П?н: ?аза? тілі8 сынып27.01.2014жСаба? та?ырыбы: ?адыр Мырза ?ли -а?ын. Болымды етістіктер мен болымсыз етістіктер


The Presentation inside:

Slide 0

П?н: ?аза? тілі 8 сынып 27.01.2014ж Саба? та?ырыбы: ?адыр Мырза ?ли -а?ын. Болымды етістіктер мен болымсыз етістіктер


Slide 1

Ма?саты: а) Білімділік: ?имыл, іс - ?рекетті? болу - болмау м?мкіндігіне ?арай етістікті? болымды ж?не болымсыз болып б?лінуін, жасалуын ?з бетінше т?жырым жасау ар?ылы ме?герту, оларды салыстыра о?ытып, ма?ыналы? айырмашылы?ына к??іл б?лу; о?ушылар?а елімізді? а?иы? а?ыны ?адыр Мырза ?ли ?мірі мен шы?армашылы?ы туралы жалпы т?сінік беру. Адамгершілік, а?ынды? ?асиеттерін таныту ж?не тіл шеберлігін ??ындыру. ?) Дамытушылы?: О?ушыларды? ой т?жырымдарын, ?деби тіл байлы?тарын, есте са?тау ?абілеттерін, к?ркем с?з о?у шеберлігін дамыту к?ркем жазуын дамыту. С?здік ?орын молайту ж?не тіл дамыту. б) Т?рбиелік: А?ын – жазушыларды? жалпы ?нерін ??рметтей білуге, бас?а да ?лы адамдарды? к?з?арасын сыйлай білуге т?рбиелеу.


Slide 2

2 1 4 3 5


Slide 3

етістік дара к?рделі туынды негізгі


Slide 4

А?ынны? тек ?з ?ле?дерінен ?ана т?ратын жеке жыр таба?ы жары? к?рді. Жан - жануарларды? азы?ы ?арды? астында ?алды. Ой тастау. Балалар, б?л с?йлемдерде ?здері? бай?а?андай іс - ?рекет ж?зеге асты ма? Берілген с?йлемдерде не айтылады? Ал енді б?л с?йлемдердегі іс - ?рекет ж?зеге аспаса, с?йлемді ?алай ??рар еді?дер?


Slide 5

Тыйым с?здермен ж?мыс. Бос бесікті тербетпе. Малды теппе. ?й ішінде ыс?ырма. К?пке топыра? шашпа. Жібер – жіберме ?аз – ?азба Ша?ыр – ша?ырма Т?з – т?збе Тізе?ді ??ша?тама! ??р бесікті тербетпе! Б?йірі?ді таянба! ?лкен кісіні? алдын кесіп ?тпе!


Slide 6

Демек, іс - ?рекетті? ж?зеге асу - аспауына ?арай етістік болымды ж?не болымсыз етістік болып екіге б?лінеді. Болымды етістік ?имыл, іс - ?рекетті? ж?зеге асуын білдіреді. Мысалы, келді, ж?рді, с?йледі т. б. Болымсыз етістік ?имыл, іс - ?рекетті? ж?зеге аспауын білдіреді. Болымсыз етістікті? жасалуына назар аударайы?. 1. Болымсыз етістік негізгі немесе туынды т?бір етістіктерге – ма, - ме, - ба, - бе, - па, - пе ж?рна?тарыны? жал?ануы ар?ылы жасалады. Мысалы, айт+па, ?ал+ма, ойна+ма, суар+ма, азсын+ба т. б. 2. Етістікті? есімше т?л?асы мен «жо?», «емес» с?здеріні? тіркесуі ар?ылы жасалады. Мысалы, ?шірген жо?, ?шірген емес т. б. Болымды, болымсыз етістікті орыс тілінде мына т?рде кездестіруге болады: сказал - не говорил, писал – не писал, спала - не спала. Б?лар орыс тілінде положительная форма глагола ж?не форма отрицание глагола болып келеді де, «не» предлог ар?ылы жасалады. Сондай - а? болымсыз етістік ж?рна?тары зат есім тудырушы ж?рна?тармен омонимдес болып келеді. Оларды ?алай ажырату?а болады? Болымсыз етістік ж?рна?ына екпін т?спейді, ал зат есім тудырушы ж?рна??а екпін т?седі. Мысалы, к?р - ме, к?р+ме, шал+ма,


Slide 7

ІІІ. «Ой тол?аныс» С?йлескен жо?,келген емес,к?рген емеспін,сезген жо?сы? деген с?з тіркестеріне с?йлем ??рап жазу. Аз,айт,ас,ба?,ем,жар,жаз,ес,и,илан,с?йлес,жи,шай,сыз,кет,бас,?лше,?ал,?з,соз,?р, ж?з болымсыз етістік жаса.


Slide 8

1935 жылы 5 ?а?тарда ?адыр ?инаят?лы Мырзалиев Орал облысыны? ?арат?бе ауданы Жымпиты ауылында д?ниеге келген. 1952 жылы ?.Мырзалиевті? т???ыш ?ле?і ......... ауданды? «?ызыл ту» газетінде жарияланды. 1953 жылы екінші ?ле?і ...... «Екпінді ??рылыс» (?азіргі «Орал ??ірі» газеті) жары? к?рді 1959 жылы «К?ктем» деп аталатын кітабы жарияланды. 1966 жылы ?.Мырзалиев республика комсомолы сыйлы?ына ие болды. 1980 жылы ?аза? КСР-іні? Мемлекеттік сыйлы?ына ие болды.


Slide 9

?аза?стан мемлекетіні? Халы? жазушысы,танымал а?ын, балалар ?дебиетіне ?лкен ?лес ?ос?ан, аудармашы, мемлекеттік сыйлы?тарды? лауреаты, “Тарлан” сыйлы?ыны? иегері,ал?аш?ы гимнні? авторларыны? бірі


Slide 10

б) 1-жатты?у ,157 бет М?тін бойынша 2 с?ра? дайындау.


Slide 11

IV. Жа?а теориялы? білімді практика ж?зінде пысы?тау Берілген етістіктерге с?ра? ?ойып, болымды екенін д?лелдеу, ж?рна? жал?ап болымсыз етістік ??растыру К?ру диктанты (4- жатты?у,158 бет)


Slide 12

V. Ма?алдарды жат?а жазу, болымды, болымсыз етістіктерді? астын сызу, с?з ??рамына талдау 1-н?с?а 1-ма?ал Ата?ны? баласы болма, Адамны? баласы бол. 2-н?с?а ма?алды Киімі?е ма?танба, Білімі?е ма?тан.


Slide 13

?І.?й тапсырмасы. Н?тижеге ба?ыттал?ан кезе? . Де?гейлік тапсырмалар орындау.


×

HTML:

Ссылка: