Классщ1ыб лэжьыгъэ «Лъэужь дахэ» Егъэджак1уэр: Хьэт1эхъущыкъуей курыт еджап1э №3 щезыгъаджэ Шыбзыхъуэ А.М. 2010 гъ.


Презентация изнутри:

Слайд 0

Классщ1ыб лэжьыгъэ «Лъэужь дахэ» Егъэджак1уэр: Хьэт1эхъущыкъуей курыт еджап1э №3 щезыгъаджэ Шыбзыхъуэ А.М. 2010 гъ.


Слайд 1

«Ц1ыху дахэ къэпц1ыхуныр уи гъащ1эм и хэлъхьэныгъэшхуэщ – абы къабзагъэ, акъыл, узэщ1ыныгъэ къыпхелъхьэ, уи псэр егъэдахэ. Уи псэр дахэмэ, уи 1эпкълъэпкъри уи щхьэри дахэ дохъу». Iут1ыж Б.


Слайд 2

Iут1ыж Борис


Слайд 3

Къэбэрдей–Балъкъэр щ1эныгъэ–къэхутак1уэ институтым и адыгэбзэ къудамэм и тхьэмадэ Багъ Петр, щ1эныгъэл1 нэхъыжьхэу Iут1ыж Борис, Бищ1о Борис, Бэрбэч Беслъэн сымэ.


Слайд 4

Тыргъэтауэрэ (Жьак1эмыхъу К1унэ) Джэгъэтейрэ (Токъуий Хъусен)


Слайд 5


Слайд 6

«Тыргъэтауэ» пьесэм Дзэзешэ (Хьэщэ Къанщобий)


Слайд 7

Лэжьыгъэр ф1ыуэ зымылъагъу ц1ыхум, сыт хуэдиз зэф1эк1рэ лъэк1ыныгъэрэк1э тхьэр къыхуэмыупсами, ехъул1эныгъэ гуэр зы1эригъэхьэфынк1э 1эмал и1экъым.


Слайд 8


Слайд 9


Слайд 10

Адэ щ1ыналъэр


Слайд 11

Дахагъэк1э Тхьэм къищ1ыхьа Зэрэгъыж къуажэр


Слайд 12

…Мы ущалъхуа лъахэр уигурэ Ди адыгэ лъэпкъыр уи псэу Куэдрэ, куэдрэ Тхьэм утхуигъэпсэу, Iэгур щыпхуа1эту Дуней псом!


Слайд 13

Темыркъан Юрэ!


Слайд 14

Лъагъуныгъэ – уэрэдыжь, Лъагъуныгъэ – уэрэдыщ1э. Уэр нэхъыщ1э, уэр нэхъыжь Дунеижьым зым щимыщ1э.


Слайд 15


Слайд 16

Тыргъэтауэрэ (Жьак1эмыхъу К1унэ) Шупашэрэ (Къаздэхъу Сулът1ан)


Слайд 17

«Гушы1эр Тхьэм и щ1асэщ» Псалъэжь.


Слайд 18


Слайд 19

Гушы1эр – ц1ыхум и гъуэгу гъуэмылапхъэщ. Ауаныр – ар гъащ1эм и пщ1ант1э жыхапхъэщ. Гушы1эм къыредз ди гъуэгуанэм пк1элъей Ауаным епхъэнк1, егъэкъабзэ дунейр. Сохъуахъуэ дапщэщи фи1эну гуф1эгъуэ. Г1ф1эгъуэм пэхъун гукъыдэж, дэрэжэгъуэ. Фи гъащ1э хъуржыным гушы1эр ирез! Ауан зыхуэфащэм – хуэфащэр лъырес! Iут1ыж Борис


Слайд 20


×

HTML:

Ссылка: