Ж. ?аражігітов атында?ы №16 мектеп-лицейі Атырау ?аласы


The Presentation inside:

Slide 0

Ж. ?аражігітов атында?ы №16 мектеп-лицейі Атырау ?аласы Санатова Г?лбаршын Утеулі?ызы Информатика п?ні м??алімі


Slide 1

Visual Basic тілінде графикалы? ?дістер мен процедуралар Саба?ты? та?ырыбы:


Slide 2

Білімділігі: Visual Basic тілінде графикалы? файлдар ??руды? т?сілін, сурет салу ?дістері мен т?с функцияларын ??ындыру ж?не ?олдану да?дысын ?алыптастыру; Дамытушылы?ы: Графикалы? ж?не оны? функциялары мен процедуралары туралы ??ымдарын ке?ейте отырып, п?нге ?ызы?ушылы?ын арттыру; Т?рбиелігі: О?ушыларды? ойлау ?абілетімен, ?ызы?ушылы?ын арттыру, шы?армашылы? ?абілетін ?штау; Саба?ты? ма?саты:


Slide 3

“?ызы?ушылы?ты ояту” Осы суретті? программасын ??ру ?шін алдымен неден бастар еді?дер?


Slide 4

? “Ми?а шабуыл” Берілген фигураларды атап, оларды координаталы? жазы?ты?та бейнелеу параметрлерін жазы?дар ?


Slide 5

? “Ми?а шабуыл” Берілген фигураларды графикалы? режимде салу ?шін ?олдану операторлар атауын жазы?дар ?


Slide 6

Visual Basic-ті? ??рал- саймандар та?тасынан графикалы? бас?ару элементтерді к?рсетіп, ат?аратын ?ызметін ата?дар. ? “Ми?а шабуыл”


Slide 7

? “Ми?а шабуыл” Заманауи компьютерлерді? экраныны? ?алыпты м?мкіндігі ?андай? RGB- функциясыны? м?мкіндігі?


Slide 8

“Ма?ынаны тану” Form пішін терезесі мен PictureBox, ImageBox нысан терезесіне кез-келген графикалы? редакторда салын?ан суретті ж?не компьютер жадында са?тал?ан графикалы? файлдарды кірістіру; Visual Basic тілінде графикалы? файлдарды ?олдануды? 3 т?сілі бар:


Slide 9

“Ма?ынаны тану”


Slide 10

“Ма?ынаны тану” PictureBox Form1 ImageBox


Slide 11

“Ма?ынаны тану” 2. Пішінге ??ралдар сайманынан Shape(фигура) ж?не Line(кесінді) бас?ару элементтерін кірістіру ар?ылы геометриялы? фигуралардан сурет салу?а болады.


Slide 12

“Ма?ынаны тану” 3. Form пішін терезесі мен PictureBox нысан терезесіне графикалы? ?дістерді ?олданып, суреттер салу?а, функция графиктерін т?р?ызу.


Slide 13

“Ма?ынаны тану” PictureBox Графикалы? ?дістерді ?олданып графикалы? бейнелерді салу


Slide 14

“Ма?ынаны тану” Scale-пішінде, нысан терезеде жа?а координаталар ж?йесін ж?не масштабын ?сынады. Scale(x1,y1)-(x2,y2) ScaleMode=n ?лшемі бірлігі твип (twip). Scale(-7,6)-(6,-4) Scale(0,0)-(10,-10) Жо?ар?ы процедурада масштаб (ScaleMode) пунктке ауыстырылды (оны пиксельге ауыстыру ?шін масштабты 3– ке те? ScaleMode=3 -


Slide 15

“Ма?ынаны тану” Form пішін терезесі: Scale(x1,y1)-(x2,y2) Scale-?дісі PictureBox нысан терезеде: Picture1.Scale(x1,y1)-(x2,y2)


Slide 16

“Ма?ынаны тану”


Slide 17

“Ма?ынаны тану”


Slide 18

“Ма?ынаны тану”


Slide 19

“Ма?ынаны тану” r ? х,у 1) Ше?бер: Circle(х,у), r, т?с 2) До?а(сектор): Circle(х,у), r, т?с, ?, ? 3) Эллипс: Circle(х,у), r, т?с, , ,k K о? сан, k<1 к?лдене? созыл?ан эллипс, k>1 тігінен созыл?ан эллипс, ?х,у ?х,у ?,?-радианмен ?,?>0 до?а ?,? <0 сектор


Slide 20

“Ма?ынаны тану” 2??6,28 ??3,14 0


Slide 21

“Ма?ынаны тану” DrawWidth- функциясы н?ктені?, сызы?ты? ?алы?ды?ын орнату. DrawWidth=n, n?N Cls — экран тазалау ?дісі.


Slide 22

“Ма?ынаны тану” Т?с беру 1) Visual Basic программасында 8 т?ра?ты сан


Slide 23

“Ма?ынаны тану” Т?с беру 2) RGB- функциясы кез келген т?с алу ?шін ?олданылады. RGB (Red-?ызыл,Green-жасыл,Blue-к?к ?ш т?сті? жіктелуі: R+256G+2562В, 0? R,G, B?255 Мысалы: RGB(0,0,0)-?ара, RGB(68,60,58)-?ара ?ош?ыл т?с 3) QBCOLOR функясы ар?ылы т?с беру . 15 кесте QBCOLOR(n) , 0<n<15 Line,Circle ?дісімен ??рыл?ан фигураны? т?стерін ??ю. FillStyle = n FillCollor =т?ра?ты( vbYellow)


Slide 24

Сурет элементтерін ж?не оны сызу фигураларын жазы?дар “Ой тол?аныс” “Модельдеу”


Slide 25

“Ой тол?аныс” Суретті бейнелеу ?шін модельді ая?та?дар, программада ?андай ?дістер жазылады “Модельдеу”


Slide 26

“Ой тол?аныс”


Slide 27

“Ой тол?аныс” ? ? ? ? Берілген суретті? моделін ая?тап, программа ??ры?дар


Slide 28

“Ой тол?аныс” ? PictureBox


Slide 29

“Ой тол?аныс” ? Form


Slide 30

“Ой тол?аныс” ? PictureBox


Slide 31

“Ой тол?аныс” ? Form


Slide 32

“Ой тол?аныс” Тест


Slide 33

“?йге тапсырма” ? ? ? ? Сурет программасын толы?тыру §19.


Slide 34

Назарлары?ыз?а! рахмет!


×

HTML:

Ссылка: