Классщ1ыб лэжьыгъэ «Лъэужь дахэ» Егъэджак1уэр: Хьэт1эхъущыкъуей курыт еджап1э №3 щезыгъаджэ Шыбзыхъуэ А.М. 2010 гъ.


The Presentation inside:

Slide 0

Классщ1ыб лэжьыгъэ «Лъэужь дахэ» Егъэджак1уэр: Хьэт1эхъущыкъуей курыт еджап1э №3 щезыгъаджэ Шыбзыхъуэ А.М. 2010 гъ.


Slide 1

«Ц1ыху дахэ къэпц1ыхуныр уи гъащ1эм и хэлъхьэныгъэшхуэщ – абы къабзагъэ, акъыл, узэщ1ыныгъэ къыпхелъхьэ, уи псэр егъэдахэ. Уи псэр дахэмэ, уи 1эпкълъэпкъри уи щхьэри дахэ дохъу». Iут1ыж Б.


Slide 2

Iут1ыж Борис


Slide 3

Къэбэрдей–Балъкъэр щ1эныгъэ–къэхутак1уэ институтым и адыгэбзэ къудамэм и тхьэмадэ Багъ Петр, щ1эныгъэл1 нэхъыжьхэу Iут1ыж Борис, Бищ1о Борис, Бэрбэч Беслъэн сымэ.


Slide 4

Тыргъэтауэрэ (Жьак1эмыхъу К1унэ) Джэгъэтейрэ (Токъуий Хъусен)


Slide 5


Slide 6

«Тыргъэтауэ» пьесэм Дзэзешэ (Хьэщэ Къанщобий)


Slide 7

Лэжьыгъэр ф1ыуэ зымылъагъу ц1ыхум, сыт хуэдиз зэф1эк1рэ лъэк1ыныгъэрэк1э тхьэр къыхуэмыупсами, ехъул1эныгъэ гуэр зы1эригъэхьэфынк1э 1эмал и1экъым.


Slide 8


Slide 9


Slide 10

Адэ щ1ыналъэр


Slide 11

Дахагъэк1э Тхьэм къищ1ыхьа Зэрэгъыж къуажэр


Slide 12

…Мы ущалъхуа лъахэр уигурэ Ди адыгэ лъэпкъыр уи псэу Куэдрэ, куэдрэ Тхьэм утхуигъэпсэу, Iэгур щыпхуа1эту Дуней псом!


Slide 13

Темыркъан Юрэ!


Slide 14

Лъагъуныгъэ – уэрэдыжь, Лъагъуныгъэ – уэрэдыщ1э. Уэр нэхъыщ1э, уэр нэхъыжь Дунеижьым зым щимыщ1э.


Slide 15


Slide 16

Тыргъэтауэрэ (Жьак1эмыхъу К1унэ) Шупашэрэ (Къаздэхъу Сулът1ан)


Slide 17

«Гушы1эр Тхьэм и щ1асэщ» Псалъэжь.


Slide 18


Slide 19

Гушы1эр – ц1ыхум и гъуэгу гъуэмылапхъэщ. Ауаныр – ар гъащ1эм и пщ1ант1э жыхапхъэщ. Гушы1эм къыредз ди гъуэгуанэм пк1элъей Ауаным епхъэнк1, егъэкъабзэ дунейр. Сохъуахъуэ дапщэщи фи1эну гуф1эгъуэ. Г1ф1эгъуэм пэхъун гукъыдэж, дэрэжэгъуэ. Фи гъащ1э хъуржыным гушы1эр ирез! Ауан зыхуэфащэм – хуэфащэр лъырес! Iут1ыж Борис


Slide 20


×

HTML:

Ссылка: