Безпека життєдіяльності являє собою область наукових знань, що охоплюють теорію і практику захисту людини від шкідливих, небезпечних та уражаючих факторів в усіх сферах людської діяльності


The Presentation inside:

Slide 0

Безпека життєдіяльності являє собою область наукових знань, що охоплюють теорію і практику захисту людини від шкідливих, небезпечних та уражаючих факторів в усіх сферах людської діяльності У побутовій сфері, що охоплює суму факторів, які впливають на людину в побуті. Реакцію організму на побутові фактори вивчають такі розділи науки, як комунальна гігієна, гігієна харчування, гігієна дітей і підлітків. На виробництві, де існує сукупність факторів, що оточують працівника в процесі трудової діяльності. З ним студенти знайомляться при вивченні курсу “Основи охорони праці”. У природному середовищі – в процесі взаємодії організму людини із складовими довкілля.


Slide 1

Дисципліна вирішує такі основні завдання: вивчає методи і способи ідентифікації (розпізнавання і кількісну оцінку) негативних впливів середовища існування; знайомить студентів із принципами попередження впливу негативних факторів на людину та захисту її від небезпек; розкриває сутність ліквідації негативних наслідків впливу шкідливих, небезпечних і уражаючих факторів; пропонує шляхи створення нормального, тобто комфортного стану середовища життя і діяльності людини.


Slide 2

Розподіл часу 144 51 – заняття під керівництвом викладача 90 – самостійні заняття 3 – іспит


Slide 3

КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА з дисципліни” Безпека життєдіяльності” для студентів всіх спеціальностей й спеціалізацій ВЕЧІРНЯ ФОРМА НАВЧАННЯ


Slide 4


Slide 5

Змістовий модуль 2: Безпека життєдіяльності. Тема 2. Лекція 1. Негативні для людини фактори природного, техногенного, соціально-політичного та воєнного характеру.


Slide 6

формування системи теоретичних і прикладних знань із правових, економічних й організаційних питань захисту людини від впливу негативних факторів середовища мешкання й праці. ЛІТЕРАТУРА Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру: Закон України. - К.: 2000. Панкратов О.М., Міляєв О.К. Безпека життєдіяльності людини у надзвичайних ситуаціях, Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 2005. - 286 с. Стеблюк М.І. Цивільна оборона. - Київ.: “Знання-прес”, 2003, - 570 с. Шоботов В.М. Цивільна оборона. - Київ.: “Знання-прес”, 2004, - 430 с. 1 навчальне питання 1. Навколишнє середовище життя і діяльності людини. 3 навчальне питання Шкідливі, небезпечні та уражаючі фактори природного, техногенного, соціально - політичного та воєнного характеру, їх класифікація за механізмом уражаючої дії на людину. В с т у п Завершальна частина МЕТА ЗАНЯТТЯ 2 навчальне питання Джерела небезпеки життєдіяльності людини та їх класифікація.


Slide 7

Біосфера (від грец. "bios" – життя, "spharia" – куля, сфера) – оболонка нашої планети, в якій розвивається життя різноманітних організмів


Slide 8

Склад атмосфери


Slide 9

Загальна маса живої речовини оцінюється величиною (2,4…3,6)*1012 т. Жива речовина має специфічний хімічний склад. В ній перебільшує: Водню - 10% Вуглецю - 1-10% Кальцію - 1-10% Хлору - 0,1 - 1% Калію - 0,1 - 1% Сірки - 0,1 - 1% Інших елементів - до 10% Кисню – 60 – 70%


Slide 10

БІОГЕОЦЕНОЗ БІОЦЕНОЗ (біотична частина) ЕКОТОП (абіотична частина) Аутотрофи Організми, співтовариства Хімічні сполуки довкілля абіотична речовина, сонячна енергія Органічна речовина Гетеротрофи Організми, співтовариства Детритоядні Організми, співтовариства


Slide 11

Біоакумуляція


Slide 12

За ступенем й характером дії на організм усі негативно впливаючи фактори умовно поділяють на шкідливі, небезпечні та уражаючі Шкідливими - є фактори, що стають причиною захворювань або зниження працездатності. Симптоми ураження, як правило, зникають після відпочинку чи перерви в їх дії. Небезпечними називають такі фактори, які сприяють, у визначених умовах, травматичним ушкодженням або раптовому і різкому збудженню організму. Під уражаючими факторами розуміють такі, що обов'язково викликають важкі порушення життєдіяльності організму аж до летального наслідку.


Slide 13

Небезпечні Фактори довкілля Фізичні Хімічні Біологічні Соціально – політичні Джерела Побут: -- Виробництво: -- Транспорт: -- Суспільство: -- Природа: -- Надзвичайні ситуації Побут: Параметри за межами допустимих значень Виробництво: - аварії, катастрофи Транспорт: - аварії, - катастрофи Суспільство: - збуджене, спокійне Природа: Параметри за межами допустимих значень Шкідливі Уражаючі


Slide 14


Slide 15

Фізично діючі шкідливі, небезпечні та уражаючі фактори Рухомі машини і механізми Гострі і падаючи предмети Підвищений рівень шуму, інфразвуку, ультразвуку, вібрації Іонізуюче випромінювання Електромагнітні хвилі, ... Електромережа


Slide 16

Хімічно діючі шкідливі, небезпечні та уражаючі фактори Небезпечні хімічні речовини та сполуки Утворені Абіотичного походження Рослинами Тваринами Мікроорганізмами Важки метали, отруйні вулканічні гази … Токсини Отрути Токсичні речовини Людиною


Slide 17

Біологічно діючі шкідливі, небезпечні та уражаючі фактори Патогенні мікроорганізми Хворі організми Продукти життєдіяльності організмів Бактерії; ріккетсії; гриби; віруси Люди, худоба, птахи, риба …


Slide 18

Шляхи інкорпорації речовин Органи дихання Шкіра Ограни травленная


Slide 19

Заключення Біогеоценоз: - Абіотична речовина; - Аутотрофи; - Гетеротрофи; - Детритоядні Умови: - ?Р; - ?t0C; - широта; - продукти харчування Адаптивні типи людей: - Гірський; - Тропічний; - Помірного поясу; - Арктичний Фактори Фізично Хімічно Біологічно Соціально – політично Біосфера


Slide 20

Тема 2.4. Запобігання та захист від впливу на людину радіоактивних, небезпечних хімічних речовин та біологічних засобів.


Slide 21

ЛІТЕРАТУРА Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру: Закон України.-К.,2000. Панкратов О.М., Міляєв О.К. Безпека життєдіяльності у надзвичайних ситуаціях, Навч. посібник.-К.: КНЕУ, 2005.-286 с. Стеблюк М.І. Цивільна оборона.-Київ.: “Знання-прес”,2003,-570 с. Шоботов В.М. Цивільна оборона.-Київ.: “Знання-прес”,2004,-430 с. 1 навчальне питання Сучасні уявлення механізму уражаючої дії характерних для виробництва та побуту радіоактивних, небезпечних хімічних речовин та біологічних засобів. 3 навчальне питання Принципи, способи та засоби надання до лікарняної допомоги людині, при наявності у неї симптомів ураження радіоактивними, небезпечними хімічними речовинами та біологічними засобами. 2 навчальне питання Запобігання впливу на людину радіоактивних, шкідливих хімічних речовин, біологічних засобів та принципи захисту від їх негативної дії.


Slide 22

Реактивність - здатність організму реагувати на впливи факторів навколишнього середовища Забезпечується захисно-компенсаторними системами і механізмами вирішальна роль належить Нервовій системі Її найважливіші функції: 1) здійснює взаємодію організму з навколишнім середовищем; 2) поєднує органи і системи організму у єдине ціле та погоджує їхню діяльність; 3) на вищому етапі розвитку нервова система здійснює психічну діяльність на основі фізіологічних процесів відчуття, сприйняття і мислення.


Slide 23

Основними властивостями нервових волокон є: Збудливість Провідність Рецептор Роздратування Нерв Ускладнюється і зникає при: - розриві; - здавлюванні; припиненні кровопостачання; сильному охолодженні; отруєнні... Біострум


Slide 24

Рецептор Ефектор Руховий нерв Чуттєвий нерв Ентеро- інтеро- рецептори: фото-, фоно-, термо-, баро-, хемо-, ... Рефлекторна дуга


Slide 25


Slide 26

Нейрон Дендріти Синаптична бляшка L A - L = 150см, V = 150 м/с B - L = 35см, V = 20…30 м/с C - L = 0,5 …5,0см, V = 2…5 м/с Аксон


Slide 27

Синапс АХЕ ХР ХР Синаптична бляшка Везикули з медіатором Медіатор - АХ Постсинаптична мембрана Пресинаптична мембрана Синаптична щелина Електричний імпульс Електричний імпульс


Slide 28

АХ Емейоцетоз Рецепція Дерецепція АХ АХЕ+АХ ХР Na+ Стимулятори (амінопірідіни) Блокатори АХ (ботулотоксин) Імітатори АХ (нікотін, мускалін) Блокатори ХР (атропін, кураріни) Пробки К, Nа нас. (саксітоксин, Тетродотоксин) Везикула Електричний імпульс


Slide 29

Шум – звукові коливання з частотою 16 ... 20 000 Гц Частота - Гц Голосність – Вт/м2 Рівень L = 10* lg(I/I0), дБ І0 = 10-12 Вт/м2 Необхідний шум для людини – 10 ... 20 дБ Поріг болючості – 140 дБ Уражається ЦНС – перевантаження рецепторів, виснаження клітин головного мозку: симптоми: безсонниця, стомленість, зниження працездатності, туговухість. Характеристика шуму


Slide 30

Інфразвук – коливання з частотою менше 16 Гц Невидимі і нечутливі хвилі Особливо небезпечні коливання з частотою 8 Гц за рахунок виникнення резонансу з біострумами Слабкий Сильний Вібрація внутрішніх органів Уражає внутрішнє вухо. Симптоми “морської хвороби” 110 ... 150 дБ Розлад органів травлення і мозку: загальна слабкість; непритомність ...


Slide 31

Ультразвук – коливання з частотою понад 16 000 Гц В організмі виникають такі процеси: - коливання часток тканини - мікро масаж; - утворення внутрішнього тепла; - розширення кровоносних судин; - посилення біохімічних реакцій; - подразнення нервових закінчень Уражаюча дія починається при інтенсивності – 120 дБ Симптоми: пригніченість; непояснений страх; “морська” хвороба; сліпота


Slide 32

Механізм взаємодії Х і ? - квантів з атомом


Slide 33

Які величини характеризують спроможність радіоактивних елементів до роспаду А – активність, [Бк], [Ku]; 1 Бк = 1 росп. / с; 1 Ku = 3,7 *1010 Бк.


Slide 34

Які величини характеризують уражаючу дію іонізуючого випромінювання ? Dекс - енергія, що викликає іонізацію середовища [Кл/кг], [P] Dп - енергія будь-якого випромінювання, що поглинається рецептором [Дж/кг], [Гр], [рад] Dекв = Dп Кя , [Зв], [бер]


Slide 35

Розподіл активності у ядерному реакторі ВВЕР-1000 А = 1010Ku (104 т Ra ) 0,1% оболонка ТВЕЛів + теплоносій 1-го контуту 99,9% у ядерному паливі


Slide 36

Зони радіоактивного забруднення 5 ; 0,014 50; 0,14 500; 1,4 Г В Б А М 1500; 4,2 5000, 14 де (50; 0,14) 50 – Dn, рад 0,14 – Pn, рад/год


Slide 37

Опромінювання людини Початковий період Наступне опромінювання 90% дози - внутрішнє опромінювання щитовидної залозі інгалірованими 131I,133I; 1% дози - зовнішне опромінювання; 9% дози - контактне опромінювання. 70% дози - внутрішнє опромінювання організму внаслідок інгаляції, шкіряної резорбції, перорального шляху проникнення радіоактивних речовин.


Slide 38

Шляхи руху РР до організму людини РР Атмосфера Наземна частина рослинної їжі Трава на пасовищах Поверхня ґрунту під рослинною їжею Підповерхневий шар ґрунту Грунт на пасовищах Стічні води Молоко М’ясо Джерела питної води


Slide 39


Slide 40


Slide 41

Тема 3.1. Класифікація надзвичайних ситуації природного, техногенного, соціально-політичного та воєнного характеру.


Slide 42

ЛІТЕРАТУРА Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру: Закон України.-К.,2000. Панкратов О.М., Міляєв О.К. Безпека життєдіяльності у надзвичайних ситуаціях, Навч. посібник.-К.: КНЕУ, 2005.-286 с. Стеблюк М.І. Цивільна оборона.-Київ.: “Знання-прес”,2003,-570 с. Шоботов В.М. Цивільна оборона.-Київ.: “Знання-прес”,2004,-430 с. Причини виникнення надзвичайних ситуацій, їх ознаки та класифікація. Зони зараження та осередки ураження, що виникають при аваріях та катастрофах з викидами небезпечних хімічних речовин у навколишнє середовище, їхня характеристика. Радіоактивне зараження як можливий наслідок аварії на радіоактивно небезпечному об’єкті. Стисла характеристика зон та осередків ураження, що виникають при застосуванні сучасної зброї.


Slide 43

Причини виникнення надзвичайних ситуацій Природні явища: Діяльність людини: Стихійні лиха Катаклізми Явища макросвіту Явища мікросвіту Аварії Катастрофи техногенного походження Війни Революції … …


Slide 44


Slide 45


Slide 46


Slide 47

Соціальні Тероризм Громадські безпорядки Алкоголізм Наркоманія


Slide 48

Зони хімічного зараження Г2 Г1 Зона розливу НХР Небезпечний хімічний об'єкт Зона поширення первинної хмари Зона поширення вторинної хмари


Slide 49

Ознаки стійкості атмосфери у приземному шарі


Slide 50

Осередок землетрусу 1 2 3 4


Slide 51

Аварія на гідротехнічній споруді h R u tпр = R / u H U = 5 …7м/с В


Slide 52

Вторинні уражаючі фактори при аварії на пожежа- вибухонебезпечному об’єкті ІІ – зона дії продуктів вибуху: R2=1,7R1; ??= 1300(R1/R)3+50 = 300…1350 кПа ІІІ – зона дії ПУХ: ??=700 / [3(1+29,8х3)0,5-1] при (х=0,24R/R1)? 2 ??=22 / [х(lgx+0,158)0,5] при (х=0,24R/R1)? 2 1 кПа ? 0,01 кгс/см2; 1 атм ? 100 кПа.


Slide 53

Зони радіоактивного зараження 5 ; 0,014 50; 0,14 500; 1,4 Г В Б А М 1500; 4,2 5000, 14 де (50; 0,14) 50 – Dn, рад 0,14 – Pn, рад/год


Slide 54

Ядерний осередок ураження


Slide 55

“Science” G = 5800 Мгт. -- 15000 од. 1 млн. Км2 лісів 400 млн. т2 Пороху з d = 1 мкм Пожежі на протязі 2 – х місяців Через 10 діб Косл сонячної радіації становитиме 0,5 ... 0,95 У північнній півкулі температура в літку знизиться до – 230 С, а через місяць піднімется до – 100 С У північнній півкулі загине фіто і зоо світ У північнній півкулі миттєво загинуть 1 млрд. людей У північнній півкулі отримує ураження 1 млрд. людей У світі на протязі доби 50% людей отримує дози опромінення, що не сумісні з життям У північнній півкулі у промислових районах повітря буде заражене небезпечними хімічними речовинами підприємств, що зруйновані ядерними ударами


Slide 56

Інформаційна війна


Slide 57


Slide 58

Тема 3.2. Основи захисту об’єкта господарської діяльності.


Slide 59

ЛІТЕРАТУРА Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру: Закон України.-К.,2000. Панкратов О.М., Міляєв О.К. Безпека життєдіяльності у надзвичайних ситуаціях, Навч. посібник.-К.: КНЕУ, 2005.-286 с. Стеблюк М.І. Цивільна оборона.-Київ.: “Знання-прес”,2003,-570 с. Шоботов В.М. Цивільна оборона.-Київ.: “Знання-прес”,2004,-430 с. Законодавство України у сфері захисту населення і територій у надзвичайних ситуаціях. Призначення, мета, основні принципи, завдання та заходи цивільного захисту (ЦЗ) населення. Єдина державна система запобігання та реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного походження, її структура та режими функціонування. Сили і засоби цивільного захисту населення та персоналу об’єкту.


Slide 60

Цивільний захист Система організаційних, інженерно-технічних, санітарно-гігієнічних, протиепідемічних та інших заходів, які здійснюються центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями з метою запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій


Slide 61

Правова основа цивільного захисту Конституція України; Закони України: "Про правові засади цивільного захисту" – 2004 р.; "Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру"; "Про Цивільну оборону України"; "Про правовий режим надзвичайного стану"; "Про правовий режим воєнного часу"; " Про аварійно-рятувальні служби"; "Про об'єкти підвищеної небезпеки"; "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку"; "Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення" та інші.


Slide 62

Мета цивільного захисту реалізація Державної політики, спрямованої на забезпечення безпеки та захисту населення і територій, матеріальних і культурних цінностей та довкілля від негативних наслідків надзвичайних ситуацій у мирний час та особливий період; подолання наслідків надзвичайних ситуацій


Slide 63

Завдання цивільного захисту збирання та аналітичне опрацювання інформації про надзвичайну ситуацію (НС); прогнозування та оцінка соціально-економічних наслідків НС; здійснення нагляду і контролю у сфері цивільного захисту; розробка та виконання нормативно-правових актів; розробка і здійснення запобіжних заходів у сфері цивільного захисту; створення, збереження і раціональне використання матеріальних ресурсів спрямованих на забезпечення ПС; оповіщення населення про виникнення або загрозу виникнення НС; організація захисту населення і територій від НС та інші


Slide 64

Основні заходи цивільного захисту оповіщення та інформування; спостереження і лабораторний контроль; укриття у захисних спорудах; здійснення заходів з евакуації населення; інженерний захист; медичний захист; психологічний захист; біологічний захист; екологічний захист; радіаційний і хімічний захист; захист населення від несприятливих побутових або нестандартних ситуацій


Slide 65

Сили цивільного захисту оперативно-рятувальна служба ЦЗ; спеціалізовані (воєнізовані) та спеціалізовані аварійно-рятувальні формування; аварійно-відновлювальні формування; формування особливого періоду; авіаційні та піротехнічні підрозділи; технічні служби; підрозділи забезпечення та матеріальних резервів.


Slide 66

Єдина державна система цивільного захисту населення і територій Органи управління Сили й засоби ЦЗ На які покладається виконання Державної політики у сфері цивільного захисту


Slide 67

Режими функціонування ЄСЦЗ режим повсякденного стану; режим підвищеної готовності; режим надзвичайної ситуації; режим надзвичайного стану; режим воєнного стану.


Slide 68

Пропан – 120 т Хлор – 50 т Аміак – 200 т Хлор – 40 т РБМК - 1000 Бельци Поповка Хатинкаа Масштаб: 1: 100 000 Рибне Гусенці Хліби Яблунька Хутори Ольшанка Сади Атомград Дачі Приріччя ІІІ - зона ІІ - зона Заріччя


Slide 69

Пропан – 120 т Хлор – 50 т Аміак – 200 т Хлор – 40 т РБМК - 1000 Бельци Поповка Хатинка Масштаб: 1: 100 000 Рибне Гусенці Хліби Яблунька Хутори Ольшанка Сади Атомград Дачі Приріччя Заріччя 13.00 12.08 5 2 Тг=150С Тп=130С інверсія Зона ІІ Зона ІІІ


×

HTML:

Ссылка: