МЕТОДИЧНА РОБОТА В ШКОЛІ


The Presentation inside:

Slide 0

МЕТОДИЧНА РОБОТА В ШКОЛІ Якимівська ЗОШ №1


Slide 1

МЕТОДИЧНА РОБОТА В ШКОЛІ це цілісна, заснована на досягненнях науки та пере-дового педагогічного досвіду і на конкретному аналізі навчально-виховного процесу система взаємозалеж-них дій та заходів, спрямованих на всебічне підвищен-ня кваліфікації до професійної майстерності кожного вчителя, на розвиток і підвищення творчого потенціа-лу педагогічного колективу в цілому, а зрештою на удосконалення навчально-виховного процесу, досяг-нення оптимального рівня освіти, виховання і розвитку школярів.


Slide 2

МЕТА МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛІВ РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ ВЧИТЕЛЯ УДОСКОНАЛЕННЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ


Slide 3

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ І ЗМІСТ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ аналіз забезпечення психофізичного здоров’я педагогів та учнів, стану викладання предметів та навчальних курсів, підготовки реко-мендацій щодо приведення їх у відповідність до державних стан-дартів освіти; створення організаційних умов для безперервного вдосконалення фахової освіти і кваліфікації педагогічних працівників, підвищення їх психолого-педагогічної компетентності; проведення науково-методичних заходів, спрямованих на розвиток творчих можливостей педагогів, вивчення, узагальнення й розпов-сюдження педагогічного досвіду; залучення педагогів до науково-дослідної роботи; апробація і введення нових освітніх технологій та систем.


Slide 4

СТРУКТУРА МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ МЕТОДИЧНА РАДА ФОРМИ РОБОТИ ГРУПОВІ КОЛЕКТИВНІ ІНДИВІДУАЛЬНІ


Slide 5

КОЛЕКТИВНІ ФОРМИ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ ПЕДАГОГІЧНА РАДА ПОСТІЙНО ДІЮЧИЙ СЕМІНАР “Урок в контексті компетентнісно-орієнтованого підходу до організації НВП ” ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СЕМІНАР “Організація ефективного педагогічного спілкування ”


Slide 6

КОЛЕКТИВНІ ФОРМИ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ РОБОТА НАД НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЮ ПРОБЛЕМОЮ ШКОЛИ Вітрина методичних ідей. «Майстер-клас» вчителів творчих груп. Творчий звіт тимчасових творчих колективів “Сучасні освітні технології у контексті компетентного підходу”.


Slide 7

ГРУПОВІ ФОРМИ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ МЕТОДИЧНІ ОБ’ЄДНАННЯ ДИНАМІЧНІ ГРУПИ ШКОЛА МОЛОДОГО ВЧИТЕЛЯ ІНІЦІАТИВНА ГРУПА “ОБДАРОВАНІСТЬ”


Slide 8

ІНДИВІДУАЛЬНІ ФОРМИ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ САМООСВІТА КУРСОВА ПЕРЕПІДГОТОВКА АТЕСТАЦІЯ ВЧИТЕЛІВ МЕТОДИЧНІ КОНСУЛЬТАЦІЇ СПІВБЕСІДИ З ВЧИТЕЛЯМИ


Slide 9

НАУКОВО-МЕТОДИЧНА ПРОБЛЕМА “ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНО АДАПТОВАНОЇ ОСОБИСТОСТІ ШЛЯХОМ РОЗВИТКУ КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ” 2010-2011 н.р. ІІІ етап: апробаційно-впроваджувальний Очікувані результати: Реалізація в практиці роботи всіх ланок школи та батьківській громаді науково-теоретичних засад компетентнісного підходу.


×

HTML:

Ссылка: