ДИПЛОМНА РАБОТА


The Presentation inside:

Slide 0

ДИПЛОМНА РАБОТА Тема: “ Подобряване вземането на решения при диспечиране на електроразпределителни мрежи чрез използване на експертна програмна среда.” Технически университет – гр. Варна Факултет: “ Морски науки и екология ” Катедра: “ Индустриален мениджмънт ” Разработил: Милен Петков Марков Ръководител: доц.д-р и.н. инж.К.Георгиев


Slide 1

Цели на дипломната работа Изследване възможността за използване на експертни програмни среди, за подпомагане на управленческия процес; Запознаване с аспектите и проблемите възникващи при управление на енергийните мрежи; Повишаване на ефективността на вземане на решения чрез използване на програмната среда “СХЕМИ”; Доказване на ефекта от повишаване на качеството на вземаните решения, както от икономически така и от неикономически характер; Дефиниране на нуждата от използване на съвременните информационни технологии за подпомагане на процеса на управление.


Slide 2

Представяне на програмата “СХЕМИ” е развойна среда, визуално ориентирана и предназначена за потребителско създаване и по-нататъшно използване на симулатор на процеси в централите, мрежите и съоръженията електроенергетиката. С нея се подпомага и контролира процеса на вземане на решение при управление на електроенергийните участъци от диспечерския, дежурния и обслужващ персонал. “СХЕМИ” е способна да разчете изчертания с мишка електроенергиен участък, след което да го осмисли и анализира, за да даде по нататък ценни съвети по манипулациите, извършвани със съоръженията, недопускайки субективна грешка. Програмната среда “СХЕМИ” има четири основни функции: Да позволи на експерта непрограмист да състави компютърна програма без познаването на какъвто и да е език за програмиране ; Да организира и контролира по-нататъшната практическа работа с така съставената програма; Да даде по всяко време възможност на експерта непрограмист да направи корекции в програмата ; Да визуализира състоянието на електроенергийните обекти в цветни схеми, да дава потребителски справки по работите, извършвани с електроенергийните обекти и да отпечатва синхронно на принтер извършваните манипулации. Програмната среда “СХЕМИ” притежава елементи на изкуствен интелект, проявявайки качества на самоанализ и избирателност в съответствие с настъпващите динамични промени в състоянието на симулативния обект. В нея са вградени мотивации, наложени от дейстащите правилници за техническа експлоатация и по техническа безопасност, както и инструкциите за работа на диспечерските служби.


Slide 3


Slide 4

Примери за работата на“СХЕМИ” 1. Извършване на профилактика на извод “БЕЛИ ЛОМ” 110 KV поле маломаслен прекъсвач в открита разпределителна уредба п/с РАЗГРАД


Slide 5

Примери за работата на“СХЕМИ”    2. Своевременно и точно актуализиране на промените в елктроразпределителната мрежа.


Slide 6

Примери за работата на“СХЕМИ”


Slide 7

Примери за работата на“СХЕМИ” 3.Допускане на много групи за ремонт и профилактика на една стълбовна линия


Slide 8

4.Извършване на авариен ремонт на извод “Побит Камък” 20 KV Примери за работата на“СХЕМИ”


Slide 9

Примери за работата на“СХЕМИ”       5.Работа по прехвърляне и управление на товари в електроразпределителната мрежа.


Slide 10

Примери за работата на“СХЕМИ”       6. Възможности за използване на динамични справки при вземане на решения по управление на енергийните схеми.


Slide 11

7.    Водене и разпечатване на оперативна документация в реално време и по желание на диспечера. Примери за работата на“СХЕМИ”


Slide 12

Примери за работата на“СХЕМИ”    8. Визуализация на схемите с които се работи.


Slide 13

Ефект от подобряване на решенията От намаляване на допълнителните загуби вследствие на непласирана енергия за нарушенията с времетраене по-вече от 5мин. - 16 039 лв. Отнесени към нарушенията с продължителност по-малка от 5 мин. – около 32 000 лв. В тази калкулация не са включени непосредствените загуби, като подмяна на съоръжения, разходи за извънъреден труд, изплащане на неустойки по неспазени договори и др., които се явяват структуросъставящи и влиаят пряко на печалбата, тъй като един такъв задълбочен анализ на този вид загуби е много голям по обем, изисква много сериозна подготовка и информация и са обект на други изследвания. За тях можем само да твърдим, че неколкократно надхвърлят допълнителните загуби. Очакван ефект от използването в национален мащаб – 1 600 000 лв. Изчисляване на икономическия ефект от повишаване на надежността на електроснабдяването вследствие намаляване на допълнителните загуби чрез използването на програмната среда “СХЕМИ”.


Slide 14

Ефект от подобряване на решенията Източник на данни от иженерен тип; Намаляване влиянието на ефекта на неудоволетвореност; Сериозни резултати и ефективност носи така нречения “ефект на обратна връзка; Намаляване до минимум, грешките при вземане на решения се заплащат с цената на живота и здравето човека ; Програмната среда “СХЕМИ” се явява идеален тренажор за обучение, както на диспечерския, така и на оперативния персонал в предприятието; “СХЕМИ” минимизира риска свързан със стреса и неопределеността предизвикани от естеството на работата в диспечерските служби ; Намаляване на действието на субективния фактор при вземането на решения; Програмната среда “СХЕМИ” има възможност за мрежово изпълнение, опция която дава възможност чрез система от условия за достъп да се въведе една чисто “дигитална нервна система” ; За пръв път се реализира възможността за използване на изкуствен интелект на основата на чертежи и схеми, на базата на които се извършва анализ, въз основа пък на който се вземат управленчески решения от самата информационна система, явяващи се коректив на субективно-оценъчната система за вземане на решения на човека.            Неикономическа оценка на ефекта от повишаване на качеството на вземане на диспечерски решения.


×

HTML:

Ссылка: