Компьютерлік графика


The Presentation inside:

Slide 0

Компьютерлік графика ?Ш ?ЛШЕМДІ ГРАФИКА ЕКІ ?ЛШЕМДІ ГРАФИКА Фракталды?графика Векторлы? графика Растрлы? графика Растрлы? кескін дегеніміз – т?рлі т?сті н?ктелерді? (пиксельдерді?) жиынты?ы. Оларды? саны бейнені? ?лшемі мен шешімі ар?ылы аны?талады.  Растрлы? графикада кескіндер т?рлі-т?сті н?ктелерді? жиынты?ынан т?рады. Растрлы? кескінді ??райтын ?рбір пиксельді? ?з орны мен т?сі болады ж?не ?р пиксельге компьютер жадында бір ?яшы? ?ажет.      Растрлы? кескінні? сапасы сол кескінні? ?лшеміне (тігінен ж?не к?лдене? орналас?ан пиксельдерді? саны) ж?не ?р пиксельді бояу?а ?ажетті т?стерді? санына т?уелді болады. ??деу редакторлары: Adobe Photoshop, Corel PhotoPaint Векторлы? кескіндер, б?л - сызы?, до?а, ше?бер ж?не тікб?рыш сия?ты геометриялы? объектілер жина?ынан т?ратын кескіндер. Б?л жерде вектор дегеніміз - осы объектілерді сипаттайтын м?ліметтер жиынты?ы.   Векторлы? графиканы? басты арты?шылы?ы о?ан кескін сапасын жо?алтпай ?згеріс енгізуге, о?ай кішірейтуге ж?не ?лкейтуге болатынды?ы. Векторлы? кескіндер СorelDRAW, Adobe illustrator секілді векторлы? графикалы? редакторларда жасалады. Фракталды графиканы? жасалу ?дісі сурет салу?анемесе безендіруге емес,програмалау?а негізделеді. Егер растрлы? графикада растр (пиксель), ал векторлы? графикада сызы? базалы? элемент болып табылса, фракталды? графикада математикалы? формуланы? ?зі базалы? элемент болып табылады, б?л компьютерді? жадында еш?андай объект са?талмайды, кескін тек ?ана те?дік бойынша салынады деген с?з .


Slide 1


Slide 2

1 Paint графикалы? редакторында т?мендегі нысанды салы?ыз! 2. Paint графикалы? редакторында т?мендегі нысанды салы?ыз! Т?стер палитрасын ?олданы?ыз!


Slide 3


×

HTML:

Ссылка: