Та?ырыбы: О?ытуды? белсенді ?дістері


The Presentation inside:

Slide 0

Та?ырыбы: О?ытуды? белсенді ?дістері


Slide 1

 О?ытуды? белсенді ?дістері - о?у материалын игеру ?дерісінде о?ушыларды белсенді ойлау ж?не практикалы? ?рекетке итермелейтін ?дістер. Белсенді о?ыту  м??алімні? дайын білімдерді баяндауына, оларды есте са?тауы мен ?айта жа??ыртуына емес, о?ушыларды? белсенді ойлау ж?не практикалы? ?рекет ?дерісінде ?з бетінше білімдер мен біліктерді ме?геруіне ба?ыттал?ан ?дістер ж?йесін пайдалануды білдіреді.


Slide 2

Белсенді о?ыту ?дістеріні? ерекшеліктері - оларды? негізінде практикалы? ж?не ойлау ?рекетіне ояту жатыр. Онсыз білімдерді игеруде ал?а жылжушылы? болмайды. О?ытуды? белсенді ?дістеріні? пайда болуы ж?не дамуы о?ытуды? алдына о?ушылар?а білім ?ана беріп ?оймай, танымды? ?ызы?ушылы?тар мен ?абілеттерді?, шы?армашылы? ойлауды?, ?з бетінше а?ыл-ой е?бегіні? ?алыптасуы мен дамуын ?амтамасыз ету т.б. жа?а міндеттер ?ойылуымен байланысты. 


Slide 3

Жа?а міндеттерді? пайда болуы а?паратты? ?ар?ынды дамуына т?уелді. Егер б?рын мектепте, о?у орындарында  алын?ан білімдер адам?а ?за? уа?ыт ?ызмет ете алса, ?азіргі а?паратты? заманда оларды ?немі жа?артып отыру ?ажет. Б?л ?з бетінше білім алу жолымен ж?зеге асуы м?мкін, ал б?л адамнан танымды? белсенділікті ж?не ?зіндікті талап етеді.


Slide 4

 ?рбір м??алімні? басты міндеті - о?ушылар?а белгілі бір білімдер жиынты?ын беру ?ана емес, сонымен ?атар оларда о?у?а деген ?ызы?ушылы?ты дамыту, о?и білуге ?йрету. Жа?сы ойластырыл?ан  о?ыту ?дістеріні? к?мегінсіз о?у материалыны? игерілуін ?йымдастыру ?иын.


Slide 5

Мектепте ?олданылатын не??рлым тиімді белсенді ?дістерге: -Д?ст?рлі саба?ты? д?ст?рлі емес басталуы -Проблемалы? с?ра?тар ?ою ж?не шешу, проблемалы? жа?даяттар ??ру. -Релаксацияны ж?не ?орытынды шы?аруды ?йымдастыру. -О?у материалыны? т?саукесері  -Индуктивті ж?не дедуктивті логикалы? сызбаларды пайдалану -Интербелсенді о?ыту формаларын немесе оларды? элементтерін пайдалану


Slide 6

Д?ст?рлі саба?ты? д?ст?рлі емес басталуы – саба??а эмоционалды? бетб?рыс (эпиграф, костюмделген к?рініс, видео?зінді, ребус, ж?мба?, анаграмма), ма?саттарды, к?тілетін н?тижелерді, к?діктерді ай?ындау.


Slide 7

Проблемалы? с?ра?тар ?ою ж?не шешу, проблемалы? жа?даяттар ??ру. Саба?та ?олданылатын проблемалы? жа?даяттарды? типтері: к?тпеген н?рсе жа?даяты;  конфликт жа?даяты; белгісіздік жа?даяты; болжам жа?даяты; та?дау жа?даяты.


Slide 8

О?у материалыны? т?саукесері – а?паратты? технологияны, электронды о?у ??ралдарын, интерактивті та?таны ж?не т.б. пайдалану


Slide 9

Интербелсенді о?ыту формаларын немесе оларды? элементтерін пайдалану: «жобалар ?дісі», «ми?а шабуыл», «пікірталас», «т?рлі кейіпкерлерден интервью алу» жатады 


Slide 10

?орыта айт?анда, о?ытуды? белсенді ?дістері -. о?ушыны? іс-?рекеті ?німді, шы?армашылы?, ізденіс сипат таситын окыту ?дістері, о?ушыны? танымды? іс-?рекетін ынталандырушы ж?не ?андай да болсын м?селені? шешу жолдары ж?нінде еркін пікір алмасуды к?здейтін диалог?а ??рыл?ан ?дістер. Оларга ??гіме, диспут, та?ырыпты? семинар, ісойын, тренинг жат?ызу?а болады


Slide 11

Назарлары?ыз?а рахмет!!!


×

HTML:

Ссылка: