранамен — неврилеммамен ?аптал?ан.


Slide 19

Миелинді нерв талшы?ы: 1-орталы? цилиндр (аксон), 2-миелин ?абы?шасы, 3-Шванн ?абы?шасы, 4-Ранвъені? ?зілісі, 5-Лантерманы? ?иындысы, 6-Шванн клеткасыны? ядросы.


Slide 20

Нейрондарды? ?зара байланысы. Нейрондар ?р?айсысы ?з алдына жеке ?ызмет ат?армайды. Олар ?за-ра байланысып, бірт?тас ж?йе ??райды. Нейрондарды? ?зара ж?не сол сиякты нерв ж?йесіне жатпайтьш клетка-лармен жанасып, байланыс?ан жерлері синапстер деп ата-лады. Синапстарды ??рылысы мен орналасуына ?арай ?ш топ?а б?леді: нейрондарааралы?, рецепторлы?-нейрондык ж?не нейроэффекторлы? деп. Нейрондарааралы? синапстар аксодендриттік, аксосомалы? ж?не аксоаксонды? болып б?лінеді. Синапстарды? формалары т?рліше бол?анымен оларды? ??рылысында жалпы ??састы? белгілер бай?алады. Синапс айма?ында?ы аксондар мен дендриттер ?шта-рьшда миелинді ?абы?ша болмайды ж?не жуандау келеді. Аксонны? б?л б?лігінде к?птеген митохондриялар мен синапсты? к?піршіктер болады. Сон?ылары цитоплазмалык мембраналармен коршал?ан. К?піршіктерді? диаметрі 40— 50 нм-дей. Электронды? микроскоп синапс (контакт-жанасу) мор-фологиясыны? к?птеген детальдарын аны?тады. Атап айт?анда, нейрондарды? ?зара немесе бас?а клеткалармен жанас?ан жерінде, жанасушы клеткаларды? плазмалы? мембраналарыны? арасында ені 12—30 нм синапсты? са?ылау деп ататалын ке?істік болады. Ол жары? микрoскопымен бай?алмайды, Синапсты? са?ылаулармен шектескен бір мембрананы, я?ни аксонны? нейрилеммасын пресинапсты? мембрана, ал екіншісін, дендриттін нейри-леммасымен жанасатын — постсинапсты? мембрана дейді. Синапстын пресинапсты? б?лігінде к?піршіктер мен мито-хондриялар к?п болатын болса, постсинапсты? б?лігінде олар болмайды.


Slide 21

Миелинді талшы?ты? к?лдене? кесіндісіні? электроннограммасы: 1-орталы? цилиндр, 2-миелин, 3-Шванн ?абы?шасы, 4-коллагендік фибриллалар.


Slide 22

Синапстарда?ы ?озуды? берілуі ерекше химиялык за-ттын, медиаторды?, ацетилхолинні? б?лінуіне байланысты. Ол пресинапсты? к?піршіктерде ?ана жиналады ж?не пре-синапсты? аксонды ?оздыр?ан кезде жеткілікті м?лшерде б?лінеді. Медиаторлар к?піршіктерден синапсты? са?ылау?а шы?ады да постсинапсты? мембрананы? компо-ненттерімен байланыс?а т?сіп, о?ан тез сі?еді. Медиаторлар импульсті нейроннан нейрон?а, нейроннан б?лшы? ет элементтеріне немесе секрет б?луші клеткалар?а ?ткізуді ?амтамасыз етеді. Нейрондараралы? синапстар нерв клеткаларьпш? ара-сында?ы синапстар. Егер бір нейронны? аксоны бас?а по-стсинапсты? нейронны? дендритімен контактіге т?ссе, б?ндай синапстарды аксодендриттік деп атайды. Б?лар си-напстарды? ке? тара?ан т?рі ж?не к?рылысы да т?рліше болады. Егер бір нейронны? аксоны бас?а постсинапсты? нейронны? перикарионымен контактіге т?ссе. ондай синапсты аксосомалы? дейді. Бір нейронны? аксоны екінші бір постсинапсты? нейронны? аксонымен байланысса, ондай синапсты аксоаксонды? деп атайды. Нейронаралы? синап-стар ?те к?п болуы м?мкін. Морфофункциялы? белгілері бойынша синапстарды химиялык ж?не электрлік деп б?леді. Химиялы? синапстар ?оздырушы ж?не б?геуші бо-лып ажырайды. Б?лар?а т?н белгі пресинапсты? полюста козуды постсинапстык полюс?а ?ткізуге катысатын затка — медиатор?а толы прессинапсты? к?піршіктерді? болуы. Е? к?п тара?ан медиатор норадреналин мен ацетилхолин, біра? бас?а да медиаторлар болады. Ацетилхолин — меди-аторлардын ішіндегі бірінші белгілі бол?андарыны? бірі. Оны 1920 ж. Отто Леви к?рбака ж?регіні? кез келген нервісіні? парасимпатикалык нейрондарыны? ?штарыиан б?ліп ал?ан. Ацетилхолинді б?летін нейрондарды холинэр-галык, ал норадренали?ді б?летін нейрондарды адренэрга-лы? деп атайды. Химиялы? синапсты? мына б?ліктерін ажырату?а болады: пресинапсты? б?лігін, постсинапстык б?лігін ж?не синапсты? са?ылауда. Пресинапсты? б?лігінде пресинапсты? к?піршіктер болады. К?піршікті? диаметрі 50 нм


Slide 23

Д?РІС С?РА?ТАРЫ 1. Ет ?лпасыны? морфофункциональды? сипаттамасы. 2. Ет ?лпасыны? т?рлері. 3. ?а??а ет ?лпасыны? ??рылысы ж?не ?ызметі. 4. Ж?рек ет ?лпасы, гистогенезі, ??рылысы, кардиомиоциттерді? ?лпалы? ?йымы. 5. Бірі??ай салалы ?лпа. Гистогенезі, ??рылысы ж?не ?ызметі. 6. Ж?йке ?лпасы. Жалпы сипаттамасы, т?рлері, гистогенезі. 7. Нейрондар. Морфологиялы? ж?не функциональды? т?рлері. ??рылымды? ?йымыны? ерекшелігі. 8. Нейросекреторлы ж?йе. Нейросекреторлы жасушаларды? ?йымды? ерекшелігі. Нейросекреторлы ж?йені? ж?йке ж?не эндокриннді ж?йелермен ?арым ?атынасы. 9. Нейроглия. Классификациясы, шы?у тегі, функциональді ролі. 10. Ж?йке талшы?тары. Миелинді ж?не миелинсіз ж?йке талшы?тары. 11. Синапстар. Жалпы сипаттамасы, т?рлері, ультраструктуралы ?йымы. 12. Рецепторлар. Жалпы сипаттамасы, т?рлері, ?ызметі.


Slide 24

Пайдаланыл?ан ?дебиеттер Негізгі ?дебиеттер: Л.Ф. Гаврилов, В.Г. Татаринов «Анатомия», стр. 248-261 Р.П. Самусев, Ю.М. Селин «Анатомия», стр. 6307-332 В.Я. Липченко «Атлас нормальной анатомии человека» ?осымша ?дебиеттер: М.Г. Привес, Н.К. Лысенко «Анатомия человека», стр. 401-433 Р.Д. Синельников «Атлас анатомии человека», том 2


×

HTML:

Ссылка: