Д?ріс № 3. Микропроцессорлы? техника ж?не оны? даму кезе?дері. Микропроцессорлар ж?не микропроцессорлы? ж?йелер


The Presentation inside:

Slide 0

1 Д?ріс № 3. Микропроцессорлы? техника ж?не оны? даму кезе?дері. Микропроцессорлар ж?не микропроцессорлы? ж?йелер Д?ріс ма?саты: микропроцессорлы? ж?йелерді? негізгі т?рлерімен танысу. Микроконтроллер – микропроцессорлы? ж?йелерді? не??рлым ?арапайым т?рі; Контроллер – жеке модуль т?ріндегі микропроцессорлы? ж?йелерді бас?арады; Микрокомпьютер – сырт?ы ??рыл?ылармен байланысатын ?уатты микропроцессорлы? ж?йелер; Компьютер – е? ?уатты ж?не ?мбебап микропроцессорлы? ж?йелер.


Slide 1

2 Микропроцессорлар к?рделі цифрлы? ??рыл?ылар?а жатады. Олар ?лкен немесе ?те ?лкен интегралды схемалар?а (БИС немесе СБИС) таратылады. Егер микропроцессор бір БИСтан ??ралса, онда ол біркристалды, ал егер бірнешеден ??ралса - секциялан?ан деп аталады. ??дейтін екілік с?здер разрядтылы?ы бойынша микропроцессорлар 8-дік, 16-лы?, 32-лік ж?не 64-тік болып б?лінеді. Бас?ару т?сілі бойынша микропроцессорлар мынадай болады: - схемалы? бас?арыл?ан, микропроцессорды? ?р командасына ?з схемасы с?йкес келеді, команда саны т?ра?ты болады; - микропрограммалы? бас?арыл?ан, онда ?р команда?а ?з микропрограммасы с?йкес келеді, перепрограммалау к?мегімен біреуін алып, біреуін ?осып команда санын ?згертуге болады. Микропроцессорды? негізгі міндеті – цифрлы? а?паратты ??деу, я?ни негізгі арифметикалы? ж?не логикалы? операцияларды орындау. Одан бас?а осы ??деу процесін бас?ару керек. Микропроцессор ??рамына арифетикалы?-логикалы? ??рыл?ылар (АЛ?) ж?не бас?ару ??рыл?ылары ену керек. А?ымда?ы а?паратты жедел са?тау ?шін регистрлер ?олданылады. 1-суретте микропроцессорды? біріктірілген с?лбасы келтірілген.


Slide 2

3 1-сурет. Микропроцессорды? біріктірілген с?лбасы АЛ? Б? регистрлер


Slide 3

4 Суретте АЛ? ж?не Б? ??рыл?ыларымен ?атар ?рт?рлі функциялар орындайтын регистрлер жиынты?ы бар. Регистрды? О операнды микропроцессор орындайтын барлы? есептерді? ?орытындысын аккумуляциялайды. Егер есептеу операциясына екі саны ?ажет болса, онда оны? біреуі О регистрінде са?талады. К регистрі команданы? операция кодын немесе адресті б?лігін са?тау ?шін ?ызмет етеді. А адресті регистр жадыдан шы?аратын кезекті команда адресін уа?ытша са?тау ?шін ?ажет. Ф жалауша регистрі арифетика-логикалы? ??рыл?ыларда?ы операцияларды? орындалуынан кейінгі белгілерді? пайда болуына т?уелді триггерлерден ??ралады. Мысалы, н?лдік ?орытындыда ZF н?лдік триггері ж?мыс істейді, ал кері жа?дайда – кері ?орытынды триггері, разрядты? торды? аса толуында - OF аса толу триггері ж?мыс істейді. С регистрі осы уа?ыт аралы?ында?ы микропроцессор жа?дайын ба?ылау ?шін ?ажет. Ондай а?парат бас?ару ??рыл?ысына с?йкес бас?ару сигналын ??деу ?шін ?ажет. СК сана?ыш регистрі программада?ы келесі команда адресін табу ?шін ?олданылады. РОН жалпы м?ндік регистрлер ішкі жадыны ??райды немесе аса жылдам есте са?тау ??рыл?ысын (СОЗУ) жасайды.Оларды? саны к?п бол?ан сайын микропроцеассор ішінде соншама операция ж?ргізуге болады, ол жылдамды?ты к?бейтеді. Стек к?рсеткіші (УС) жедел жады бос ?яшы?тары берілген стек шы?ыны? мекен-жайын (адресін) к?рсетеді. Стекке б?лінген жады «со??ы келді – бірінші шы?ты» принципімен принципімен ж?мыс істейді. Ба?дарламада ?зіліс ?йымдастыру ?шін ?олданылады.


Slide 4

5 Микропроцессор шина ж?йелері ар?ылы (ША – адрес шинасы, ШД – м?ліметтер шинасы, ШУ – бас?ару шинасы) бас?а ??рыл?ылармен байланыста болады, мысалы, жедел жады (ЖЖ-ОЗУ), т?ра?ты жады (ТЖ-ПЗУ), енгізу шы?ару ??рыл?ыларымен. Осыдан микропроцессорлы? ж?йе ??рылады. Микропроцессорлы? ж?йе ??рамын к?мекші цифрлы? ??рыл?ылар микросхемаларынан т?ратын, микропроцессормен уа?ыт бойынша с?йкестендірілген микропроцессорлы? жиынты? ??рамына енетін микросхемалар к?мегімен ке?ейтуге болады. Олар мыналар : -таймер – уа?ыт белгілейтін функция беру ?шін; -енгізу-шы?аруды? ба?дарламалы? ??рыл?ысы; - жады?а тікелей ?атынас ??рыл?ысы; -тізбекті арна бойынша а?парат тарату ??рыл?ысы ж?не т.б.


Slide 5

6 Егер микропроцессорды? бір кристалында микропроцессорлы? ж?йені? негізгі компоненттерін орналастырса, онда микроконтроллер атты ??рыл?ыны аламыз. Микроконтроллер аз ?уат пайдаланады, жады ж?мысы м?мкіндіктерін ке?ейтеді, ба?асы арзан. Микроконтроллерді? архитектурасы негізінде т?рт негізгі принциптi айту?а болады: 1)кез келген операция бір тактте ж?мыс істейді; 2)м?ліметтер??деу операциясы «регистр-регистр» форматында орындалады; 3)?орытындылар бір тактіде бір с?з жылдамды?ымен жасалады.


Slide 6

7 Егер микропроцессорлы? ж?йені ?орек к?зі, а?парат бейнелеу ж?не жанасу ??рыл?ысы, ба?дарламалы? ?амтамасыз ету жиынты?ы бар автономды ж?йе ретінде ?арастырса?, онда микроЭЕМ атты ??рыл?ыны аламыз. ?мбебап микро-ЭЕМ компьютер деп аталады, ал мамандандырыл?ан ЭЕМ – встроенный ( ) микропроцессорлы? ж?йе деп аталады. Есептеу ?уатына байланысты компьютерлер (персоналды) дербес ж?не суперкомпьютер деп екіге б?лінеді. Дербес компьютерлер – арнайы есептер шы?ару ма?сатында ке?інен ?олданылады. Суперкомпьютер – триллион операциямен к?птеген есептеулер шы?аратын жалпы м?нді ??рыл?ылар. Мультипроцессорлы? ж?йелерді ??ру ?шін транспьютер атты микропроцессор жасап шы?арыл?ан. Б?л процессор жо?ары жылдамды?та (секундына 10 миллион операция) ?лкен массивті а?параттар ??деуге арнал?ан. Онда транспьютерлік торап жасай отырып бас?а транспьютерлермен байланысатын т?рт байланыс арнасы бар. Егер микропроцессор сигналдарды цифрлы? ??деу есептерін шешетін, мысалы, цифрлы? с?згілеу ж?не спектралды? анализ (талдау) арнайы архитектурадан т?рса, онда м?ндай процессор сигналды процессор деп аталады.


Slide 7

8 Микропроцессорлар ке?інен ?олданылады, олар?а ?ойылатын талаптар ?рт?рлі. Сонды?тан ?уаттылы?ымен, ?мбебапты?ымен, жылдамды?ымен ж?не ??рылымымен ерекшеленетін бірнеше микропроцессорлы? ж?йелер ?алыптас?ан. Микропроцессорлы? ж?йелерді? негізгі типтері: - микроконтроллерлер – ж?йені? барлы? т?йіндері бір микросхема т?ріндегі ?арапайым микропроцессорлы? ж?йелер; - контроллерлер – жеке модуль т?ріндегі бас?аратын микропроцессорлы? ж?йелер; - микрокомпьютерлер – сырт?ы ??рыл?ылармен тез ?осылатын ?уатты микропроцессорлы? ж?йелер; - компьютерлер ( оны? ішінде дербес) - е? ?уатты ж?не ?мбебап микропроцессорлы? ж?йелер. Микроконтроллерлер - к?рделі ??рыл?ылар ??рамында болатын ?мбебап ??рыл?ылар. Микроконтроллерді? ж?йелік шиналары микросхема ішінде к?рінбей орналас?ан. Микроконтроллерге сырт?ы ??рыл?ылар ?осу м?мкіндігі аз. Микроконтроллер ??рыл?ылары бір есепті шешуге арнал?ан.


Slide 8

9 Контроллерлер бір немесе бір-біріне жа?ын есептер топтамасын шешуге арнал?ан. Оларда ?осымша т?йіндер мен ??рыл?ыларды, мысалы, ?лкен жадыны, енгізу-шы?ару ??рыл?ыларын ?осу м?мкіндігі жо?. Оларды? ж?йелік шинасын т?тынушы к?ре алмайды. Контроллер ??рылымы ?арапайым ж?не жылдамды?ы максималды. К?птеген жа?дайда орындалатын программалар т?ра?ты жадыда са?талады ж?не ауыстырылмайды. Контроллерлер бір платада жасалады. Контроллерлер бізді ?орша?ан барлы? ??рыл?ыларда пайдаланылады. Мысалы автомобильді? мына ??рыл?ыларында: Кондиционерінде; Трансмиссиясын бас?аруында; Замоктарды (??лыптарды) бас?аруда; Жары?пен бас?аруда; Со?ылудан са?тау ??рыл?ысында; ?ауіпсіздік ж?йесі датчиктерінде; Арт?ы орынды? радиоаппаратурасын бас?аруда; Электронды компасында; Тормозда; Дворникте; Антирадарда ж?не т.б.


Slide 9

10 Саба?ты? со?ы


×

HTML:

Ссылка: