?ылмыс ???ы?ы


The Presentation inside:

Slide 0

?ылмыс ???ы?ы


Slide 1

?ылмысты? ???ы? —  ?ылмыстылы?ты ж?не ?о?амды? ?атынастар ж?йесіне ?ауіпті іс-?рекет ?шін ?олданылатын жазаны ай?ындайтын за? нормаларыны? жиынты?ынан т?ратын ???ы? саласы. Сондай-а? ???ы?ты? тиісті саласын зерделейтін ?ылым мен о?у п?ні де ?ылмысты? ???ы? болып табылады. ?Р ?ылмысты? ???ы?ыны? негізгі ?а?идаттары: за?дылы?, ізгілік, жеке басты? жауаптылы?ы, жазадан ??тылмайтыны, ?ділеттілік, айыптылы? ?а?идаты. ?ылмысты? ???ы? ?о?амда?ы конституциялы?, азаматты?,е?бек, ?кімшіліктік, ?аржы салаларымен реттелетін ?атынастарды ?ор?айды. Мысалы, меншік, е? алдымен, азаматты? ???ы? нормаларымен реттеліп, ?ор?алады, біра? меншікті ?ылмысты? ?ол с??ушылы?тан (?рлы?, алая?ты?, тонау, ?ара?шылы?) ?ор?ау ?ылмысты? ???ы?ты? міндетіне жатады. ?ылмысты?-???ы?ты? нормалар тек ?ана тыйымдардан ??ралады. Осы?ан орай ?ылмысты?-???ы?ты? ?атынастар бір жа?ты сипатта болады: ?ылмыскер жаза?а тартылу?а тиіс, ал мемлекет сот органдары ар?ылы оны жазалау?а ???ылы


Slide 2


Slide 3

?ылмысты? ???ы?та ?о?амды? ?атынастарды ?ор?ауды? ерекше ?дістері де ?олданылады. Олар: ?ылмысты?-???ы?ты? санкциялар, я?ни ?ылмысты? жазаны? алуан т?рлерін ?олдану; ?ылмысты? жауаптылы?тан босату; мед. сипатта?ы м?жб?рлеу шараларын ?олдану. ?ылмысты? ???ы? ж?йесі екі б?лімнен т?рады: жалпы б?лім ж?не ерекше б?лім. Жалпы б?лім жалпы ?а?идаттарды, ?ылмысты? жауаптылы?ты? негіздемесін, негізгі ережелер мен ??ымдарды, сондай-а? жаза та?айындау, ?ылмысты? жауаптылы? пен жазадан босату т?ртібін тияна?тайтын нормалардан ??ралады. ?ылмысты? ???ы?ты? ерекше б?лімі объектіні? белгілері бойынша жіктелген ?ылмыстарды? тізбесінен т?рады. ?Р ?ылмысты? кодексінде ерекше б?лім ішкі б?лімдерге, ал ішкі б?лімдер тараулар?а б?лінген. ?ылмысты? ???ы? субъектілері (?ылмысты?-???ы?ты? ?атынастар?а ?атысушылар) — мемлекет органдары ж?не азаматтар. М?нда мемлекет белсенді р?л ат?арады: ол ?ылмысты?-???ы?ты? санкцияларды белгілейді ж?не ?олданады. Азаматтар мен бас?а да жеке т?л?алар ?ылмыс субъектісіні?, сондай-а? ?ажетті ?ор?аныс, аса ?ажетті жа?дайда ж?не ?ылмысты? жауаптылы?ты жо??а шы?аратын бас?а да жа?дайларда ?рекет ететін т?л?алар р?лін ат?аруы м?мкін. ?Р ?ылмысты? ???ы?-ында за?ды т?л?а ?ылмыс субъектісі бола алмайды, ол ?ылмысты?-???ы?ты? ?атынастар?а тек ж?бірленуші ретінде ?ана ?атысады. ?аза?станда ?ылмысты? ???ы?ты? бірден бір к?зі — 1997 ж. ?абылдан?ан ?Р ?ылмысты? кодексі. ?ылмысты? жауаптылы?ты белгілейтін, ?згертетін немесе оны? к?шін жоятын бас?а за?дарды? б?рі ?Р ?ылмысты? кодексіні? м?тініне енгізілуге тиіс. Сондай-а? ?Р Конституциясы, ?Р Конституц. Ке?есіні? (кей елдерде Конституциялы? сот) шешімдері ж?не ?аза?стан Республикасы бекіткен халы?аралы? шарттар (мысалы, Азаматты? ж?не саяси ???ы?тар туралы халы?араралы? пакт, 1966) да ?ылмысты? ???ы? к?здері болып табылады. Кейбір елдерде ?ылмысты? кодекспен ?атар ?ылмысты? жауаптылы?ты белгілейтін ?зге де за?дар ?ылмысты? ???ы? к?зі болып табылады. А?ылшын-саксон елдеріні? ?ылмысты? ???ы? ж?йесінде сотты? айры?ша шешімдері де ?ылмысты? ???ы? к?здері деп танылады. Бір?атар м?сылман елдерінде шариат нормалары ?ылмысты? ???ы?ты? аса ма?ызды к?зі болып саналады.


Slide 4


Slide 5

?ылмысты? ???ы? принциптері Жа?а ?ылмысты? за?намада ?зіні? ?олданысын тауып, ???ы?ты ?олдану практикасында ж?зеге асу?а тиіс ?аза?стан Республикасы ?ылмысты? ???ы?ыны? принциптері. Е? бірінші кезекте, б?л — за?дылы? принципі. ?ылмысты? ???ы?ты? келесі принципі азаматтарды? за? мен сотты? алдында?ы те?дік принципі болып табылады. ?ылмысты?, ???ы?ты? барынша ма?ызды принципі кін?лі жауапкершілік принципі болып табылады. Кін?лі жауапкершілік принципінен жеке жауапкершілік принципі тікелей пайда болады. ?ылмысты? ???ы?ты? негіз салушы принциптеріні? бірі сапасында ?ділеттілік припципі б?лініп шы?ады. Конституциядан ?ылмысты? ???ы?. принциптеріні? та?ы біреуі тікелей б?лініп шы?ады. Б?л — гуманизм принципі. Гуманизм принципіне барынша ты?ыз жанас?анымен, біра? онымен толы? ?амтылмайтыны ?ылмысты? жазалауды ?немдеу принципі. ?ылмысты? жауапкершілікті? болмай ?оймайтынды?ы туралы ?ылмысты? ???ы? принципі жеке назар салу?а т?рарлы?.


Slide 6

?ылмысты? – ат?ару ж?йесі дамытуды? 2011 – 2015 жылдар?а арнал?ан БА?ДАРЛАМАСЫ (?кіметті? 2012 жыл?ы 8 маусымда?ы №775 ?аулысымен бекітілген) Соттал?андарды жаса?ты? ?стаудан камера бойынша ?стау?а ауысу, сондай-а? ?ылмысты? ат?ару кодексіні? негізгі ережелерін, атап айт?анда бас бостанды?ынан айыру?а балама жазалау т?рлерін ке?інен ?олдану б?лігін т?пкілікті ?згерту бойынша За? т?жырымдамасын ?зірлеу ?АЖ-ні? медициналы? ?ызметін Денсаулы? са?тау министрігіні? ?арама?ына беру. Инновациялы? технологияларды ендіру, соттал?ан-дар?а ?атысты электронды? ба?ылау ??ралдарын ?олдану Ішкі ?скерлер ??рылымында ба?ылау ?ызметі ??рылды


Slide 7

Назарлары?ыз?а рахмет!


×

HTML:

Ссылка: