Обмін блоками даних


The Presentation inside:

Slide 0

Обмін блоками даних Зчитати з потоку блок даних заданого розміру можна за допомогою функції size_t fread (void *buf, size_t size, size_t n, FILE *fp); що заносить у буфер n об’єктів розміром size. Тип size_t оголошено в <stdio.h> через декларацію typedef. У Borland C він збігається з типом int. Функція повертає кількість реально зчитаних об’єктів. Розглянемо приклад визначеня середньоарифметичного значення дійсних чисел, бінарні коди яких зберігаються у файлі. Дані зчитуються в буфер блоками по N чисел. Робота завершується коли розмір зчитаного блоку менший за N, що сигналізує про досягнення кінця файла.


Slide 1

#include <stdio.h> #define fname "sum.xz" #define N 100 void main() { int a[N], n, i; float s=0, k=0; FILE *f; f =fopen ( fname, "rb");


Slide 2

do { n=fread (a, sizeof(int), N, f); for (i=0; i<n; i++) s+=a[i]; k+=n; } while (n==N); printf ("sr=%4.2f", s/k); fclose(f); }


Slide 3

Запис блоку даних у потік виконує функція size_t fwrite (void *buf, size_t size, size_t n, FILE *fp); Параметри такі ж, як і в функції fread(). Бібліотека Borland C додатково включає функції int getw (FILE *fp); int putw (int numb, FILE *fp); Функції повертають значення зчитаного або записаного в бінарний файл двобайтового двійкового коду цілого числа. Приклад: знаходження номера заданого числа в даному бінарному файлі


Slide 4

#include <stdio.h> long Find(FILE *f, int n) { long k=1,N; do { if (N=getw(f)==n) return k; k++; } while (N!=EOF); return 0; } void main() { FILE *f=fopen(“prog.xz”,”rb”); printf(“%d”,Find(f,5)); fclose(f); }


Slide 5

Бінарні файли мають переваги, порівняно з текстовими при зберіганні числових даних. Операції читання і запису з такими файлами виконуються швидше, так як відсутня необхідність форматування (переведення в текстове представлення та навпаки). Двійкові файли зазвичай мають менший розмір, ніж аналогічні текстові файли. В двійкових файлах можна переміщуватися в будь-яку позицію і читати або записувати дані в довільній послідовності, в той час, як в текстових файлах практично завжди виконується послідовна обробка інформації. Робота з бінарними файлами


Slide 6

#include<stdio.h> #include<conio.h> struct mystruct {       int i;       char ch; }; int main(void) {       FILE *stream;       struct mystruct s;       if ((stream = fopen("test.dan", "wb")) == NULL)       {          fprintf(stderr, "Неможливо відкрити файл\n");              return 1;       }       s.i = 0;       s.ch = 'A';       fwrite(&s, sizeof(s), 1, stream);       fclose(stream);       return 0; }


Slide 7

Для організації читання даних з файлу в довільному порядку використовується "покажчик файла" (курсор), який визначає поточну позицію у файлі. При читанні даних курсор автоматично зміщується на число прочитаних байтів. Отримати поточну позицію курсору файла можна за допомогою функції ftell() long ftell (FILE *stream);       Встановлюється поточна позиція курсору у файлі за допомогою функції fseek(): int fseek (FILE *stream, long offset, int whence);       Ця функція задає зміщення на число байтів offset від точки відліку, яка визначається параметром whence. Цей параметр може приймати значення 0, 1, 2.


Slide 8

Можливі значення параметра whence функції fseek         Якщо задане значення whence=1, то offset може приймати як додатне, так і від'ємне значення, тобто зсув вперед або назад.     Функція rewind() переміщує курсор на початок файлу void rewind (FILE *stream);     Те ж саме можна зробити за допомогою fseek() fseek (stream, 0L, SEEK_SET); Встановлення покажчика перед 10-м елементом від кінця файла: fseek (f, -10*sizeof(double), SEEK_END);


Slide 9

Приклад визначення розміру файлу #include <stdio.h> long filesize (FILE *stream); int main (void) {      FILE *stream;      stream = fopen("test.dan ", "wb+");      printf("Розмір файла test.dan рівний %ld байт\n",       filesize(stream));      fclose(stream);      return 0; }


Slide 10

long filesize (FILE *stream) {     long curpos, length;     curpos = ftell (stream); /*збереження поточної позиції файла*/     fseek (stream, 0L, SEEK_END); /*перехід у кінець*/    length = ftell (stream); /*розмір відповідає зміщенню*/      fseek (stream, curpos, SEEK_SET); /*повернення покажчика на попередню позицію*/      return length; }


Slide 11


×

HTML:

Ссылка: