С?Ж


The Presentation inside:

Slide 0

?ара?анды Мемлекеттік Медицина Университеті Анатомия кафедрасы С?Ж Та?ырыбы: Ромб т?різді ш???ыр. Ми нервтеріні? ядроларыны? топографиясы. Орында?ан: Масабай ?.?. 2-051ЖМФ топ Тексерген: Шапатова Г.Б. ?ара?анды 2016


Slide 1

Жоспар: Ромб т?різді ш???ыр. Ромб т?різді ш???ырды? с?р затыны? топографиясы. Ми нервтеріні? ядроларыны? проекциясы.


Slide 2

Fossa Rhomboidea Атына с?йкес екі жо?ар?ы ж?не екі т?менгі жа?ы болады. Ромбыны? жо?ар?ы жа?тары-екі жо?ар?ы мишы? ая?шаларымен, т?менгі жа?тары-екі т?менгі ая?шаларымен шектелген.Ромбыны? орта??ы сызы?ы бойымен, жо?ар?ы б?рышынан т?менгі т?менгі б?рышына дейін орта??ы ж?лге, sulcus medianus, созылып жатады. Ол fossa rhomboidea-ны о? ж?не сол жарты?а б?леді. Ж?лгелерді? жандарында с?р затты? жиналуынан пайда бол?ан ж?п томпа?, eminentia medialis, орналас?ан. Ол т?мен ?арай біртіндеп тарылып, тіласты нервісін проекциялайтын ?шб?рыш?а, trigonum nervi hypoglossii айналады. Б?л ?шб?рышты? т?менгі б?лігінен латералды, с?р т?сті, кіші ?шб?рыш, trigonum nervi vagi, жатады, онда кезбе нервті? ядросы nucleus dorsalis nervi vagi, орналас?ан. eminentia medialis-ті? жо?ар?ы жа?ында томпа? бет т?мпешігі, colliculus facialis, орналас?ан. Латералды б?рышт айма?ында VIII ж?п нервті? ядролары жататын, кіреберіс ала?ы, area vestibularis, орналас?ан. Олардан шы?атын талшы?тарды? бір б?лігі striae medullares ventriculi quarti т?рінде, к?лдене? ж?ріп орта??ы ж?лгеге келеді. Олар ромб т?різді ш???ырды жо?ар?ы ж?не т?менгі жартыларына б?ліп, сопа?ша ми мен к?пірді? шекарасына с?йкес келеді.


Slide 3


Slide 4

Fossa rhomboidea онтогенезі бойынша 3 б?лімні? ?алыптасуы болып саналады Жо?ар?ы б?лігі, pars superior, ромб т?різді ми ?ылтасынан, isthmus rhombencephali, пайда болып, pedunculi cerebellares superiors, арасында орналасады. Аралы? б?лігі, pars intermedia, ат?ы мидан, metencephalon, т?зіліп о? ж?не сол латералды ?алталар арасында жатады. Т?менгі б?лігі, pars inferior, сопа?ша мидан, myelencephalon, ??рылып, о? ж?не сол мишы?ты? т?менгі ая?шаларыны?, pedunculi cerebellares inferiores, арасында орналасады.


Slide 5

Fossa rhomboidea алдынан миды? су ??бырынан, артынан calamus seritorius-ке дейін тартылады. Оны? б?рыштары: алды??ы – ?лкен ми?а, арт?ы – ж?лын?а, до?ал б?рыштары – латералды ?алталар?а ба?ытталады. Мишы?ты? т?менгі ая?шаларыны? арасында ж?ргізілген сызы? ромб т?різді ш???ырды к?лемі жа?ынан ?рт?рлі 2: жо?ар?ы(алды??ы) ж?не т?менгі(арт?ы) ?шб?рыштар?а б?леді.


Slide 6


Slide 7

Fossa rhomboidea-ны? с?р заты Ж?лынны? с?р заты тікелей ми сабауы с?р затына ауысады да, бір б?лігі fossa rhomboidea-да ж?не су ??быр ?абыр?аларында орналасады, ал бір б?лігі жеке бас с?йек нервтері ядроларына немесе ?ткізгіш жолдар будалары ядроларына б?лінеді. Ж?лын с?р затыны? арт?ы м?йіздері жан-жа?ына ажырап орналас?ан.


Slide 8

С?р затты? алды??ы м?йіздерінде орналас?ан сомалы? ?оз?алт?ыш ядролар fossa rhomboidea-да медиалды, арт?ы м?йіздерде орналас?ан сомалы? сезімтал ядролар летералды орналасады, ал ж?лынны? б?йір м?йіздеріндегі вегетативті ядролар арт?ы ж?не алды??ы м?йіздерді? аралы?ында?ы орналасу ?алпына с?йкес олар нерв т?тігі ашыл?ан кезде fossa rhomboidea-да сезімтал ж?не ?оз?алт?ыш аралы?ында жатады. Соны? н?тижесінде fossa rhomboidea айма?ында ж?лында?ы сия?ты с?р зат ядролары алды??ы-арт?ы ба?ытта орналаспай, ?атарласа медиалды ж?не латералды жатады.


Slide 9

Басс?йек нервтері ядроларыны? fossa rhomboidea-да?ы проекциясы


Slide 10

XII ж?п n.hypoglossus Nucleus motorius - trigonum n.hypoglossi-ді? тере?інде орналас?ан. XI ж?п n.accessorius Nucleus ambiguus – сопа?ша мида X, IX ж?пты? аттас ядроларыны? жал?асы ретінде. Nucleus spinalis n.accessorii – ж?лында, с?р затты? алды??ы ж?не арт?ы м?йіздеріні? аралы?ында.


Slide 11

X ж?п n.vagus Nucleus solitarius - trigonum n.vagi айма?ында Nucleus dorsalis n.vagi – алды??ыдан дорсалды Nucleus ambiguus - Nucleus dorsalis n.vagi – ден тере?ірек ІХ ж?п n.glossopharyngeus Nucleus solitarius - trigonum n.vagi айма?ында осы нерв жал?асы ретінде орналас?ан Nucleus sаlivatorius inferior - nucleus ambiguus пен олива ядросы арасында шашырай орналас?ан Nucleus ambiguus – сопа?ша мида?ы formatio reticularis


Slide 12

VIII ж?п n.vestibilocochlearis - Nuclei cochlearis ventralis et dorsalis, - Nuclei vestibularis lateralis, medialis, inferior, superior – area vestibularis айма?ында VII ж?п n.facialis - Nucleus solitarius - к?пірді? дорсалды б?лігі - Nucleus sаlivatorius superior - formatio reticularis, pars dorsalis pontis


Slide 13

VI ж?п n.abducens - Nucleus n. abducentis - к?пірді? дорсалды б?лігі V ж?п n.trigeminus Nucleus motorius - pars dorsalis pontis жо?ар?ы б?лігінде Nucleus pontinus – алды??ы ядродан латералды Nucleus spinalis - алды??ы ядроларды? жал?асы Nucleus mesencephalicus – су??бырынан латералды орналас?ан


Slide 14


Slide 15


Slide 16

?орытынды: Ромб т?різді ш???ырды? функциясын білуді? ма?ызы зор. Себебі, к?птеген ми ядроларыны? орналас?ан жері болып табылады. Айта кететін болса? ?р ядроны? ?зіне т?н ?ызметі, ат?аратын функциялары болады. Егер ромб т?різді ш???ыр за?ымдалатын болса, адамда патогенді факторлар?а душар етеді, тіпті ?лім ?аупін де тудырады...


Slide 17

Назарлары?ыз?а рахмет!!!


×

HTML:

Ссылка: