Жабы? т??ымды ?сімдіктер. Шаршыг?лділер.


The Presentation inside:

Slide 0

Жабы? т??ымды ?сімдіктер. Шаршыг?лділер. www.sliderpoint.org


Slide 1

Жабы? т??ымдылар сипаттамасы: Тамыр, ?ркен, г?л, т??ымы бар жеміс. ?лемде 250 мы?дай т?рі бар. www.sliderpoint.org


Slide 2

?сімдіктерді? тіршілік формасы С?ректі ?сімдіктер: а?аш, б?та, б?ташы?. Ш?птер: К?п жылды?, Бір жылды? www.sliderpoint.org


Slide 3

?лем ?сімдіктеріні? рекордтары. Е? жалпа? а?аш африкалы? баобаб диаметрі 49 метр. www.sliderpoint.org


Slide 4

Жер бетіндегі е? кішкентай г?лді ?сімдік Тамырсыз Вольфия (балдырш?п т??ымдасы), Австралияны? т?щы су ?оймаларында кездеседі. Вольфияны? кішкене жапыра?тарыны? диаметрі 0,5-2 мм. www.sliderpoint.org


Slide 5

Е? ?лкен г?лшо?ыры Е? ?лкен г?лшо?ыр?а шатырлы корифа ие. Ол О?т?стік-шы?ыс Азия ж?не Шри-Ланка аралында ?седі. Г?лшо?ыр биіктігі 6 м жетеді, ал г?лшо?ырда?ы г?лдер саны жарты миллион. www.sliderpoint.org


Slide 6

Г?лді?сімдіктер арасында паразитті с???ыланы? т??ымы е? ?са?. www.sliderpoint.org


Slide 7

Е? ?лкен т?йнек – азиаялы? ямс ?сімдігінде. Бір т?йнегі 50 кг. Ол та?ам?а пайдаланылады, д?мі жа?ынан картоп?а ??сас. www.sliderpoint.org


Slide 8

Е? биік г?лді ?сімдік патшалы? эвкалипт. Биік екі т?рі тіркелген. Биіктіктері 99,4 м ж?не 98,1 м. www.sliderpoint.org


Slide 9

Е? ысты??а т?зімді ?сімдік ол «жанта?». Ол +70 °С ?се береді. www.sliderpoint.org


Slide 10

Шаршы г?лділер


Slide 11

Бір-біріне ?арсы орналас?ан 4 к?лтесі бар.


Slide 12

Т??ымдас белгілері. Г?л формуласы. Т2+2К4А4+2Ж(2). Тоста?аншасы 4, екі ?атар т?зеді. К?лтесі 4 бір ше?бер т?зеді. Аталы?ы 6, ?зыны ішкі, ?ыс?а 2 сырт?ы ше?берді ??райды. Аналы?ы біріккен 2. ?ос жынысты. Д?рыс г?л.


Slide 13

Г?лшо?ыры-шаша?


Slide 14

Жемісі – б?рша??ын немесе б?рша??ап. Сурепка


Slide 15

Жапыра?тары саба?та кезектесіп орналасады.


Slide 16

Тамыр ж?йесі– кіндік тамырлы. К?бінесе жемтамыр т?зеді.


Slide 17

Экологиясы Ауыл шаруашылы? т?рлері. шал?ам орамжапыра? а?желкек


Slide 18

Д?рілік т?рлері. К?к шытырша Д?рілік сарбас?урай


Slide 19

Май алатын т?рлері. ?ыша Рапс


Slide 20

Арамш?птер . Жабайы шал?ан К?дімгі Далалы? ?ышабас ?анатжеміс


×

HTML:

Ссылка: