ПРОЕКТНИЙ АНАЛІЗ


The Presentation inside:

Slide 0

1 ПРОЕКТНИЙ АНАЛІЗ В.І.Блонська Лекція на тему: ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ ПРОЕКТУ


Slide 1

2 ПЛАН 1. ЦІЛІ, ЗАВДАННЯ, ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ ПРОЕКТУ 2. ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА 3. ПРОГНОЗУВАННЯ ПРОДАЖІВ ТА ВИТРАТ ПО ПРОЕКТУ


Slide 2

3 ЦІЛІ ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ ВИЗНАЧЕННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ТА РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ВИЯВЛЕННЯ ЗМІН У ФІНАНСОВОМУ СТАНІ ВИЯВЛЕННЯ ПРИЧИН ФІНАНСОВИХ ЗМІН ПРОГНОЗ ТЕНДЕНЦІЙ ФІНАНСОВОГО СТАНУ


Slide 3

4 ЗАВДАННЯ ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ВИЗНАЧЕННЯ ПОТРЕБ У ФІНАНСОВОМУ ПРОЕКТІ ВИЗНАЧЕННЯ ДОСТАТНОСТІ ЕКОНОМІЧНИХ СТИМУЛІВ ОЦІНКА І ОПТИМІЗАЦІЯ ВИТРАТ


Slide 4

5 МОДЕЛІ У ФІНАНСОВОМУ АНАЛІЗІ ДЕСКРИПТИВНІ МОДЕЛІ НОРМАТИВНІ МОДЕЛІ ПРЕДИКАТИВНІ МОДЕЛІ


Slide 5

6 ПОКАЗНИКИ ЛІКВІДНОСТІ ЧИСТІ ОБОРОТНІ АКТИВИ NWC ПОТОЧНИЙ КОЕФІЦІЄНТ ПОКРИТТЯ CR ЛІКВІДНІ АКТИВИ КОЕФІЦІЄНТ КИСЛОТНОГО ТЕСТУ QR НОМІНАЛЬНА ВАРТІСТЬ КАПІТАЛУ ЧИСТА НОМІНАЛЬНА ВАРТІСТЬ КОЕФІЦІЄНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННОСТІ


Slide 6

7 ЧИСТІ ОБОРОТНІ АКТИВИ (ЧОА) Net Working Capital (NWR) Поточні активи м і н у с Поточні пасиви


Slide 7

8 ПОТОЧНИЙ КОЕФІЦІЄНТ ПОКРИТТЯ (ПКП) Curent Ratio (CR) Поточні активи р о з д і л и т и Поточні пасиви


Slide 8

9 ЛІКВІДНІ АКТИВИ (ЛА) Поточні активи м і н у с Товарно- матеріальні запаси


Slide 9

10 КОЕФІЦІЄНТ КИСЛОТНОГО ТЕСТУ (ККТ) Quality Ratio (QR) Ліквідні активи р о з д і л и т и Поточні пасиви


Slide 10

11 НОМІНАЛЬНА ВАРТІСТЬ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ (НВВК) Активи м і н у с Довго строкові пасиви Нематер активи Поточні пасиви


Slide 11

12 ЧИСТА НОМІНАЛЬНА ВАРТІСТЬ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ (ЧНВ) Власний капітал + Доходи май- бутніх періодів Бюджетні фінансування Нерозподіле- ний прибуток


Slide 12

13 КОЕФІЦІЄНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННОСТІ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ (КЗВК) Р о з д і л и т и Номінальна вартість власного капіталу Чиста номінальна вартість активів


Slide 13

14 РОЗРАХУНОК ЧИСТОГО ПРИБУТКУ 1. ЧИСТИЙ ОБСЯГ ПРОДАЖІВ: ВИРУЧКА – ПДВ – АКЦ. ЗБІР 2. ПОТОЧНІ ВИТРАТИ: ПРЯМІ МАТЕР. + ПРЯМІ ТРУДОВІ + ОПЕРАЦІЙНІ + АМОРТИЗАЦІЯ 3. ПРИБУТОК ДО ОПОДАТКУВАННЯ: (1) – (2) 4. ПОДАТОК З ПРИБУТКУ: (3) Х (ПРОЦ.СТАВКА ПОДАТКУ) : 100% 5.ЧИСТИЙ ПРИБУТОК: (3) – (4) – (СУМА % ЗА КРЕДИТ)


Slide 14

15 ПОКАЗНИКИ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ROE РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ АКТИВІВ ROA РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ПРОЕКТУ РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ КАПІТАЛЬНИХ ВИТРАТ РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ ПРОДАЖІВ ROS РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ ІНВЕСТОВАНОГО КАПІТАЛУ ROIC


Slide 15

16 РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ (РВК) ROE Чистий прибуток Х 100 % р о з д і л и т и Власні кошти вкладені в проект


Slide 16

17 РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ АКТИВІВ (РА) ROA Чистий прибуток Х 100 % р о з д і л и т и Власні кошти вкладені в проект


Slide 17

18 РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ КАПІТАЛЬНИХ ВИТРАТ (РКВ) Чистий прибуток Х 100 % р о з д і л и т и Капітальні Витрати


Slide 18

19 РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ ПРОДАЖІВ (РП) ROS Чистий прибуток Х 100 % р о з д і л и т и Виручка від реалізації


Slide 19

20 ОБСЯГ ПРОДАЖІВ ВИРУЧКА ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ


Slide 20

21 РІВЕНЬ ІНФЛЯЦІЇ ІНФЛЯЦІЯ КУРСУ ГРИВНІ ІНФЛЯЦІЯ НА ЗБУТ ІНФЛЯЦІЯ НА ПРЯМІ МАТЕРІАЛЬНІ ВИТРАТИ ІНФЛЯЦІЯ НА ЗАРОБІТНУ ПЛАТУ ІНФЛЯЦІЯ НА ОПЕРАЦІЙНІ ВИТРАТИ ІНФЛЯЦІЯ НА ОСНОВНІ ФОНДИ


Slide 21

22 РОЗРАХУНОК КАПІТАЛЬНИХ ВИТРАТ ПРОЕКТУ 1. ПЕРЕДІНВЕСТИЦІЙНІ ДОСЛІДЖЕННЯ 2. КУПІВЛЯ І ОСВОЄННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 3. БУДІВНИЦТВО, БУДІВДІ І СПОРУДИ 4. МАШИНИ І ОБЛАДНАННЯ 5. ВИТРАТИ НА ЗАХИСТ ДОВКІЛЛЯ 6. ТЕХНОЛОГІЯ 7. НАКЛАДНІ ВИТРАТИ 8. РЕЗЕРВ


Slide 22

23 РОЗРАХУНОК ПОТРЕБИ В ОБОРОТНИХ КОШТАХ 1. МІНІМАЛЬНА ПОТРЕБА В ОБОРОТНИХ КОШТАХ (МСК): ПОТОЧНІ ВИТРАТИ Х ЦИКЛ ОБОРОТУ :360 2. ЗАГАЛЬНА ПОТРЕБА (ПОК): МСК + НЗТМЦ + НДЗ 3. НЗТМЦ - НОРМАТИВ ЗАПАСІВ МАТ.ЦІННОСТЕЙ: ПРЯМІ МАТ.ВИТРАТИ Х ЦИКЛ ВИРОБНИЦТВА :360 4. НДЗ - НОРМАЛЬНА ДЕБІТ. ЗАБОРГОВАННІСТЬ: ЧИСТИЙ ОБСЯГ ПРОДАЖІВ Х ТЕРМІН ПОГАШЕННЯ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАННОСТІ :360


Slide 23

24 ВИСНОВКИ 1. ВИЗНЕЧЕНО ЦІЛІ, ЗАВДАННЯ ТА МОДЕЛІ ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ ПРОЕКТУ 2. ОЗНАЙОМЛЕНО З МЕТОДИКОЮ ОЦІНКИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ І ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ПІДПРИЄМСТВА 3. ОЗНАЙОМЛЕНО З МЕТОДИКОЮ ПРОГНОЗУВАННЯ ПРОДАЖІВ ТА ВИТРАТ ПО ІНВЕСТИЦІЙНОМУ ПРОЕКТУ 4. ВИВЧЕНО ПОРЯДОК РОЗРАХУНКУ КАПІТАЛЬНИХ ВИТРАТ 5. ОБГРУНТОВАНО ТЕХНОЛОГІЮ РОЗРАХУНКУ ПОТРЕБИ В ОБОРОТНИХ КОШТАХ ПРОЕКТУ


Slide 24

25 ЛІТЕРАТУРА 1. Блонська В.І. Проектний аналіз. Навч.-мет.посібник.-Львів, вид-во ЛКА, 2009.-148 с. 2. Верба В. А Проектний аналіз: Підручник. / Верба В. А., Загородніх О. А..— К.: КНЕУ, 2000. — 322 с. 3. Проектний аналіз / За ред. Москвіна С.О.-К.:“Лібра”, 1998.


Slide 25

26 ЛІТЕРАТУРА 4. Бардиш Г.А. Проектний аналіз. Підручник.-Київ: Знання, 2006.-414с . 5. Воркута Т.А. Проектний аналіз: навч. посіб. / Т.А. Воркут. – К.: УЦДК, 2000. – 428 с. 6. Проектний аналіз //Рижков В.С., Яковенко М.М., Латишева О.В., інш. – К.: ЦУЛ, 2007 -384 с.


Slide 26

27 ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 1. ПРОРОБИТИ ЛІТЕРАТУРУ ПО ТЕМІ ЛЕКЦІЇ 2. ВИВЧИТИ МЕТОДИКИ: - ОЦІНКИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ І ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ПІДПРИЄМСТВА - ПРОГНОЗУВАННЯ ПРОДАЖІВ ТА ВИТРАТ ПО ІНВЕСТИЦІЙНОМУ ПРОЕКТУ - РОЗРАХУНКУ КАПІТАЛЬНИХ ВИТРАТ - РОЗРАХУНКУ ПОТРЕБИ В ОБОРОТНИХ КОШТАХ ПРОЕКТУ


×

HTML:

Ссылка: