Ашы? саба?ты? та?ырыбы: ?аза?стан Республикасы ?арулы К?штеріні? т?ртіптік жар?ысы.


Презентация изнутри:

Слайд 0

Ашы? саба?ты? та?ырыбы: ?аза?стан Республикасы ?арулы К?штеріні? т?ртіптік жар?ысы. 1


Слайд 1

16.05.2017 2


Слайд 2

16.05.2017 3


Слайд 3

16.05.2017 4


Слайд 4

16.05.2017 5


Слайд 5

16.05.2017 6


Слайд 6

16.05.2017 7


Слайд 7

16.05.2017 8


Слайд 8

Саба?ты? ма?саты мен міндеттері: ?Р ?К за?дары мен жар?ылары туралы м?лімет беру. ?аза?станды ма?тан т?татын, оны? хал?ына адал болатын оны? ?К ??рметтейтін, ?аза?станды? патриот бола алатын, Отан ?ор?ау міндетіне дайын азаматты ?алыптастыру. 9


Слайд 9

. ?й тапсырмасын тексеру: Жалпы ?скери жар?ыларды айтып бері?іздер? Жауынгерлер мен матростар ??рамына кімдер жатады? Сержанттармен старшиналар?а кімдер жатады? А?а офицер ??рамына кімдер кіреді? Кіші офицер ??рамына кімдер кіреді? Жо?ары офицер ??рамына кімдер кіреді? Т?уліктік кезекші ??рамына кімдер кіреді? Рота бойынша кезекші міндетін айты?ыз? 10


Слайд 10

Жа?а та?ырыпты ?ту ж?не бекіту: 16.05.2017 11


Слайд 11

Б?гінгі бізді? т?уелсіздігімізді? ?айнар к?зі ?аза? хал?ыны? сан ?асырлар бойы к?ресінде, азатты??а ?мтыл?ан ?айсарлы?ында жатыр.  Т?уелсіздік туын тігуге ?аншалы?ты ?ажыр-?айрат керек болса, оны ??латпай са?тап ?алу?а соншалы?ты ?ажыр-?айрат керек. ?з мемлекетіміз ?шін ма?таныш сезіміне б?леніп, бірт?тас отбасы сезімін сезінуге, ?азір б?кіл д?ние ж?зі білетін республика – Туын, Елта?басын, Гимнін арда?тап, ??рметтеуге тиіспіз. Ел болу ?шін ?лтты? рух, ?лтты? ?асиет ж?не ?лт?а деген сенімболуы керек. Н.?.Назарбаев 12


Слайд 12

Жаны?нан к?дер ?зе со?ыспаса?, жауды к?йрете алмайсы?. Ерлік – елді? ?асиеті, ж?ректілік – жігітті? ?асиеті. Сабырлылы? алдында д?шпан сасады, сабырсыздан береке ?ашады. Ел ?шін аянба – ерлігі?е сын, ж?рт ?шін аянба – жігіттігі?е сын Отан ?шін от?а т?с к?ймейсі?. Бауыржан Момыш?лы 13


Слайд 13

Тауды биік деме?дер, Талаптанса? шы?арсы?. Жауды мы?ты деме?дер, Ерлік ?ылса? жы?арсы?. Н.Бай?анин 14


Слайд 14

Жауды т?мен санаса? – бас?а шы?ар: Жай ?алдырса? елемей аз жауы?ды – Жаулар елді, ша?ып бір к?н тауы?ды. М.?аш?ари Сауыт к?ші –?ылышпен ?ылшылдатып ?р?анда, Атты? к?ші – жігітті алып шы?ып т?р?анда. ?ор?ыт. 15


Слайд 15

?скери жар?ылар ?аза?стан Республикасы Президентіні? 2007 жыл?ы 5 шілде №364 жарлы?ымен бекітілген ?Р Президентіні? 27 ?араша 1998жыл?ы №4156 жарлы?ыны? к?ші жойылды. 16


Слайд 16

?скери т?ртіп дегеніміз не? Барлы? ?скери ?ызметшілерді? ?Р Конституциясы мен за?дарында, ?скери жар?ылар мен командирлерді? б?йры?тарында белгіленген т?ртіп пен ережелерді, сондай-а? ?скери ?ызметшілерді? арасында?ы мінез-??лы? ж?не ?зара ?арым-?атынас нормаларын ?ата? ж?не д?л са?тау. 17


Слайд 17

?скери т?ртіп неге негізделеді. ?рбір ?скери ?ызметшіні? ?зіні? ?скери борышын ж?не ?зіні? Отанын ?ор?ау?а деген жеке жауапкершілігін, ?з хал?ына шексіз берілгендігін жо?ары сезінуіне 18


Слайд 18

?скери т?ртіп нені міндеттейді. ?рбір ?скери ?ызметшіге ?зіні? ?скери борышын адал ат?аруды 16.05.2017 19


Слайд 19

Жауынгерлер (матростар) мен сержанттар?а ?олданылатын к?термелеулер. а) б?рын ?олданыл?ан т?ртіптік жазаны алып тастау; ?) ал?ыс жариялау; б) ?скери б?лімні? т?р?ан жерінен 2т?улікке дейін сейілдемеге р??сат беру; в) б?рын?ы ж?мыс (о?у) орына ?скери борышын ?лгілі орында?аны туралы ж?не ал?ан к?термелеулері туралы хабарлау; г) грамоталармен, ба?алы сыйлы?тармен немесе а?шалай марапаттау; ?) ?скери ?ызметшіні? ?скери б?лімні? ке? жазыл?ан жауынгерлік туды? жанында т?скен жеке фотосуретімен марапаттау; д) жауынгерлерге (матростар?а) ефрейтор (а?а матрос) ата?ын беру; е) сержанттар?а иеленген штатты? лауазымы бойынша к?зделген ?скери ата?ынан бір саты жо?ары кезекті ?скери ата? беру; ж) омырау?а та?атын ?Р ?К-іні? ?здігі белгісімен марапаттау; з) ?скери б?лімні? ??рмет кітабына енгізу; и) 10 т?улікке дейін ?ыс?а мерзімді демалыс беру, бару ?айту жолында?ы уа?ытты есептемегенде 20


Слайд 20

Т?ртіптік жазалар ?олданылады. ?скери ?ызметшілерге ?ызмет бойынша басты?ты? билігімен ?олданылатын жаза. Ол ?скери ?ызметшілерге ?скери т?ртіп пен ?о?амды? т?ртіпті б?з?аны ?шін . 21


Слайд 21

Жауынгерлер мен сержанттар?а мынадай жазалар ?олданылады а) с?гіс; ?) ?ата? с?гіс; б) кезекті сейілдемеден айыру; в) жауынгерлерді (матростарды) 5 наряд?а дейін та?айындау; г) омырау?а та?атын «?Р ?К-ні? ?здігі» белгісінен айыру; ?) жауынгерлерді (матростарды) «ефрейтор» («а?а матрос») ?скери ата?ынан айыру; д) гауптвахтада ?стай отырып ?амау: жауынгерлерді (матростарды) - 10 т?улікке дайін, сержанттарды – 7 т?улікке дейін; е) сержанттарды? лауазымын т?мендету; ж) сержанттарды? ?скери ата?ын бір саты?а т?мендету; з) сержанттарды? ?скери ата?ын т?мен лауазым?а к?шіре отырып, бір д?режеге т?мендету. 22


Слайд 22

тыйым салынады.   Командирлерге оларды? ба?ыныштыларыны? алдында т?ртіптік жазаларды жариялау?а 23


Слайд 23

?ызметтік карточка ___________________________________________________ (?скери б?лім,мекеме,б?лімше) 1.Лауазымы_________________________________________ 2.?скери ата?ы_______________________________________ 3.Тегі,аты,?кесіні? аты_________________________________ 4.?скери ?ызметте ?ай жылдан бастап___________________ К?ТЕРМЕЛЕУ 24


Слайд 24

Жазалар 16.05.2017 25


Слайд 25

?йге тапсырма беру: 2-Тарау: §5,6 ?скери т?ртіп дегеніміз не? ?скери т?ртіп ?скери ?ызметшіге нені міндеттейді? К?термелеу мен жазаларды? ?андай т?рлері болады? Жауынгерлерге (матростар?а) к?термелеу ?олдануды? реті ?андай? Т?ртіптік жазаны орындау мен белгілеуді? реті ?андай? 26


Слайд 26

Саба?ты талдау, о?ушыларды ба?алау: «?иынды? атаулыны же?етін бір-а? к?ш бар, ол – бірлік. Елі?ді, жері?ді ?ор?ау ?шін бірлік ?аншалы?ты ?ажет болса, т?уелсіздік жемістерін, б?гінгі ?ол жеткен табыстарымызды са?тап ?алу ?шін де ол сондай ?ажет.» Н.?.Назарбаев 16.05.2017 27


Слайд 27

Назарлары?ыз?а рахмет!!! 28


Слайд 28

??растыр?ан: Семей ?аласы №21 мектепті? Ал?аш?ы ?скери дайынды? п?ні о?ытушы- ?йымдастырушы ??рманов Болат Анарбекович 16.05.2017 29


×

HTML:

Ссылка: