Дисципліна: Машиновикористання в рослинництві


The Presentation inside:

Slide 0

Дисципліна: Машиновикористання в рослинництві Література 1. Ільченко В.Ю., Нагорний Ю.П. Машиновикористання в землеробстві.- К., Урожай, 1996. 384 с. 2. Ільченко В.Ю., Карасьов П.І., Лімонт А.С. та ін.. Експлуатація МТП в аграрному виробництві. К.Урожай, 1994, 287с. 3. Ільченко В.Ю., Кобець А.С., Мельник в.П. та ін. Практикум з використання машин у рослинництві. Дн-ськ, ДДАУ, 2002.-212 с. 4. Иофинов С.А., Лышко Г.П. Эксплуатация машинно-тракторного парка. М.:Колос, 1984.-387 с.


Slide 1

Тема: Технології та технологічні процеси при вирощуванні сільськогосподарських культур Основні терміни та визначення. Класифікація технологій вирощування сільськогосподарських культур. Основні переваги та недоліки.


Slide 2

Технологія виробництва сільськогосподарських культур — це набір певних виробничих процесів. Виробничий процес — це сукупність виробничих операцій, направлених на виробництво певної сільськогосподарської продукції. Виробнича операція характеризує дію технічних засобів на об’єкт виробництва.


Slide 3

ВИРОБНИЧІ ОПЕРАЦІЇ Допоміжні Технологічні Транспортні Головною операцією є технологічна, інші операції лише сприяють її виконанню. Головна операція — посів. Допоміжні — транспортування насіння, добрив до поля транспортні роботи по перевезенню врожаю Технологічний процес у рослинництві при виробництві сільськогосподарських культур — це частина технології, яка пов’язана з послідовним виконанням технологічних операцій з дотриманням агронормативів і допусків.


Slide 4


Slide 5

Фактори, які впливають на якість технологічного процесу і врожайність культури Біологічний (якість посівного матеріалу). Грунтово-кліматичний (грунт, опади, повітря, сонце та ін.) Агротехнічні (строки, набір робіт (операції),(прямолінійні), норма висіву). Технічні фактори (склад МТА, підбір робочих органів).


Slide 6

У літературі та на виробництві виділяють декілька видів технологій вирощування сільськогосподарських культур: ручна, механізована, звичайна (традиційна), прогресивна, перспективна: індустріальна та інтенсивна. Механізовані технологічні процеси у рослинництві як в Україні , так і в світі, розвиваються в бік зменшення обробітку ґрунту. Оранка (класичний обробіток) застосовується лише на третині площі. На решті застосовують безполицевий (дисковий, плоскорізний, чизельний) обробіток. Все більш широко в господарствах застосовується система нульового обробітку ґрунту (No - till), що в перекладі означає «не орати», тобто сівба в неушкоджену стерню. Ще одна назва нульової технології: «пряма сівба в стерню» .


Slide 7

Чинники (Xі) для формування оптимальних умов життєдіяльності рослин Умовні позначення: XI - структура грунту Х2 - гумус Х3 - вміст азоту, фосфору, калію і мікроелементів в грунті Х4 - мікроорганізми Х5 - дощові черв'яки Х6 - грунтовий вуглець Х7 - рослинні залишки X8 - ерозія грунту Х9 - стійкість до хвороб і шкідників X10 - фотосинтетична активна радіація


Slide 8

5 ФАКТОРІВ, ЯКІ МАЮТЬ РІВНОЗНАЧНИЙ ВПЛИВ НА РОСЛИНУ ВОЛОГА ПОЖИВНІ РЕЧОВИНИ ТЕПЛО СВІТЛО ПОВІТРЯ При знищенні будь-якого фактору – знищуємо врожай


Slide 9


Slide 10

Традиційна технологія


Slide 11


Slide 12

ТЕХНОЛОГІЯ NO-TILL


Slide 13

Підвищення культури землеробства та застосування різних технологій вимагає впровадження в кожному господарстві відповідної системи обробітку ґрунту, яка б враховувала : - різноманітність ґрунтів і їх властивості; - реакцію культур на умови ґрунтового середовища; особливості кліматичних і погодних умов; можливість проведення польових робіт в оптимальні агротехнічні строки. Серед основних економічних причин впровадження нових систем обробітку ґрунту є : - підвищення продуктивності праці; - зниження собівартості продукції; - зменшення енергетичних витрат. Серед агротехнічних: - поліпшення агрофізичних властивостей; - збільшення вмісту гумусу; - зменшення втрат вологи та поживних речовин; - захист ґрунту від водної та вітрової ерозії.


Slide 14

Прогноз застосування систем обробітку ґрунту в Україні Застосовуватиметься в цілому по Україні Застосовуватиметься в розрізі грунтово-кліматичних зон


Slide 15

Системи землеробства Nо-till базується на наступних загальних концептуальних положеннях: 1. Значна частина типів ґрунтів за фізичними властивостями повністю відповідає вимогам основних сільськогосподарських культур і тому не потребує механічного обробітку, як засобу зміни фізичних властивостей в сприятливому для культур напрямку. 2. Контроль бур’янів у агрофітоценозах можна з успіхом виконувати без застосування механічних заходів обробітку ґрунту. 3. Наявність рослинних решток на поверхні ґрунту – засіб контролю водної і вітрової ерозії. 4. Найкращим засобом збереження і підвищення родючості ґрунту є залишення всієї побічної продукції на поверхні ґрунту. 5. Ґрунт, як живий організм найкраще розвивається при мінімальному його порушенні людиною.


Slide 16

Оптимальна щільність будови чорноземних ґрунтів при вирощуванні різних сільськогосподарських культур Для більшості зернових культур на середньо- і важкосуглинкових ґрунтах оптимальні умови для росту і розвитку культурних рослин складаються у діапазоні щільності грунту від 1 г/см3 до 1,3 г/см3, на піщаних і супіщаних – 1,20-1,50 г/см3


Slide 17

Процеси ерозії ґрунту з рослинними рештками і без них


Slide 18

ЗБИРАННЯ З ПОДРІБНЕННЯМ ТА РОЗПОДІЛЕННЯМ ПОЖНИВНИХ РЕШТОК ПО ПОВЕРХНІ ПОЛЯ - нерівномірність розподілення пожнивних решток на поверхні ґрунту по всій ширині захвату жатки зернозбирального комбайна не більше 20%; - фракції, подрібненої соломи, до 100 мм не менше 80%;


Slide 19

Важливі кроки для успішного застосування No Till Drilling Підвищені вимоги до сівозміни. Ретельне мульчування соломи комбайном Не рухайтесь комбайном в напрямку майбутнього посіву Висота стерні на полі має велике значення Розгляньте необхідність використання борони або мульчувача для рівномірного розподілення соломи на полі Стерню не треба жодним чином обробляти перед посівом Не переущільнюйте ґрунт перед посівом Контролюйте мишовидні гризуни


Slide 20

Важливі кроки для успішного застосування No Till Drilling Використання Раундапу (Glyphosate): 10-14 днів перед посівом (повне знищення) За 1-2 дні перед посівом Після посіву перед проростанням Сійте, коли стерня підсохне. Мокра солома створить проблему Якщо поле попередньо оброблялось необхідно його ущільнити перед посівом і знизити швидкість сівби Увага на швидкість обертів вентилятора! Надто висока швидкість – втрата точності розміщення насіння в ґрунті Посів неглибокий у вологу землю Посів в напрямку відмінному від комбайнування


Slide 21

Подрібнювачі рослинних решток


Slide 22

Попередження ущільнення ґрунту у системі No-till У зоні ущільнення ґрунту в результаті великих навантажень на вісь знижується врожайність культур на 15-50 % Для попередження ущільнення: обмежити рух техніки по поверхні поля в умовах вологості ґрунту вище оптимальної ; знизити тиск в шинах; скоротити навантаження на вісь менше 10 т; підвищення вмісту органічної речовини в ґрунті; - стимулювання біологічної активності ґрунту.


Slide 23

Зменшення ущільнювальної дії ходових систем Використання гусеничних рушіїв (гумово-металевих) Подвоєння коліс або застосування широкопрофільних шин Це знижує ущільнення ґрунту на 9-95 % і витрату пального на 12-24 %


Slide 24


Slide 25

Переваги і недоліки NO-TILL систем


Slide 26


Slide 27


Slide 28


Slide 29


×

HTML:

Ссылка: