Миды? ??рылысы ж?не б?лімдері


The Presentation inside:

Slide 0

Миды? ??рылысы ж?не б?лімдері


Slide 1

Жоспар Кіріспе Негізгі б?лім Миды? ??рылысы Миды? б?лімдері Миды? ?ызметі ?орытынды


Slide 2

Ми басс?йекті? ми сауытыны? ішінде жатады. Миды? орташа салма?ы 1300 – 1400 г. Салма?ы б?л к?рсетілген салма?тан к?п адамдар да кездеседі. Адамны? дарындылы?ы мен а?ылдылы?ы миды? салма?ына байланысты емес. Ми 20 жас?а дейін дамиды. Адам миыны? салма?ы 1100 г - нан 2 кг-?а дейінгі аралы?та ауыт?ып отырады.


Slide 3

Балы?ты? миы Ба?аны? миы Жыланны? миы Кептерді? миы Итті? миы Адамны? миы


Slide 4

Ми а? ж?не с?р заттан т?рады. Миды? а? заты ішкі жа?ында, с?р заты сыртында болады. Миды? б?лімдеріне байланысты с?р заты т?тас немесе а? затты? ?р жерінде топтанып жатады, оны «ядро» деп атайды. Миды? ішінде ми с?йы?ты?ы тол?ан ?уыстар бар. Оларды ми ?арыншалары дейді, себебі ішінде м?лдір ?рі т?т?ыр с?йы?ты? болады. Ол ?ор?анышты?, ыдырау ?німдерін шы?ару ж?не ми ішіндегі ?ысымды реттеу ?ызметін ат?арады. 8 ай 9 ай 5 ай 6 ай 7 ай 25к?н 35к?н 40к?н 50к?н 100к?н


Slide 5

Ми б?лімдері. Миды? пайда болу, ??рылымды? ж?не ?ызметтік ерекшеліктеріне байланысты ?лкен ?ш б?лімге б?леді: ба?аналы (сопа?ша ми, ми к?пірі, мишы?, орта??ы ми), ?ыртысасты (аралы? ми, алды??ы миды? ми сы?арлары) ж?не алды??ы ми сы?арларыны? ?ыртысы. Ал ми ?ыртысы кейіннен пайда бол?ан б?лім. Ми ?ры?ты? даму ерекшелігіне байланысты 5 б?лімнен т?рады: 1) сопа?ша ми; 2) мишы? (арт?ы ми); 3) орта??ы ми; 4) аралы? ми; 5) алды??ы ми сы?арлары.


Slide 6

Жарып к?рсетілген алды??ы ми сы?ары


Slide 7

1. Сопа?ша ми - ж?лынны? жо?ар?ы шетіні? жал?асы. Сопа?ша миды? т?менгі шеті жі?ішкелеу, жо?ар?ы шеті жуандау. Сопа?ша ми ар?ылы ж?зеге асатын рефлекстер: 1) ?ор?ану (ж?телу, ??су, т?шкіру, жас болу, к?зді жыпылы?тату); 2) тама? (ему, ж?ту, с?л б?лу, ас?орыту бездері); 3) ж?рек пен ?антамырлар ж?мысын реттеу; 4) ?з-?зінен ж?мыс істейтін тынысалу орталы?ы ?кпе ж?мысын жа?сартады; 5) есту а?параттарын бас?арады. Егер сопа?ша ми за?ымданса, тынысалу мен ж?ректі? то?тауынан адам тез ?ліп кетеді.


Slide 8

Амфибияларды? (?осмекенділерді?) бас миы С?йекті балы?тарды? бас миы Алды??ы ми (?лкен ми сы?ары) Аралы? ми Орта??ы ми Мишы? Сопа?ша ми Ма?дай б?лігі


Slide 9

2. Арт?ы ми?а - мишы? пен ми к?пірі жатады. Ми к?пірі орта??ы ми мен сопа?ша миды? аралы?ына орналас?ан. Сопа?ша ми мен орта??ы миды байланыстырып т?ратынды?тан, оны ми к?пірі дейді. Ми к?піріні? ж?йке жасушалары (нейрондары) бетті? терісінен, тілден, ауыз ?уысыны? сілемейлі ?абы?шасынан (д?м сезгіштік) келетін хабарларды ?абылдайды. Есту, тепе-те?дікті са?тау м?шелерінен келетін а?параттар (информация) ми к?піріне хабарланады.  Мишы? ?а??а б?лшы?еттеріні? ?йлесімді жиырылуын реттейді. ?сіресе мойын, т?л?а, ая?-?ол б?лшы?еттеріні? ?оз?алысын, денені? тепе-те?дігін са?тайды. Егер мишы? жара?аттанса, адамны? ?олая?ы тез шаршайды, ?оз?алысы, тепе-те?дігі, с?зі б?зылады.


Slide 10

С?йлеу орталы?ы Т?йсік орталы?ы ?оз?алыс орталы?ы К?ру орталы?ы Есту орталы?ы


Slide 11

3. Орта??ы ми - арт?ы ми мен аралы? миды? арасында орналас?ан. Ол алды??ы ми мен арт?ы миды бірімен-бірін жал?астырып т?рады. Теріде пигментті? бояутекті? т?зілуін реттейді. Кенеттен шы??ан дыбыс, жары? тітіркендіргіштерін тез ба?дарлауды реттейді. 4. Аралы? ми - орта??ы миды? алды??ы жа?ында жатады. К?ру т?мпешіктері(гипоталамус) мен т?мпешікасты айма?тан т?рады. Аралы? мида да бір ми ?арыншасы бар. К?ру, д?м сезу, есту ж?не т. б. Рецепторлардан  келетін ?озу аралы? ми ар?ылы алды??ы миды? ?лкен ми сы?арларыны? ?ыртысына ?теді. Аралы? ми зат алмасу, ж?рек – ?антамырлар ж?йесі, ішкі секреция бездері, з?р шы?ару, ?й?ы ж?мысын реттейді. А?заны? ішкі ортасы, дене температурасы, тыныс алу, ?ан ?ысымыны? т?ра?ты болуы аралы? ми?а байланысты.  


Slide 12

Сопа?ша ми Мишы? Орта??ы ми К?пір Гипоталамус Таламус Алды??ы ми


Slide 13

5. Алды??ы ми. Алды??ы миды кейде со??ы ми деп те атайды. ?лкен ми сы?арлары о? жа? ж?не сол жа? сы?арлардан т?рады. Сыртында?ы с?р заты ми ?ыртысын т?зеді. Ми ?ыртысында м?шелерден козуды ?абылдайтын, кимылды реттейтін сезгіш ж?не ?оз?алт?ыш жасушалар болады.   ?лкен ми сы?арлары сопа?ша миды? аз ?ана б?лігі мен мишы?тан бас?а миды? барлы? б?лімдерін жауып т?рады. Ми сы?арларыны? беті тегіс болмай, ж?лгелі, ?атпарлы болады. ?сіресе, тере? ж?лгелер ми сы?арларын жеке б?ліктерге б?леді. Ж?лгелерді? арасы ?атпарлы болып келеді. ?рбір ми сы?арында 4 б?лік бар: ма?дай, т?бе, самай, ш?йде.


×

HTML:

Ссылка: