“?ылым таппай ма?танба”


The Presentation inside:

Slide 0

“?ылым таппай ма?танба”


Slide 1

Саба?ты? ма?саты: Білімділік: ?ле?ді жан-жа?ты талдау. ?ле?ді о?ып, о?ушыны? пікірін, к?з?арасын ?алыптастыру. 2. Дамытушылы?: сыни т?р?ысынан ойлау?а ?зінше ой т?йюге баулу, танымды? т?сініктерін дамыту. 3. Т?рбиелік: ?ле?ді с?юге, адамгершілікке т?рбиелеу.


Slide 2

Саба?ты? к?рнекілігі: Абайды? портреті мен шы?армалары. Саба?ты? т?рі: аралас саба?. Саба?ты? ?дісі: с?ра?-жауап, топтастыру, екі жа?ты к?нделік.


Slide 3

Саба?ты? та?ырыпшасы: Болмаса? да ??сап ба?, Бір ?алымды к?рсе?із Ондай болма? ?айда деп, Айтпа ?ылым с?йсе?із. Абай.


Slide 4

1.?й тапсырмасын с?рау Абайды? отбасы. Абай Семейде Абай шы?армалары. Адамзатты? алыбы. Жа?а саба?ты? барысы.


Slide 5

сазгер 1845 жылы Семей облысында ту?ан. а?ын ?аза? жазба ?дебиетіні? негізін ?алаушы ойшыл ?ле?і “?ыс”


Slide 6

Абайды? ?ле?дерін топтастыру Абай ?ле?дері “?семпаз болма ?рнеге” “?ыс”, “К?з” “Интернатта о?ып ж?ргенде” “Жаз”, “К?ктем”


Slide 7

Саба?ты? ма?саты : ?ле?ні? идеясын, та?ырыбын ашып, жан-жа?ты талдау ж?ргізу. Ту?ан еліні? , Шы?ыс пен батысты? рухани ой ?азыналарынан н?р алып, ?з хал?ын ?нер мен ?ылым?а жетелеуді армандады


Slide 8

Абай: Т?зетпек едім заманды ,?зімді тым-а? зор т?тып деп ?зі а?са?ан жа?а заман?а лайы?ты жас буын ?рпа?ты т?рбиелеуді ?ол?а алады. Болмаса? да ??сап ба?, Бір ?алымды ?айда деп Ондай болма? ?айда деп Айтпа ?ылым с?йсе?із. деп, бір заманны? емес барлы? заманны? балаларына ?сиет ?ле?і? жазды


Slide 9

?ле?ді алгоритм бойынша ж?ргізу ?ле?ді т?сініп о?у. Т?сініксіз с?здермен ж?мыс. Бірінші шума?ын о?у.Аудармасын беру. Екінші шума?ын о?у. А?ынны? ма?саты жастарда зиянды ?деттерге жиіркеніш тудыру, д?рыс жолды н?с?ау. ?шінші шума?ын о?у. А?ын адам ?мірінде а?артуды? ма?ызын, білімні? пайдасын ,?ылымны? ролін к?рсеткен.


Slide 10

Жа?а с?здермен ж?мыс: Тере? ой – разум Ра?ым – доброта Талап - упорство Е?бек – труд ?ана?ат – скромность Асыл іс – доброе дело Асы? бол – сремись ?ашы? бол - остерегайся


Slide 11

3. ?ле?ні? идеясы : ?ылым – ?лкен ?азына 4. Та?ырыбы: Жастарды ?ылым?а, ?нерге ша?ыру. 5. ?ле? ??рылысын талдау. ?ылым таппай ма?танба 1 шума? 4 тарма? 7 буын 2 шума? 8 тарма? 7 буын 3 шума? 8 тарма? 7 буын 4 шума? 10 тарма? 7 буын


Slide 12

6. К?ркемдегіш т?сілдері. Адам бойында?ы бес асыл ?асиетті бес асыл іске те?ейді. 7. ?р шума?та?ы ой-тол?аныс. 1-шума?. ?ылым таппай ма?танба. 2-ші шума?. Бес асыл іс. 3-ші шума?. ?ылым – ?лкен ?азына. 4-ші шума?. С?зіне ?арап кісіні ал. 8. ?ле?ні? ма?саты: Бес асыл ?асиетті бойы?а дарытпаса?, бес зиянды н?рседен ?ашы? болмаса? ?ылымнан да пайда жо?. 9. Тірек шума?. ?шінші шума?. 10. Пайым. ?ылым-?лкен ?азына.


Slide 13

10. Пайым. ?ылым-?лкен ?азына. ?ле?ні? идеясын ?орытындылайтын ма?ал-м?телдер. 1. Білімдіге д?ние жары?, Білімсізді? к?ні к?ріп. 2. Жерді? с?ні егін, Ерді? с?ні білім. 3. Кітап алтын ?азына. 4 Наданмен дос бол?анша , Кітаппен дос бол. 5. К?ш білімде, білім кітапта.


Slide 14

Екі жа?ты к?нделік


Slide 15

Бекіту с?ра?тары Абай бес асыл іс деп нені айтады. ?ле?ні? идеясы не? ?йге тапсырма: ?ле?ді жаттап келу


×

HTML:

Ссылка: