Запровадження нового Державного стандарту базової і повної загальної освіти.Освітня галузь“Мови і літератури”:нові підходи, тенденції, перспективи


The Presentation inside:

Slide 0

Запровадження нового Державного стандарту базової і повної загальної освіти. Освітня галузь “Мови і літератури”: нові підходи, тенденції, перспективи


Slide 1

Новий Державний стандарт впроваджується у частині базової загальної середньої освіти з 1 вересня 2013 року у частині повної загальної середньої освіти з 1 вересня 2018 року


Slide 2

Новий Державний стандарт складається Загальної характеристики складових змісту освіти Цей Державний стандарт розроблений на основі Державного стандарту початкової загальної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 р. № 462 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 33, ст. 1378), із спрямуванням освітніх галузей на розвиток сформованих і формування нових предметних (галузевих) компетентностей. Державних вимог до рівня загально-освітньої підготовки Базового навчального плану загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІІ ступеня


Slide 3

У новому Державному стандарті розкриваються такі поняття: діяльнісний підхід загальнокультурна компетентність інформаційно-комунікаційна ключова компетентність. компетентнісний підхід компетенція . міжпредметна компетентність навчальна програма особистісно зорієнтований підхід предметна компетенція предметна мистецька компетентність. проектно-технологічна компетентність соціальна компетентність громадянська компетентність здоров’язбережувальна компетентність компетентність ключова компетенція комунікативна компетентність предметна (галузева) міжпредметна естетична компетентність


Slide 4

Освітня галузь “Мови і літератури” Метою освітньої галузі “Мови і літератури” є розвиток особистості учня, формування в нього мовленнєвої і читацької культури, комунікативної та літературної компетентності, гуманістичного світогляду, національної свідомості, високої моралі, активної громадянської позиції, естетичних смаків і ціннісних орієнтацій.


Slide 5

Освітня галузь “Мови і література” складається з мовного і літературного компонентів Мовний компонент Українська мова Іноземна мова Мови національних меншин (мова навчання і мова вивчення)


Slide 6

Освітня галузь “Мови і література” складається з мовного і літературного компонентів Літературний компонент Українська література Світова література Література національних меншин


Slide 7

ЗМІСТОВІ ЛІНІЇ МОВНОГО КОМПОНЕНТА Мовний компонент


Slide 8

Літературний компонент ЗМІСТОВІ ЛІНІЇ ЛІТЕРАТУРНОГО КОМПОНЕНТА


×

HTML:

Ссылка: