Жалау Мы?баев


The Presentation inside:

Slide 0

Жалау Мы?баев Жалау Мы?баев (1892, б?рын?ы Адай уезі ??нан-Орыс ауылы – 16.11. 1929, Алматы) – мемлекет ?айраткері. 1905 – 08 жылдары Форт-Александровскідегі (А?тау?аласы) екі сатылы орыс-?аза? мектебінде білім ал?ан. Жалау Мы?бай?лы ?аламынан жел ескен ?рі тегеурінді, ?айсар публицист. Жалауды публицистика?а алып келген сол т?ста?ы ?о?амды? формацияны? жай-к?йі, ?скен ортаны? с?ранымы, ?ажетсінуі, ?з хал?ына деген ?ам?орлы?, с?йіспеншілік, жан-жа?ты білім, ерекше дарын-?абілет публицистика?а иек арттырды.


Slide 1

 1917 жылдан Ма??ыстау уездік ке?есіні? м?шесі. Сол жылы желто?санда Т?ркістан (?о?ан) автономиясынМа??ыстау ??ірі адайларыны? ?олдайтынды?тарын білдіру ма?сатында ?о?ан?а барды. М?стафа Шо?аймен осы жолы таныс?ан ол, 1919 жылы к?ктемде оны те?із ар?ылы шетелге шы?арып салды. 1919 жылы «Бірлік» жастар ?йымыны? т?ра?асы, 1920 – 23 жылдары Ма??ыстау уездік ат?ару комитетіні? азы?-т?лік б?лім басты?ыны? орынбасары, Адай уездік милиция басты?ы, Адай уездік ревкомыны? (1923 – 24) т?ра?асы ?ызметтерін ат?арды. Мы?баев БК(б)П 14-съезіні?, ?аза? облысты? 3 – 5 партия конференцияларыны?, ?аза?стан ке?естеріні? 4 – 6-съездеріні? делегаты болды. ?аза? АКСР Ке?есіні? 5-съезінде ?аза? АКСР ОАК-ны? т?ра?асы болып сайланды. Б?л ?ызметте ж?ріп республикада?ы барлы? бас?ару органдарын жергіліктендіру (?аза?тандыру) ісіне басшылы? жасады, халы?ты? ?леуметтік жа?дайын ж?не денсаулы?, о?у-а?арту, м?дениетін жа?сарту?а к?ш салды. Мы?баев ?аза? хал?ыны? м?ддесіне ?айшы келетін Ке?ес ?кіметіні? сола?ай саясатын сын?а алып, балама жол ?сын?ан С.С?дуа?асов, Н.Н?рма??лы, т.б. тобында болды. 1926 жылы 25 ?а?тарда ?аза?стан ?лкелік комитетіні? пленумында б?л топ?а ?лтшылдар деп айып та?ылып, ?атал сын?а ?шырады. Ф.Голощекинні? тапсырмасымен БК(б)П ?аза? ?лкелік комитетіні? ба?ылау комиссиясы Мы?баевты? ?стінен іс ?оз?ады. Мы?баев ?лтшыл атанып, сын?а ?шырады. 1927 жылы орнынан алынып, Гурьев (Атырау) округі ат?ару комитетіні? т?ра?асы ?ызметіне т?мендетілді. Ол б?л ?ызметі барысында Гурьев округіні? м?найлы ??ір екенін ескеріп, ауыр ?нерк?сіпті дамыту?а к?ш салды.


Slide 2

Голощекинді ?р?ан ?аза? ?аза?стан ?лкелік партия комитетіні? хатшысы Филип Исаевич Голощекин 1926 жылды? к?зді? ?ыс?а айналар ша?ында кобинетіне ?АЗКСР орталы? ат?ару комитетіні? т?ра?асы Жалау Мы?бай?лын ша?ырып АЛЫП, ЖЕДЕЛ Т?РДЕ ОРТАДАН жо?ары шаруашылы?ы бар ?аза?тардан бастап олардан да ау?аттыларыны? малдарын сыпырып алып, иелерін д?ние-м?лкін к?мпескелеуге ?шыратып, жер аудару?а тапсырма береді. Жалау Голощекинні? б?л тапсырмасына зы?ырданы ?айнап т?рсада шыдамдылы? к?рсетіп, одан б?л істі к?ктемде бастауын с?райды. Ж?не байларды? малын ?ыс?а таяу жинап алса, оларды ?ыстан аман шы?аруды? ?иынды?ын ал?а тартады. Оны? ?стіне тек мал ?ырылып ?оймайды, малдан айырыл?ан халы?ты?да ?ырылатынын с?зіне желеу етеді. Б?рыннан да к?птеген м?селелер бойынша келіспей ж?рген Голощекин Жалауды? айт?андарын ??ла?ына ілместен, орынды?та отыр?ан Жалауды? алдынан арлы-берлі ?тіп, оын бала?аттап, контрсы?, ?кімет пен партия саясатына ?арсы шы?ты?, ?лтшылсы? деп жер-жебіріне жетеді. О?ан шыдамы таусыл?ан Жалау бір с?т аузынан а? ит кіріп, к?к ит шы?ып к?лбе?деп ж?рген Голощекинді ??ла? шекеден бір ?рып, ?шырып жібереді. ?айратты жігітті? со??ысынан м?рттай ?ш?ан ол 2-3 минут есіннен танып ?алып, бір мезгілде есін жиып, е?бектеп барып телепон?а жабысып тетікті басып ?ал?анда, ар жа?ынан: Филип Исаевия не болып ?алды деген Сталинні? даусы естіледі. ?ол-ая?ы дірілдеп т?рып Ж. Мы?бай?лыны? оны ?р?анын баяндайды. 


Slide 3

С?йтіп Сталин Ж. Мы?бай?лына дереу Москва?а келуін б?йырады. Сталин оны жеке ?абылдап, ?руыны? себебін с?райды. Жалау б?рін баяндап береді. Екеуіні? сыйыспайтынын білген Сталин оны Гурьев округі ат?ару комитеті т?ра?ысы кызметіне ж?мысын ауыстырт?ан екен. Біра? с?р?ия саясат деген істемей ?оймады Голощекин асыра сілтеу болмасын, аша т?я? ?алмасын деген жымыс?ы талабы орындалып, к?мпескелеу нау?аны ж?ре бастайды. соны? салдарынан ?лы Ж?Т жылы атан?ан ашаршылы? жылдары беле? алады


Slide 4

?азіргі ?аза?стан шекарасыны? о?т?стік-батыс б?лігі осы Жалау Мы?баевты? ар?асында са?талып ?ал?ан. 1920–23 жылдары Ма??ыстау уездік ат?ару комитетіні? азы?-т?лік б?лім басты?ыны? орынбасары болып т?р?анда сол жылдарда?ы ж?ттан, ашты?тан халы?ты аман алып ?алу?а ?те к?п к?ш сал?ан. Я?ни орталы?ты? р??сатынсыз-а? Астрхан, Хиуа ??ірлерінен асты? алдырт?ан. ?нер саласына да ?ос?ан ?лесі бар. А.В.Затаевичке 4 ?н жаздыртып ?алдыр?ан екен.  Ж.Мы?баев т?ра?а болып т?р?ан т?ста ?аза??а ?аза? аты берілді, я?ни КирЦИК КазЦИК деп ?згертілді.


Slide 5

Жалау Мы?бай?лы туралы 1960-1990 жылдарда?ы ?дебиет ?біл?айыр Спан


Slide 6

1929 жылы ?ызметінен ?з еркімен кетіп, ауыр нау?астан к?з ж?мды.


Slide 7


×

HTML:

Ссылка: