Мемлекеттік тіл- ?аза? тілі!


The Presentation inside:

Slide 0

Мемлекеттік тіл- ?аза? тілі!


Slide 1

Тілден арты? ?азына жо?, Тілден арты? ?асиет жо?. Н.А.НАЗАРБАЕВ


Slide 2

?аза?стан ?аза?стан дейтін мені? бар елім, Жатыр алып жарты д?ние ?лемін! Б?л даланы анам жаспен суар?ан, Б?л далада атам ?ол?а ту ал?ан. Б?л дала?а жылап келіп, уан?ам, Б?л даланы к?ріп ал?аш ?уан?ам, Б?л далада ?скен жанда жо? арман! (?ошым – Но?ай)


Slide 3

I топ: Тіл II топ: Отан III топ: Мемлекет


Slide 4

?аза? тілі – ?аза? хал?ыны? ана тілі. Ол халы? тарихымен бірге жасап, ?рпа?тан ?рпа??а ?атынас ??ралы ретінде ?ызмет етіп келеді. 1989 жылы 22 ?ырк?йекте ?аза?стан Республикасы тілдер туралы За? ?абылданып, ?аза? тілі мемлекеттік м?ртебе алды. ?аза? тілі – бас?а елдерде т?ратын ?аза?тарды? ана тілі. Тілімізді са?тап, дамыту – міндетіміз.


Slide 5

Отанымыз ?аза?стан бізді? ??рлы?ында?ы Еуразия мемлекет ?аза?стан Республикасы ?аза?станда т?рады ?лт ?кілдері к?п ?аза? тілінде с?йлейді ?аза? хал?ы Астана ?аласы бізді? Елордамыз Ма?тан етемін мен ?з елімді


Slide 6


Slide 7

«С?зі жо?ал?ан ж?ртты? ?зі де жо?алады”-деп а?ынымыз А. Байт?рсынов айт?андай, мемлекеттік тілді ?йрену біз ?шін ?лкен д?реже. Мемлекеттік тіл бізді? болаша? маманды?ымыз?а ?ажет.


Slide 8

?й ж?мысы: тіл туралы ?ле? тауып м?нерлеп о?у; тіл туралы ма?ал – м?телдер, а?ындар с?здерін тауып келу; ?аза? тілі туралы мектеп газетіне ?ыс?аша ма?ала жазып келу;


×

HTML:

Ссылка: