НАША?ОРЛЫ? – ?О?АМДЫ? ДЕРТ


The Presentation inside:

Slide 0

НАША?ОРЛЫ? – ?О?АМДЫ? ДЕРТ


Slide 1

Есірткіге ?уестенген адамны? ?мірі ?ыс?а болады дейді. Оны? себебі неде? Наша?орлы?пен ауратындарды? ?мірі ?за??а бармайды. Ал?аш?ыда ляззат алу ?шін, кейіннен ауырмау ?шін ?ана ?олданатын болады. Демек, ал?аш?ыда ляззат алу ?шін к?ніне 0,1 грамм кететін болса, кейін 0,2 грамм ?олдануы керек болады. С?йтіп, дозаны бірден ?сіріп алады да, денелерін улап тастайды н?тижесінде миды? тыныс алу орталы?ы то?тайды.


Slide 2

Марихуана – кептірілген, ?са? турал?ан жапыра?ты?, т??ымдар мен жасыл, ?о?ыр немесе с?р т?сті сора г?лдеріні? ?осындысы. Марихуана – к?птеген елдерде, оны? ішінде ?аза?станда к?п тарал?ан за?сыз есірткі. Марихуананы шегуді кейбіреулер денсаулы??а зиян емес деп санайды. Алайда, ол денсаулы??а ?лкен зиян келтіреді. Марихуананы? ы?палында?ы адамны? басы айналады, ж?рісі б?зылады, ?немі к?ле береді ж?не есте са?тау ?абілеті т?мендейді.


Slide 3

Героин - е? алдымен опий пайда болды, содан кейін одан морфин алынды, одан героин шы?арылды. Героин ?зіні? есірткілік белсенділігімен морфийннен ?лде?айда асып т?седі. Ол ?ыздыр?аннан кейін тамыр?а егіледі, шегіледі, онымен демалады. 2008 жылды? 8 айы ішінде Астана ?аласында героинні? дозасын асырып ?олдан?аннан 19 жастан 30 жас?а дейін 48 адам к?з ж?м?ан. Наша?орларды? т?н ?й?ылары б?зылады, артериалды? ?ан ?ысымы т?мендейді, ине салу н?тижесінен тамырлары тесіледі, бауыры мен б?йректері ауырады, организмі дене ж?не психологиялы? жа?ынан ?лсірейді, гепатит пен СПИД-ке шалды?ады, а?ырында ?лімге ?кеп со?ады.


Slide 4

Кокаин – коки ?сімдігінен шы?арыл?ан, негізінен а? ?нта? т?різдес есірткі. Кокаин ?нта?ын ?са?тап м?рын ар?ылы тартады немесе тамыр?а енгізу ?шін езеді. Кокаинді тек бай адамдар ?олдана алады, себебі оны сатып алу ?шін аптасына мы? доллардан астам а?ша ж?мсалады. О?ан тез ?йреніп кетуге болады. Кокаинді ?олданушылар паранойд болып келеді, олар миына ?ан ??йылуынан, ж?ректі? ?ысылуынан кенеттен ?ліп кетеді. Ал?аш?ы дозадан ал?ан жа?сы ?серлерді сезіну ?шін кокаинді жиі ж?не к?птеп ?олдану керек болады. Есірткіні ал?аш?ыда эйфорияны сезіну ?шін енгізсе, кейін тек ?зін жа?сы сезініп, к?йзелу немесе шарша?ан жа?дайын кетіру ?шін ?олданады. ?олдануды? а?ыры – сандыра?тау?а, дем алуыны? б?зылуына, есінен тануына, а?ырында ?лімге ?келіп со?ады.


Slide 5

?Р ?ылмысты? іс-ж?ргізу кодексі: аса ірі к?лемде есірткі контрабандасы ?шін – 15 жылдан 20 жыл?а дейін немесе ?мір бойы бас бостанды?ынан айыру?а; лауазымды т?л?аны? ?ызметтік жа?дайын пайдаланып, есірткіні сат?аны ?шін - 10 жылдан 15 жыл?а дейін бас бостанды?ынан айыру?а; о?у орындарында ж?не к?мелетке толма?андарды? есірткіні сат?аны ?шін – 15 жылдан 20 жыл?а дейін немесе ?мір бойы бас бостанды?ынан айыру?а; ?йымдас?ан ?ылмысты? топпен есірткіні сат?аны ?шін - 15 жылдан 20 жыл?а дейін немесе ?мір бойы бас бостанды?ынан айыру?а; к?мелетке толма?андарды, екі немесе одан да к?п адамдарды, сондай-а? к?ш к?рсетумен есірткіні пайдалану?а тарт?аны ?шін - 7 жылдан 10 жыл?а дейін бас бостанды?ынан айыру?а; есірткіні пайдалану?а тартып, соны? негізінде адам ?ліміне ?келіп со??аны ?шін - 15 жылдан 20 жыл?а дейін немесе ?мір бойы бас бостанды?ынан айыру?а; есірткіні пайдалану ?шін притондар ?йымдастыр?аны ?шін – 3 жылдан 7 жыл?а дейін, ал ?ызметтік жа?дайын пайдалан?аны немесе ?йымдас?ан топпен ?йымдастыр?аны ?шін 7 жылдан 12 жыл?а дейін. Сонымен ?атар, есірткі ?ылмысы тікелей за?сыз табыс табумен байланысты бол?анды?тан, осындай ?ылмысты? ?рбір ??рамы ?шін м?ліктерін міндетті т?рде т?ркілеу енгізілген.


Slide 6

Есірткіні? алдында адам сонша д?рменсіз бе? Неге тез беріледі? Есірткіні? ?азір к?п тарап отыр?аны героин, я?ни а? ?нта?. Одан адам санасы тез уланады. Бірінші рет к?ргенде л?ззат алады, сосын а?за т?уелді болып іздеумен ?теді. ?олданбаса ?й?ысы б?зылады, буын-буыны сыр?ырыйды. С?йтіп, бара-бара тек ауырмау ?шін іздейді.


Slide 7

?ыз балалар да нашаны ?олданатын жиі естиміз. Оларды ауыздандыратын біреулер барма? Адамны? ?з-?зінен б?зылып кетпейтіні белгілі ?ой. Біреуге ?йтеуір ы?пал етеді. Жастарды? арасында «мода» деген т?сінік бар. Еліктейді, бір-бірінен арты? болып к?рінгісі келеді. ?азір не к?п т?нгі клуб к?п. Наркотикалы? д?рілерді? т?рлі ?сері болады. Бірулерін пайдаланса, адамны? к??ілі к?теріледі, ?немі ?о?ал?ысы келіп т?рады, біреін ішіп алса шаршамайды, та??а дейін билегу бар. ?уелі осындай же?іл т?рінен бастайды, со?ында бірте – бірте а? ?нта??а к?шеді.


Slide 8

Наша?орлы? салдары


×

HTML:

Ссылка: