??мл?не? иярчен кис?кл?ре. Аергыч ??м аны? белдерел?е.


The Presentation inside:

Slide 0

??мл?не? иярчен кис?кл?ре. Аергыч ??м аны? белдерел?е. Татар теле 7 нче сыйныф


Slide 1

Матур язу (диктант). 1. ?йне? эче Тукай яш?г?н заманга туры китереп ?и?азландырылган. ис. и.к.ис. с.ф.


Slide 2

Матур язу (диктант). 2. Бу ?йне т?рле милл?т кешел?ре кызыксынып карый. ал.


Slide 3

Матур язу (диктант). 3. Салмак х?р?к?тле, тыныч табигатьле бу малай укытучыга шунда ук ошады. р. с. ал. с. р.


Slide 4

Матур язу (диктант). 1. Эче ?и?азландырылган. 2. Кешел?ре карый. 3. Малай ошады. ?ыйнак. Ия бел?н х?б?рд?н ген? тора. - Нинди ??мл? барлыкка килде?


Slide 5

Матур язу (диктант). 1. Эче ?и?азландырылган. 2. Кешел?ре карый. 3. Малай ошады. ??енке.Баш кис?кл?рд?н тыш иярчен кис?кл?ре д? була. - Тагын нинди ??мл?л?р бар?


Slide 6

Матур язу (диктант). 1. Эче ?и?азландырылган. 2. Кешел?ре карый. 3. Малай ошады. ??мл?д? баш килешт? килеп, башка с?зл?рг? буйсынмыйча, кем?, н?рс??, ни? сорауларыны? берсен? ?авап бир? торган кис?к ия дип атала. - Ия дип ??мл?не? кайсы кис?ге атала?


Slide 7

Матур язу (диктант). 1. Эче ?и?азландырылган. 2. Кешел?ре карый. 3. Малай ошады. ??мл?д? ия баш килешт? килг?н исем яки зат алмашлыгы бел?н белдерел?. Сыйфат, исем фигыль, сыйфат фигыль, сан ??м алмашлыклар исем м?гън?сенд? килг?нд? шулай ук ия була. - Ия нинди с?з т?ркемн?ре бел?н белдерел??


Slide 8

Матур язу (диктант). 1. Эче ?и?азландырылган. 2. Кешел?ре карый. 3. Малай ошады. Ия турында ни д? булса х?б?р ит? торган ??мл?не? баш кис?ге х?б?р була. Х?б?р нишли?, ул кем?, ул ни?, ул н?рс??, ул нич??, ул ничек?, ул кайда?, ул нинди? кебек сорауларга ?авап бир?. - ? х?б?р турында н?рс? бел?без?


Slide 9

Матур язу (диктант). 1. Эче ?и?азландырылган. 2. Кешел?ре карый. 3. Малай ошады. Гади х?б?р барлык м?ст?кыйль с?зл?р бел?н белдерел?, шулай ук бар, кир?к, м?мкин, ярый кебек х?б?рлек с?зл?р бел?н д? белдерел? ала. - Гади х?б?р нинди с?з т?ркемн?ре бел?н белдерел??


Slide 10

Матур язу (диктант). 1. Эче ?и?азландырылган. 2. Кешел?ре карый. 3. Малай ошады. Барлык м?ст?кыйль с?зл?рг?, ымлыкларга ??м х?б?рлек с?зл?рг? ярд?мче фигыль ?ст?п ясала. - Кушма х?б?р турында н?рс? бел?без?


Slide 11

Матур язу (диктант). 1. Эче ?и?азландырылган. 2. Кешел?ре карый. 3. Малай ошады. Исем яки исем урынында килг?н башка с?з т?ркеме бел?н белдерелс?, ия бел?н х?б?р арасына сызык куела. - Кайсы очракта ия бел?н х?б?р арасында сызык куела?


Slide 12

64 нче к?нег?. Хуш исле печ?н ?стенд?. Хуш исле печ?н Кунакларны? атлары Кибеп т? ?лгерг?н печ?н Ике менд?р Аяз к?к Тулган ай Бер калкулык Биек калкулык Кара – з??г?р офык


Slide 13

64 нче к?нег?. Хуш исле печ?н ?стенд?. Шул кара?гылык З??г?р кара?гылык Чыгып килг?н кояш Кояшны? кырые Нечк? кавын Сары кырые


Slide 14

1 нче кроссворд 1.Агачтан яки металлдан ясалган зур савыт.


Slide 15

1 нче кроссворд 3. Эш коралы


Slide 16

1 нче кроссворд 4. ?ил?к – ?имеш яки яшелч? ?стер? торган урын.


Slide 17

1 нче кроссворд 2.Б?тенне? д?ртт?н бер ?леше


Slide 18

1 нче кроссворд


Slide 19

2 нче кроссворд 3. Йорт – ?ир ?и?азы.


Slide 20

2 нче кроссворд 1.?йберл?рне? янганнан калган тузаны.


Slide 21

2 нче кроссворд 2. Ел фасылы.


Slide 22

2 нче кроссворд 4.?сеп утырган агачны? ?стен кисеп алганнан со? калган ?леше.


Slide 23

2 нче кроссворд


Slide 24

2008 нче ел – гаил? елы. Гаил? темасына с?зтезм?л?р ?йт?без, аергычын к?рс?т?без. М?с?л?н: с?йкемле бала.


Slide 25

?й эше. «Минем ?ни нинди?» диг?н темага кыска к?л?мле инша язарга. Бирем: Аергычны аерылмышы бел?н язып алырга. 2) Аергычны? нинди с?з т?ркеме бел?н белдерел?ен к?рс?терг?.


Slide 26

Тестны? д?реслеген тикшер?. 1.-аерылмыш; 2.-барлык с?з т?ркеме бел?н; 3.-аергыч; 4.-аергыч.


×

HTML:

Ссылка: