?аржы нары?ыны? ?атысушыларына сипаттама


The Presentation inside:

Slide 0

?аржы нары?ыны? ?атысушыларына сипаттама


Slide 1

Жоспар: ?аржы нары?ыны? т?сінігі ж?не экономиканы? дамуында?ы оны? ма?ызы ?аржы нары?ыны? ??рылымы ж?не оны? негізгі б?ліктері ?аржы нары?ыны? т?рлері ?аржы делдалды? ж?не ?аржы нары?ыны? негізгі ?атысушылары


Slide 2

?аржы нары?ыны? т?сінігі ж?не экономиканы? дамуында?ы оны? ма?ызы ?аржы нары?ы — ?те к?рделі ж?йе, онда а?ша ж?не бас?а ?аржы активтері на?ты тауарлар айналымнан т?уелсіз жеке дербес айналымда.Б?л нары? ?р т?рлі ?аржы ??ралдарын пайдаланады, онда арнайы ?аржы институттар ?ызмет к?рсетеді, инфра??рылымы ?р т?рлі ж?не тарма?тал?ан. ?аза?станды? экономикалы? ?дебиетте ?аржы нары?ы ?р нысанда?ы а?ша капиталы мен ??нды ?а?аздарды? ?оз?алысымен байланысты экономикалы? ?атынастар ретінде к?рінеді.


Slide 3

?аржы нары?ы келесі себептер бойынша экономикада басты р?л ат?арады: Оны? ар?асында а?ша ?аражаттарын ?ндіріске салып, елді? ?ндіріс ?уатын ны?айту, ?ор ?леуетін жина?тау ?аржы нары?ыны? к?мегімен инвесторлар?а е? к?п пайда ?келетін к?сіпорындар мен салаларды? дамуы же?ілдетіледі ?аржы нары?тарында іске асырылатын капиталдарды? ??йылуы ?ылыми-техникалы? прогресті? (?рлеуді?) шапша?датуына жа?дай жасайды


Slide 4

?аржы нары?ыны? міндеттері: ?аржы нары?ы ?р жерден келген уа?ытша пайдаланбайтын капиталды ж?мылдырады уа?ытша пайдаланбайтын жина?тал?ан капиталды к?птеген т?пкі т?тынушылар арасында н?тижелі таратады; инвестиция аясында капиталды пайдалануды? н?тижелі ба?ыттарын аны?тайды; ?аржы т?уекелін азайту?а жа?дай жасайды Капиталды? айналымын шапша?датады(


Slide 5

?аржы нары?ыны? ??рылымы ж?не оны? негізгі б?ліктері


Slide 6

?аржы нары?ына а?ша нары?ы, капиталдар нары?ы ж?не ??нды ?а?аздар нары?ы кіреді. А?ша нары?ында бір жылдан аз уа?ыты бар ?ыс?а мерзімді ?аржы ??ралдары айналады. Капиталдар нары?ында ?за? мерзімді ?аржы ??ралдары айналады. ??нды ?а?аздар нары?ы а?ша нары?ыны? ж?не капиталдар нары?ыны? б?лігі болады, ?йткені онда ?ыс?а мерзімді ж?не ?за? мерзімді ?аржы ??ралдары айналады.


Slide 7

А?ша нары?ына келесі б?ліктер кіреді: ?олда?ы а?ша нары?ы, ?ыс?а мерзімді ?азына міндеттемелер нары?ы, ?ыс?а мерзімді сауда міндеттеме ?а?аздар (вексель) нары?ы. А?ша нары?ына ?арыз алушыны? а?ымда?ы ?ызметін ?амтамасыз етуге пайдаланатын ?ыс?а мерзімді несиелерді де жат?ызу?а болады


Slide 8

?аржы нары?ыны? т?рлері


Slide 9

Экономиканы ?аржылы? бас?аруыны? халы?аралы? теориясы мен т?жірибесінде ?аржы нары?ыны? 2 негізгі нысанын айырады: ?йымдас?ан ?йымдаспа?ан


Slide 10

?йымдас?ан ?аржы нары?ы Банктер мен биржалар белгілеген (аны?тал?ан) ережелер бойынша ?ызмет жасайтын нары?


Slide 11

?йымдаспа?ан ?аржы нары?ы Бас?а жолдар ар?ылы ?аржы активтерді? айналыс аясын білдіреді: ?аржы делдалдар, инвестициялы? компаниялар ар?ылы ж?не т.б.


Slide 12

?аржы делдалды? ж?не ?аржы нары?ыны? негізгі ?атысушылары ?аржы делдалды? – несие берушіден ?арыз алушы?а ?аржы ?орларыны? ?оз?алысы (ауысуы, ??йылуы) ж?не де осымен байланысты ?аржы институттарды? ?ызметі


Slide 13

?аржы нары?ыны? негізгі ?атысушылары


Slide 14

Инвесторлар – оларды? р?лінде пайда алу ма?сатында тиісті нары?тар?а ба?ыттал?ан уа?ытша пайдаланбайтын ?орлары бар за?ды ж?не жеке т?л?алар, мемлекет болуы м?мкін);


Slide 15

Делдалдар – оларды? р?лінде арнайы ?аржы ??рылымдар (банктер, са?тандыру компаниялар, ?ор нары?тарыны?, инвестициялы? ?орларды? ж?не т.б. к?сіби ?атысушылары болуы м?мкін.


Slide 16

Пайдаланушылар – оларды? р?лінде тиісті ?аржы нары?ында ?р т?рлі негіздерде ?здеріне керек (?ажет) ?аржы ?орларына ие болып, оларды пайдалану ?шін ???ы?ын т?лейтін мемлекет немесе за?ды ж?не жеке т?л?алар болуы м?мкін.


Slide 17

Назарлары?ыз?а рахмет! Орында?ан: Магауия Айдана УА-21 тобыны? студенті


×

HTML:

Ссылка: