Жай м??алім – хабарлайды, Жа?сы м??алім – т?сіндіреді, Керемет м??алім – к?рсетеді, ?лы м??алім – шабыттандырады. Уильям Уорд


The Presentation inside:

Slide 0

Жай м??алім – хабарлайды, Жа?сы м??алім – т?сіндіреді, Керемет м??алім – к?рсетеді, ?лы м??алім – шабыттандырады. Уильям Уорд ?стаз е?бегі- ш?кіртті? жемісінде


Slide 1

“Дамыта о?ыту технологиясы ар?ылы о?ушыларды? ?абілетін, ?ызы?ушылы?ын, ынтасын артыру?а м?мкіндік жасау”. Ж?мыс жасайтын м?селе: Ма?саты: “Дамыта о?ыту технологиясы ар?ылы жеке т?л?аны? ?зін-?зі дамытуда, с?з ?неріне баули отырып шы?армашылы? ?абілеттерін арттыру?а ?ажетті іскерлік пен да?дыны ?алыптастыру жолдары мен ?діс т?сілдері”.


Slide 2

1. Датыта о?ыту технологиясы ар?ылы о?ушыны? шы?армашылы?ын арттыруда?ы, дамытуда?ы ?асиеттеріні? м?нін , мазм?нын ай?ындау. 2. О?ушыларды? бойында шы?армашылы? ?асиеттерді ?алыптастыруды? ?лшемдері мен к?рсеткіштерін аны?тау. 3. Жан – жа?ты білімді, ?з ой – пікірін ашы?, еркін жеткізе алатын т?л?а т?рбиелеу. Міндеттері:


Slide 3

?аза? тілі саба?ында дамыта о?ыту технологиясы ар?ылы о?ушылар шы?армашылы?ын дамытуын ?алыптастыруда п?н м??аліміні? о?ушылармен ж?ргізетін ж?мыстарыны? тиімділігі артады,егер: - п?н м??алімі мен о?ушыларды? бірлескен ж?мысы ?ылыми ?дістемелік т?р?ыда ?амтамасыз етілсе; - ?аза? тілі саба?ында о?ушыларды? шы?армашылы?ын дамытуда ?ылыми педагогикалы? к?сіби ба?ыт берілсе; - п?н м??алімі мен о?ушыларды? ж?мысыны? ж?йесі тиімді ?арым – ?атынас ар?ылы педагогикалы? ынтыма?тасты?ты? негізінде ?йымдастырылса. Болжамы:


Slide 4

О?ытуды? ескі т?сілдері балаларды? с?йлеуіне, ізденуіне, ашылып ойын айтуына авторитарлы? ?арым – ?атынасымыз м?мкіндік бермеді. Дамыта о?ыту технологиясы ??рылымында белгілі бір ж?йелілік бар, ?діс – т?сілдері де баланы? ж?мыс жасауына итермелейді. ?азіргі заман талабыны? ?зі баланы? жеке т?л?а екендігін мойындатады, ойын ашы? айтуын талап етеді. ?зектілігі:


Slide 5

Саба?ты белсенді ?ткізіп, ?р баланы? еркін жауап алу?а жа?дай жасау; Сенімділікке т?рбиелеу ?шін баланы? жауабын санамен ба?аламау; ?иялын дамыту ?шін ”мені? ойымша”деген жауап?а дейін ?арау; Тіл байлы?ын дамыту ?шін ?алайда жауапты со?ына дейін тындау; Жеке т?л?а ретінде “мен” деген р?лін к?теру, ?з пікірін ?алыптастыру. Дамыта о?ыту саба?тарыны? ал?ы шарттары:


Slide 6

Философиялы?, педагогикалы?, психологиялы? е?бектерге теориялы? талдау, сыныпты? ж?мысында с?ра? – жауап, тест, ??гімелеу, педагогикалы? ба?ылау, эксперимент,мониторинг, статистикалы? ?ндеу Зерттеу ?дістері:


Slide 7

«О?у мен жазу ар?ылы дамыта о?ыту технологиясыны?» ба?дарламасы бойынша ол: шындал?ан ойлау, кез келген даму денгейіне байланысты м?селелерге сыни к?збен ?арау; к?рделі м?селелерді шешуге, аса ма?ызды, жауапты шешімдер ?абылдау?а ??штарлы?; ?йрету мен ?йрену бірлігінен, ?йренуді? ?ызы?ушылы?ынан т?ратын, ?йренушіні? сеніміне негізделген ??рылым. Дамыта о?ыту технологиясы


Slide 8

Тілді о?ытуда ал?а ?ой?ан ма?саты мен жету ?шін т?мендегі т?жырымдаманы басшылы??а алдым. ?р т?л?аны? 2. Дара т?л?аны? 3. О?ушы?а к?мектесу Білім де?шейін ?абілетін М?мкін шілігін Жетіс тіктері Кемшілік тері ?иынды? тарды же?уге Кемшілік терден арылу ай?ындау


Slide 9

Б?л технологияня? тиімділігі – біріккен іс - ?рекетті ?йымдастыра отырып, о?ушыларды? сын т?р?ысынан ойлау мен жазу да?дысын ?алыптастыру. "О?у мен жазу ар?ылы дамыту" технологиясы


Slide 10

«Дамыта о?ыту» технологиясы бойынша сынып о?ушыларды? топта?ы білімдерін ба?алау де?гейлерін белгілеп алу ?ажет сия?ты. Ол де?гейлер мыналар: о?ушыларды? белсенділік танытулары; ?з ойларын еркін де ашы? жеткізе білулері; та?ырып бойынша е? негізгіні т?сініп, ажырата білулері; барлы? топтар бойынша т?ртіп, сыйласты?, ?йымшылды?ты? болуы.


Slide 11

Шы?армашылы? ж?мыстарды? мына т?рлері: Эссе жазу Ассоциация, бес жолды ?ле? шы?ару Сырттай саяхат жасау Мини шы?арма, ??гіме жазу Хат жазу С?зж?мба?, ребус ??растыру Пікір- сайыс немесе пікіралысу Шы?армашылы? ж?мыс


Slide 12

О?ушы-басты дамушы т?л?а О?ушы ережесi: жеке ж?мыс ж?ппен ж?мыс топпен ж?мыс бiр-бiрiн ты?дау, сыйлау еркiн с?йлеу ?айталамау бiр-бiрiн ба?алай бiлу уа?ыт ?немдеу М??алiм – ба?ыт берушi т?л?а К?тетiн н?тиже: саба? т?бегейлi о?ушы?а ба?ытталады; ?жымды?, ынтыма?тасты? ?атынас орнайды; б?рын?ы бiлiмдерiне бiлiм ?осады; микроклимат ?згередi; о?ушы жауапкершiлiгi артады; о?ушыларды? ?зара пiкiр алысуларына м?мкiндiк болады. Дамыту ба?дарламасыны? негізгі екі т?л?асы


Slide 13


Slide 14


Slide 15

Жеке т?л?аны? шы?армашылы?ын дамыту ба?ытында ж?ргізіп ж?рген ж?мыстарымен мына сызба ар?ылы к?рсетемін: Жа?а технологияны ?олдану Шы?армалар бай?ауы П?н олимпиадасы К?ркемс?з о?у шеберлігіні? сайысы Сыныптан тыс ж?мыстар Шы?армашыл т?л?аны дамыту


Slide 16

К?ркем туындыны о?ып, талдау, баяндау ?абілеттері артты С?здік ?оры, с?йлеу м?дениеті дамып, шы?армашылы? ?абілеттері артты Сын айтып, айтыл?ан сынды т?зете білуге ?йренді Кейіпкер іс-?рекетінде ба?а беруді ?йренді ?з пікірін айтып, ?ор?ау?а бас?анын пікірін сараласу?а ?йренді С?з ?неріне ?ызы?ушылы?ы артты ?здігінен ізденуге ?йренді О?ушыны? п?нге ?ызы?ушылы?ы артты


Slide 17

?аза? тілі бойынша ауданды? олимпиаданы? ?ш жылды? к?рсеткішіні? ?орытындысы


Slide 18

?аза? тілі бойынша ?лтты? Бірі??ай Тестілеуді? к?рсеткішіні? ?орытындысы


Slide 19

К?нні? ?уаты - с?улесінде, ?стаз ?уаты - ?асиетінде.


×

HTML:

Ссылка: