Човекът и веществата


The Presentation inside:

Slide 0

Човекът и веществата Обобщение IV клас Петя Перпериева ОУ“Проф.П.Н.Райков“ гр.Трявна


Slide 1

1.Въздух и вода Водата и въздухът са важни условия за живот. Водата разтваря много вещества и ги отнася в моретата. При дейността на хората водата и въздухът се замърсяват с вредни и отровни вещества. Отпадъчните води се пречистват във водопречиствателни станции. Отпадъчните газове се пречистват през прахоуловители, филтри и промивни кули.


Slide 2


Slide 3


Slide 4


Slide 5


Slide 6

2. Почва Почвата се състои от: пясък Минерални вещества глина хумус въздух вода


Slide 7

Хумусът се състои от изгнили растителни и животински отпадъци. За да се поддържа плодородието на почвата, тя трябва редовно да се обработва и наторява.


Slide 8

3. Полезни изкопаеми Полезните изкопаеми са вещества, които човек добива от природата. Въглищата и нефтът са се образували при овъгляване на растения, затрупани с пясък и глина. Въглищата се изкопават в подземни мини или в открити рудници. Нефтът и земният газ се извличат със сонди.


Slide 9


Slide 10


Slide 11

4. Жизненонеобходими вещества От растенията добиваме въглехидрати ( захар, нишесте, целулоза), по-малко белтъчни вещества и мазнини. От животните добиваме хранителни продукти, богати на белтъчни вещества и мазнини.


Slide 12

Вещества от растителен произход Въглехидрати Белтъчини Мазнини


Slide 13

Вещества от животински произход Белтъчни вещества Мазнини


Slide 14

Въпроси за преговор 1. Какво е значението на веществата в живота на хората? 2. Как определяме свойствата на веществата? 3. Какви процеси протичат, когато едно вещество преминава от едно състояние в друго? Колко състояния имат веществата? 4. Кой опазва водата и въздуха и как се опазва чистотата им? 5. Какви видове полезни изкопаеми има и как се добиват? 6. Какво е влиянието на почвата върху здравето на хората? 7. Какви вещества добива човек от живата природа? УТ


Slide 15

Основни изводи Веществата са важни условия за живот на хората. За да използваме пълноценно веществата, човек трябва да познава свойствата им. Веществата имат три състояния – твърдо, течно и газообразно. Процесите, когато едно вещество преминава от едно състояние в друго, са: В резултат на дейността на хората се образуват много отровни и други вредни вещества. Те замърсяват въздуха и водата. Човекът използва всекидневно полезните изкопаеми в различни сфери от своя живот – в строителството, за отопление, за получаване на метали и други предмети от бита. Замърсителите на водата и въздуха замърсяват и почвата. Замърсяванията в тях преминават в растенията, а от там в животните и хората, които ги използват за храна. Човек добива хранителни жизненоважни вещества от растенията (въглехидрати, мазнини и белтъчини) и от животните (мазнини и белтъчини) УТ топене кристализация изпарение втечняване


Slide 16

Благодаря за вниманието!


×

HTML:

Ссылка: