Microsoft Word ба?дарламасы бойнынша ?айталау с?ра?тары


The Presentation inside:

Slide 0

Microsoft Word ба?дарламасы бойнынша ?айталау с?ра?тары


Slide 1

Жа?а саба? Microsoft Excel кестелік процессорында ж?мыс істеу. Электронды? кестелерді ?зірлеу


Slide 2

Саба?ты? ма?саты: EXCEL кестесімен, терезелерді? элементтерімен ж?не кестені? ??рылымымен, деректерді енгізу т?сілдерімен ты?даушыларды таныстыру. Біліміділік: Т?рбиелілік: ??ыптылы??а, а?паратты? м?дениеттілікке т?рбиелеу Дамытушылы?: О?ушыларды? электронды? кесте та?ырыбында ал?ан білімдерін электронды? кестені? негізгі дамы?ан т?рі EXCEL-де дамыту.


Slide 3

Excel дегеніміз не? Кестелік к?рылымды ??жаттармен ж?мыс істеуге арнал?ан ке? тара?ан к?ралдарды? бірі Місcrosoft Ехсеl болып табылады. Ол санды? м?ліметтермен ж?мыс істеуге негізделген. Ехсеl к?птеген математикалы? амалдарды, к?рделі есептеулерді же?ілдету ?шін пайдалану?а болады. Ол кестедегі м?ліметтерді? негізінде т?рлі-т?сті диаграммалар т?р?ызып, м?ліметтер базасын даярлап, олармен ж?мыс істеуді, сандык т?жірибелер ж?ргізуді ?амтамасыз ете алады. Ехсеl м?мкіндігіні? к?пжа?тылы?ы тек экономика саласында ?ана емес, ?ылыми зерттеу, ?кімшілік ж?мыстарында да ке?інен ?олдануынан к?рінеді.


Slide 4

Excel программасын іске ?осу ?шін бірнеше т?сілдері бар. 1) Пуск -> Программы-> Microsoft Office -> Microsoft Excel 2) Ж?мыс ?стелінен ??ру -> Microsoft Excel ?рекеттерін орындау ар?ылы


Slide 5


Slide 6

Excel терезесіні? негізгі элементтері: Меню жолы – Excel командаларына ?атынас ??ру?а м?мкіндік береді. Та?ырып жолы – ??жат атауы мен терезені бас?ару батырмаларын ?амтиды. Стандартты? та?та – Excel командаларыны? к?пшілігіне арнал?ан батырмаларды ?амтиды. Форматтау та?тасы – форматтау командаларына арнал?ан батырмаларды ?амтиды. Формула жолы - а?ымда?ы ?яшы?тарды? ішіндегі барын, оны? адресін немесе сілтемесін бейнелейді. Тапсырмалар айма?ы – а?ымда?ы тапсырмалар тізімін ?амтиды. Жолдар та?ырыбы – б?л ?рбір жолды? сол жа? б?лігінде орналас?ан н?мірленген ента?ба. Ба?андар та?ырыбы – б?л алфавит бойынша реттелген ?ріптік ента?балар, олар ?рбір ба?анны? ?стінде орналас?ан. ?алып-к?йлер жолы – ??жатты? а?паратын ?амтиды. Шиыру жола?тары - ??жатты? ?р т?рлі б?ліктерін ?арау?а м?мкіндік береді.


Slide 7

Ж?мыс кітабы. Ж?мыс пара?ы. Жолдар мен ба?андар Ехсеl даярлайтын к?жат Ж?мыс кітабы деп аталады. Ж?мыс кітабы ж?мыс пара?ынан т?рады. Ж?мыс пара?ыны? к?рылымы кестені? к?рылымындай ж?не ол бір немесе бірнеше кестені камтиды. ?рбір пара?тын аты т?менгі жа?ында орналас?ан та?башада к?рініп т?рады. Осы та?башаны? к?мегімен кітапты парактау?а болады. Та?башаны тыш?анны? батырмасымен екі рет шерту ар?ылы атын езгертуге болады. ?рбір ж?мыс пара?ы жолдар мен ба?андардан т?рады. Ба?андарды? аты латын алфавитіні? бас ?ріптерімен жазылады. Бір ж?мыс пара?ы 256-?а дейін ба?ан санын ?амти алады. Ба?андар А-дан Z ?ріптеріні? комбинацияларымен белгіленеді, ал жолдар 1-ден бастап 65536-?а дейін н?мірленеді. Ж?мыс кітабы 255 бетке дейін 256 ба?ана 65536 жол


Slide 8


Slide 9


Slide 10


Slide 11


Slide 12


Slide 13


Slide 14


Slide 15


Slide 16


Slide 17


Slide 18

?яшы?тар мен оны? адрестері ?яшы? – б?л ба?ан мен жолды? ?иылысы. А?ымда?ы ?яшы?ты? ішіндегі м?ліметтері мен адресі Формула жолында бейнеленеді Ол электронды? кестені? м?ліметтер енгізетін е? кіші элементі болып табылады. ?рбір ?яшы?ты? жол мен ба?андарды? белгіленуінен т?ратын адресі болады. Мысалы: С22, А21, Е15, Е28.


Slide 19


Slide 20

?яшы?тар мен оны? адрестері ?р?ашанда ?яшы?ттарды? біреуі а?ымды? ?яшык болып есептеледі ж?не жа?таумен ерекшеленіп т?рады. Осы жа?тау кестелік ме?зерді? р?лін ат?арады ж?не оны тыш?анны? немесе бас?ару пернелеріні? к?мегімен экранда жылжыта аламыз. М?ліметтерді енгізу, пішімдеу ж?не бас?а да іс-?рекеттер осы а?ымда?ы ?яшыкта ж?зеге асырылады. Бірнеше ?яшы?тар тобын ?яшы?тар ау?ымы деп атайды. Ау?ымдар тік т?ртб?рыш ?алыпты болады. Оларды былай белгілейді: А7:Е25. М?нда?ы А7 — тік т?ртб?рыштын сол жа? жо?ар?ы, ал Е25 — он жак т?менгі б?рыштары.


Slide 21


Slide 22

М?ліметтерді енгізу Енгізілетін м?ліметті? сан немесе формула екенін оны? ал?ашкы символына ?арап аныктайды. Егер енгізілетін символды? біріншісі сан болса, онда оны санды? типке жат?ызады. Егер біріншісі те?дік белгісі болса, формула деп ?абылдайды. Егер бірінші символымыз ?ріп немесе апостроф (') болса, м?тін деп кабылдайды. М?ліметтерді енгізу Еnter пернесін басумен ж?зеге асырылады. Енгізілген м?ліметтерді енгізбей алып тастау ?шін немесе ?яшыкты? бастапкы м?ндерін калпына келтіру ?шін Еsс пернесін басамыз немесе формулалар жолында?ы Болдырмау(Отмена) батырмасын шертеміз


Slide 23

Енгізген м?ліметтер Формула жолында ж?не а?ымда?ы ?яшы? ішінде к?рінеді М?ліметтерді Формула жолында енгізу ж?н. Енгізуді растау ?шін Енгізу батырмасын немесе Enter пернесін басамыз, ал болдырмау ?шін Болдырмау батырмасын немесе Esc пернесін


Slide 24

Тапсырмалар 1 2 3 4


Slide 25

Excel программасын іске ?осу. М?зір жолымен ж?мыс жаса?ыз. ??деу м?зіріні? ?осымшаларымен танысы?ыз. Стандартты ж?не пішімдеу ?стелдерін зертте?із. Ат?аратын ж?мыстарын орындап ?ара?ыз. К?рініс м?зіріні? ??ралдар ?стелі ?осымшасыны? ??рамымен танысы?ыз. Электронды? кестені бірнеше жолмен жауып ?ара?ыз. 1 тапсырма


Slide 26

2 тапсырма Excel ба?дарламасын іске ?осу. 3 – пара?ты екпінді жаса?ыз. ?айтадан 1 – пара??а к?ші?із. ?Ctrl?+>комбинациясын басып, со??ы ба?ана атауына назар аудары?ыз. ?Ctrl?+ Home пернелерін басып А1 ?яшы?ына оралы?ыз. ?Ctrl?+vкомбинациясын басып, со??ы ?яшы? адресін аны?та?ыз. Кестелік ж?гіргіні Home пернесі ар?ылы А1 ?яшы?ына, одан со? ?9 ?яшы?ына орналастыры?ыз. Ба?ыттаушы стрелкалар ар?ылы ?айтадан А1 ?яшы?ына ?келі?із.


Slide 27

3 тапсырма А1:?9 аралы?ын белгіле?із. ?атар орналаспа?ан С7:D9, E5:F11, D13:E15 аралы?тарын белгіле?із. 5-ші ?атарды белгіле?із. Белгілеуді алып таста?ыз. ? ба?анасын белгіле?із. А2:Е17 аралы?ын тінтуір к?мегімен белгіле?із. А, В, С ба?аналарын белгіле?із. С4:?10 аралы?ын пернелерді? к?мегімен белгіле?із. Ж?мыс пара?ын белгіле?із


Slide 28

4 тапсырма Жа?а ж?мыс кітабын ашы?ыз. Оны ??жат деп Мені? ??жаттарым ?алтасына са?та?ыз. Жа?а пара? ?осы?ыз. Пара?ты? атын Диаграмма деп ?згерті?із. Диаграмма пара?ын жойы?ыз. 1 пара? пен 4 пара?ты? орнын алмастыры?ыз. Ж?мыс кітабына барлы?ы 16 пара? болатындай етіп бірнеше пара? ?осы?ыз.


Slide 29

Бекіту с?ра?тары 1. Microsoft Excel ба?дарламасы ?андай процессор?а жатады? 2. Microsoft Excel кестелік процессорыны? терезесіні? ??рамы 3. Microsoft Excel-ді? файлдары ?алай аталады? 4. Кітаптар нелерден т?рады? 5. Ж?мыс кітабында неше ба?ан неше жол бар? 6. Ба?ан мен жолдарды? ?иылысы ?алай аталады? 7. Ба?анны? ж?не жолды? биіктігін ?алай ?згертеміз? 8. Жа?а бетті ?алай енгіземіз? 9. Бетті? атын ?згерту?


×

HTML:

Ссылка: