ЗВІТНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ (ч.П. Звітність з податків та обов’язкових платежів. Податковий Кодекс ) : НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК


The Presentation inside:

Slide 0

ЗВІТНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ (ч.П. Звітність з податків та обов’язкових платежів. Податковий Кодекс ) : НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК Міністерство аграрної політики України Подільський державний аграрно-технічний університет Інститут бізнесу і фінансів Кафедра обліку і аудиту Кам’янець-Подільський 2012р. Семенишена Н.В.


Slide 1

Звітність підприємств (ч. П. Звітність з податків та обов’язкових платежів ) : навчальні матеріали /Семенишена Н.В.- Кам.-Под.: Вид. центр ПДАТУ, 2012 р. - Рецензенти: Загнітко Л.А., к.е.н., доцент, зав.кафедри економічної теорії і права Топалян Р.М., головний бухгалтер ТОВ «Кам’янець-Подільський птахокомбінат» Навчальні матеріали розкривають основні положення Податкового кодексу України. Висвітлено зміст, структуру, порядок формування та подання інформації з податків та платежів, визначених Податковим кодексом України. Викладений матеріал відповідає навчальній програмі з курсу “Звітність підприємств” та подається в синоптичному варіанті (схемах, таблицях). Може використовуватись як опорний конспект лекцій, при дистанційному навчанні, самостійній роботі студентів. Розрахований на студентів всіх економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, слухачів курсів підвищення кваліфікації, аспірантів. ©Семенишена Н.В., 2012 ©ПДАТУ, 2012 Упорядник: Семенишена Н.В., к.е.н., доцент кафедри обліку і аудиту Інституту бізнесу і фінансів Подільського державного аграрно-технічного університету 2


Slide 2

Податкове законодавство України Конституція України Податковий кодекс України Митний кодекс України (ввізне і вивізне мито) чинні міжнародні договори з питань оподаткування, ратифіковані ВР України нормативно-правові акти, прийняті на підставі та на виконання Податкового кодексу та законів з питань митної справи рішення ВР АР Крим, органів місцевого самоврядування з питань місцевих податків та зборів Податковий кодекс України Регулює: відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів Визначає: вичерпний перелік податків та зборів та порядок їх адміністрування платників податків та зборів, їх права та обов’язки, компетенцію контролюючих органів, повноваження і обов’язки їх посадових осіб під час здійснення податкового контролю відповідальність за порушення податкового законодавства 3


Slide 3

Поняття податку та збору обов’язковий, безумовний платіж до відповідного бюджету, що справляється з платників податку відповідно до податкового Кодексу обов’язковий платіж до відповідного бюджету, що справляється з платників зборів, з умовою отримання ними спеціальної вигоди, у тому числі внаслідок вчинення на користь таких осіб державними органами, органами місцевого самоврядування, іншими уповноваженими органами та особами юридично значимих дій Податок Збір (плата, внесок) 4


Slide 4

Обов'язкові елементи податку: Платники податку; Об’єкт оподаткування; База оподаткування; Ставка податку; Порядок обчислення податку; Податковий період; Строк та порядок сплати податку; Строк та порядок подання звітності про обчислення і сплату податку. 5


Slide 5

Види податків та зборів Загальнодержавні Місцеві податки та збори, що встановлені податковим Кодексом і є обов’язковими до сплати на усій території України, крім випадків, передбачених податковим Кодексом податки та збори, що встановлені відповідно до переліку і в межах граничних розмірів ставок, визначених податковим Кодексом, рішеннями Верховної Ради Автономної Республіки Крим, сільських, селищних і міських рад у межах їх повноважень, і є обов’язковими до сплати на території відповідних територіальних громад 6


Slide 6

Загальнодержавні податки та збори 1. податок на прибуток підприємств; 2. податок на доходи фізичних осіб; 3. податок на додану вартість; 4. акцизний податок; 5 збір за першу реєстрацію транспортного засобу; 6. екологічний податок; 7. рентна плата за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України; 8. рентна плата за нафту, природний газ і газовий конденсат, що видобуваються в Україні; 9. плата за користування надрами; 10. плата за землю; 11. збір за користування радіочастотним ресурсом України; 12. збір за спец. використання води; 13. збір за спеціальне використання лісових ресурсів; 14. фіксований сільськогосподарський податок; 15. збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства 16. мито; 17. збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію, крім електроенергії, виробленої кваліфікованими когенераційними установками; 18. збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності. Місцеві податки та збори 1. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки; 2. Єдиний податок 1. Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності; 2. Збір за місця для паркування транспортних засобів; 3. Туристичний збір. 7


Slide 7

Усунення подвійного оподаткування 1. Доходи, отримані резидентом України (крім фізичних осіб) з джерел за межами України, враховуються під час визначення його об’єкта та/або бази оподаткування у повному обсязі. 2. При визначенні об’єкта та/або бази оподаткування витрати, здійснені резидентом України (крім фізичних осіб) у зв’язку з отриманням доходів з джерел походження за межами України, враховуються у порядку і розмірах, встановлених цим Кодексом. 3. Доходи, отримані фізичною особою - резидентом з джерел походження за межами України включаються до складу загального річного оподаткованого доходу, крім доходів, що не підлягають оподаткуванню в Україні відповідно до положень цього Кодексу чи міжнародного договору, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України. 4. Суми податків та зборів, сплачені за межами України, зараховуються під час розрахунку податків та зборів в Україні за правилами, встановленими цим Кодексом. 8


Slide 8

Платники податків Юридичні особи та їх відокремлені підрозділи Фізичні особи резиденти та нерезиденти мають, одержують (передають) об’єкти оподаткування або провадять діяльність (операції), що є об’єктом оподаткування згідно з податковим Кодексом або податковими законами і на яких покладено обов’язок із сплати податків та зборів згідно з податковим Кодексом 9


Slide 9

Основні права та обов'язки платників податків 1) з податкового обліку: представляти свої інтереси безпосередньо (або через представника) у податкових органах; бути присутнім при проведенні податкових перевірок; 2) по сплаті податків використовувати податкові пільги; одержувати відстрочку, розстрочку, податковий кредит; 3) з податкової звітності одержувати в податкових органах необхідну інформацію; обирати метод ведення податкового обліку; представляти податковим органам пояснення, обґрунтовані відмови; оскаржувати рішення податкових органів; не розголошувати податкову таємницю й т.д. 1) з податкового обліку: стати на облік або зареєструватися в податковому органі надавати компетентним органам необхідну інформацію (податковим органам ? про відкриття рахунків, про рішення, прийнятих судом або власником) і т.д.); 2) по сплаті податків: самостійно й правильно обчислювати суми податкових платежів; вчасно й у повному обсязі сплачувати податки; погашати недоїмки; 3) з податкової звітності: вести бухгалтерський облік і вносити виправлення у звітність; вчасно складати звіти й зберігати їх необхідний час; представляти в податкові органи необхідні документи, пояснення, довідки, виконувати їх вимоги (або обґрунтовувати відмову) і т.д. Обов'язки Права 10


Slide 10

Податковий агент особа, на яку Податковим кодексом покладається обов’язок з обчислення, утримання з доходів, що нараховуються (виплачуються, надаються) платнику, та перерахування податків до відповідного бюджету від імені та за рахунок коштів платника податків прирівнюється до платників податку і має права та виконує обов’язки, встановлені податковим Кодексом для платників податків 11


Slide 11

Представники платника податків Платник податків веде справи, пов'язані зі сплатою податків, особисто або через свого представника Особиста участь платника в податкових відносинах не позбавляє його права мати свого представника, як і участь податкового представника не позбавляє платника податків права на особисту участь у таких відносинах Представники платника податків здійснюють представництво його законних інтересів та ведення справ, пов'язаних із сплатою податків, на підставі закону або довіреності Представник платника податків користується правами, встановленими цим Кодексом для платників податків 12


Slide 12

Права органів державної податкової служби (1) Права керівників: (20.1.12 ? 20.1.22, 20.1.27 ? 20.1.28, 20.1.32 ? 20.1.40) звертатись до суду: щодо припинення юридичної особи та підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця, про визнання недійсними установчих (засновницьких) документів СГ; зупинення видаткових операцій платника податків на рахунках такого платника податків у банках та інших фінансових установах; вилучення оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів при недопущенні посадових осіб ДПС до обстеження територій та приміщень(крім житла громадян), що є об’єктами оподаткування або використовується для отримання доходів (прибутку) та/або можуть бути джерелом погашення податкового боргу; стягнення коштів платника податків, який має податковий борг, з рахунків у банках тощо. складати стосовно платників податків протоколи про адміністративні правопорушення; виносити постанови у справах про адміністративні правопорушення визначати суми податкових та грошових зобов’язань платників податків застосовувати до платників податків фінансові (штрафні) санкції, стягувати до бюджетів та державних цільових фондів суми грошових зобов’язань та/або податкового боргу надавати відстрочення та розстрочення грошових зобов'язань або податкового боргу, а також приймати рішення про списання безнадійного боргу надавати інформацію з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків приймати рішення про зміну основного місця обліку та переведення ВПП на облік у спеціалізовані органи ДПС отримувати від нотаріусів на письмові запити інформацію про вступ фізичної особи у вправа спадкоємця та відомості про майно (нерухоме, рухоме, кошти тощо), отримане за спадком; 13


Slide 13

Права органів державної податкової служби (2) Права посадових осіб: (20.1.1 - 20.1.11, 20.1.23 ? 20.1.26, 20.1.29 ? 20.1.31) запрошувати платників податків або їх представників для перевірки правильності нарахування та своєчасності сплати податків та зборів одержувати безоплатно довідки та/або копії документів: про наявність банківських рахунків, а на підставі рішення суду - інформацію про обсяг та обіг коштів на рахунках; про фінансово-господарську діяльність, отримані доходи, видатки платників податків та іншу інформацію, пов’язану з обчисленням та сплатою податків, а також фінансову та статистичну звітність, в порядку та на підставах, визначених Податковим кодексом;необхідні відомості для ведення Єдиного реєстру податкових накладних, формування інформаційного фонду Державного реєстру фізичних осіб ? платників податків від платників податків, від органів, уповноважених проводити державну реєстрацію суб’єктів, а також видавати ліцензії на провадження видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, ? про видачу таких свідоцтв про державну реєстрацію та ліцензій суб’єктам господарської діяльності, від органів внутрішніх справ ? про громадян, які прибули на проживання до відповідного населеного пункту чи вибули з нього; від відділів державної реєстрації актів цивільного стану ? про фізичних осіб, які померли; від митних органів щомісяця звітні дані про ввезення на митну територію України імпортних товарів і справляння при цьому податків та зборів та інформацію про експортно-імпортні операції, від органів статистики ? дані, необхідні для використання їх у проведенні аналізу фінансово-господарської діяльності підприємств, установ, організацій усіх форм власності; здійснювати контроль за додержанням порядку проведення готівкових розрахунків за товари (послуги), за наявністю свідоцтв про державну реєстрацію суб’єктів підприємницької діяльності, ліцензій на провадження видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню відповідно до законів, з наступною передачею матеріалів про виявлені порушення органам, які видали ці документи, торгових патентів; 14


Slide 14

Права органів державної податкової служби (3) Права посадових осіб: (20.1.1 - 20.1.11, 20.1.23 ? 20.1.26, 20.1.29 ? 20.1.31) Проводити перевірки платників податків (крім Національного банку України) в порядку, встановленому Податковим кодексом, під час яких: отримувати у платників податків копії документів, що свідчать про порушення вимог податкового законодавства або іншого законодавства; вимагати проведення інвентаризації основних фондів, товарно-матеріальних цінностей, коштів, у тому числі зняття залишків товарно-матеріальних цінностей, готівки; вивчати та перевіряти первинні документи, які використовуються в бухгалтерському та податковому обліку, інші регістри, фінансову, статистичну звітність, пов’язані з обчисленням і сплатою податків та зборів; проводити контрольні розрахункові операції до початку перевірки платника податків щодо дотримання ним порядку проведення готівкових розрахунків та застосування реєстраторів розрахункових операцій; вимагати від посадових або службових осіб платника податків надання повноважних осіб для спільного з представниками органів ДПС зняття показань внутрішніх та зовнішніх лічильників, якими обладнані технічні пристрої, що використовуються у процесі провадження ним діяльності, що перевіряється; доступу до територій, приміщень (крім житла громадян) та іншого майна, що використовується для провадження господарської діяльності, та/або є об’єктами оподаткування або використовується для отримання доходів (прибутку) чи пов’язані з іншими об’єктами оподаткування та/або можуть бути джерелом погашення податкового боргу; користуватися у службових справах засобами зв’язку, які належать платникам податків, з їх дозволу або дозволу посадових осіб таких платників; залучати, у разі необхідності, фахівців, експертів та перекладачів; надсилати платникам податків письмові запити щодо надання засвідчених належним чином копій документів; 15


Slide 15

Обов’язки і відповідальність посадових осіб контролюючих органів Посадові особи контролюючих органів зобов’язані: дотримуватися законодавства України; забезпечувати ефективну роботу та виконання завдань контролюючих органів відповідно до їх компетенції; не допускати порушень прав та охоронюваних законом інтересів громадян, підприємств, установ, організацій; коректно та уважно ставитися до платників податків, їх представників та інших учасників відносин, що виникають під час реалізації норм цього Кодексу та інших законів, не принижувати їх честі та гідності; не допускати розголошення інформації з обмеженим доступом, що одержується, використовується, зберігається під час реалізації функцій, покладених на контролюючі органи; надавати органам державної влади та місцевого самоврядування на їх письмовий запит відкриту податкову інформацію в порядку, встановленому законом. За невиконання або неналежне виконання своїх обов’язків посадові особи контролюючих органів несуть відповідальність згідно із законом. Шкода, завдана неправомірними діями посадових осіб контролюючих органів, підлягає відшкодуванню за рахунок коштів державного бюджету, передбачених таким контролюючим органам. 16


Slide 16

Об'єкт оподаткування майно, товари операції з постачання товарів (робіт, послуг) дохід (прибуток) або його частина та інші об’єкти, визначені податковим законодавством, з наявністю яких податкове законодавство пов’язує виникнення у платника податкового обов’язку обороти з реалізації товарів (робіт, послуг) 17


Slide 17

Одиниця виміру бази оподаткування конкретна вартісна, фізична або інша характеристика бази оподаткування або її частини, щодо якої застосовується ставка податку є єдиною для розрахунку і обліку податку одній базі оподаткування має відповідати одна одиниця виміру бази оподаткування База оподаткування це фізичний, вартісний чи інший характерний вираз об’єкта оподаткування, до якого застосовується податкова ставка і який використовується для визначення розміру податкового зобов’язання 18


Slide 18

Ставка податку - це розмір податкових нарахувань на (від) одиницю (одиниці) виміру бази оподаткування Базова (основна) Гранична Абсолютна та відносна Види ставок 19


Slide 19

Строк сплати податку та збору Обчислюється роками, кварталами, місяцями, декадами, тижнями, днями або вказівкою на подію, що повинна настати або відбутися Встановлюється для кожного податку окремо Зміна строку здійснюється у формі: відстрочки; розстрочки; податкового кредиту. Зміна строку не скасовує діючого і не створює нового податкового обов'язку 20


Slide 20

Податковий обов'язок обов'язок обчислити, задекларувати та/або сплатити суму податку та збору у визначені строки Підставами для припинення податкового обов'язку, крім його виконання, є: ліквідація юридичної особи; смерть фізичної особи, визнання її недієздатною або безвісно відсутньою; втрата особою ознак платника податку; скасування податкового обов'язку у передбачений законодавством спосіб Виконанням податкового обов'язку визнається сплата в повному обсязі платником відповідних сум податкових зобов'язань у встановлений податковим законодавством строк Податкові пільги Податкова пільга надається шляхом: а) зменшення бази оподаткування до нарахування податку та збору; б) зменшення податкового зобов'язання після нарахування податку та збору; в) встановлення зниженої ставки податку та збору; г) звільнення від сплати податку та збору. Платник веде облік сум податкових пільг Контролюючі органи визначають втрати бюджету від наданих пільг 21


Slide 21

Порядок застосування звичайної ціни Звичайна ціна застосовується у разі здійснення платником податків: а) бартерних операцій; б) операцій з пов’язаними особами; в) операцій з платниками податків, що застосовують спеціальні режими оподаткування або інші ставки, ніж основна ставка податку на прибуток, або не є платником цього податку, крім фізичних осіб, які не є СПД; г) в інших випадках, визначених цим Кодексом. Методи визначення звичайної ціни Встановлюються такі методи визначення звичайної ціни: а) порівняльної неконтрольованої ціни (аналогів продажу): визначається за ціною на ідентичні (а за їх відсутності - однорідні) товари (роботи, послуги), що реалізуються (придбаваються) не пов’язаній з продавцем (покупцем) особі за звичайних умов діяльності. б) ціни перепродажу: застосовується договірна ціна товарів (робіт, послуг), визначена під час подальшого продажу таких товарів (робіт, послуг) покупцем третій особі, за вирахуванням відповідної націнки та витрат, пов’язаних із збутом. в) "витрати плюс“: застосовується ціна, що складається з собівартості готової продукції (товарів, робіт, послуг), яку визначає продавець, і відповідної націнки, звичайної для відповідного виду діяльності за співставних умов. Мінімальний розмір націнки може бути визначено на законодавчому рівні. г) розподілення прибутку: визначається прибуток від операції, який повинен бути розподілений між її учасниками. Такий прибуток розподіляється на економічно обґрунтованій основі, що наближує цей розподіл до розподілу прибутку, який отримали б учасники операцій, якби були непов’язаними особами. ґ) чистого прибутку: ґрунтується на порівнянні показників рентабельності операції, які розраховуються на підставі відповідної бази (такої як витрати, обсяг реалізації, активи), з аналогічними показниками рентабельності операцій між непов’язаними особами у співставних економічних умовах 22


Slide 22

Глава “Податкова звітність” визначає: ? документи податкової звітності (ПЗ); ? форми, обов’язкові реквізити податкових декларацій, установи, що їх затверджують та оприлюднюють; ? порядок, способи подання ПЗ до органів ДПС; ? особливості АС "Єдине вікно подання електронної звітності“; ?базові звітні (податкові) періоди; ? особливості внесення змін до ПЗ; ? відповідальність за складення,подання ПЗ до органів ДПС; ? обов'язки органу ДПС щодо прийняття ПЗ Глава 2. Податкова звітність Розділ ІІ Податкового кодексу. Адміністрування податків, зборів (обов’язкових платежів) 23


Slide 23

Документи податкової звітності Податкові декларації Розрахунок Митні декларації (для нарахування, сплати податкових зобов'язань). Фінансова звітність Додатки, доповнення до податкової декларації (Ст.46) 24


Slide 24

Податкова декларація ! Форми податкових декларацій встановлюються Центральним органом ДПС за погодженням з Міністерством фінансів України (46.5) Але форми: ? декларації про майновий стан і доходи - Міністерством фінансів України ? спрощеної податкової декларації - Кабінетом Міністрів України ? митної декларації, порядок та строки її подання, порядок її прийняття митним органом визначаються митним законодавством України ! Державні органи, що встановлюють відповідно форми податкових декларацій, зобов'язані їх оприлюднити (46.5). ! Обов'язкові реквізити податкової декларації: інформація, яку повинна містити форма податкової декларації і за відсутності якої документ втрачає визначений статус із настанням передбачених законом юридичних наслідків (48.3) 25


Slide 25

Базові звітні (податкові) періоди ! Якщо останній день строку подання декларації припадає на вихідний, святковий день, то останнім днем строку вважається операційний (банківський) день, що настає за вихідним або святковим днем (49.20). 26


Slide 26

Подача податкової звітності органу ДПС, в якому перебуває на обліку платник податків ? особисто ? уповноваженою на це особою ? поштою (за 10 днів) ? засобами електронного зв’язку (49.3) ! Великі, середні підприємства, подають податкові декларації в електронній формі з дотриманням умов реєстрації електронного підпису (49.4) ! Податкова декларації з податку на прибуток ? подається за спрощеною формою у разі «нульової» ставки оподаткування; ? з відповідною декларацією подається квартальна або річна фінансова звітність (крім малих підприємств); ? малі підприємства подають разом з річною податковою декларацією річну фінансову звітність (46.2). ! Податковий агент зобов'язаний подавати у строки, встановлені для податкового кварталу відомості про доходи платників податків-фізичних осіб органу ДПС за місцем свого обліку (51.1). ! Автоматизована система "Єдине вікно подання електронної звітності" призначена для надання послуг з подання звітності в е-вигляді до державних органів; впроваджує та утримує Центральний орган виконавчої влади відповідальний за процеси інформатизації в Україні; має забезпечувати підтримку електронного цифрового підпису; є безоплатною для користувачів, є державною власністю. Якщо податкова звітність з окремого податку складається наростаючим підсумком, податкова декларація останнього податкового періоду року прирівнюється до річної податкової декларації (46.3) 27


Slide 27

Внесення змін до податкової звітності ! Штрафи не застосовуються у разі подачі нової декларації за цей же звітний період до закінчення граничного строку подання (50.1). ! У разі виявлення помилок у податковій звітності платник податків зобов'язаний: а) або надіслати уточнюючий розрахунок з цього податку, сплатити суму недоплати і штраф; б) або відобразити суми недоплат у декларації наступного звітного періоду з цього податку, з відповідним збільшенням загальної суми грошового зобов'язання. ! Платник податку не має права подавати уточнюючий розрахунок до декларації, поданої за період, який на дату подання уточнюючого розрахунку перевіряється контролюючим органом (50.2). У разі подання уточнюючого розрахунку до декларації, поданої за період, що перевірявся, контролюючий орган має право на проведення позапланової перевірки платника за відповідний період (50.3). 28


Slide 28

Прийняття податкової декларації є обов'язком органу ДПС ! Уповноважена посадова особа органу ДПС: - перевіряє заповнення всіх обов'язкових реквізитів; - за умови дотримання визначених вимог реєструє податкову декларацію датою її фактичного отримання органом ДПС (49.9). ! Податкова декларація ПП вважається прийнятою: 1) за наявності - на всіх її аркушах відмітки (штампу) органу ДПС із зазначенням дати її отримання, - квитанції про її отримання у разі її подання засобами е-mail, - поштового повідомлення з відміткою про вручення органу ДПС, у разі надсилання її поштою; 2) у разі, якщо орган ДПС не надає платнику податків повідомлення про відмову у прийнятті податкової декларації протягом - 5 робочих днів з дня її отримання поштою, е-mail; - 3 робочих днів з дня її отримання особисто від платника. ! Платник податків, у разі відмови органу ДПС прийняти податкову декларацію, має право (49.12): - подати податкову декларацію та сплатити штраф у разі порушення строку її подання; - оскаржити рішення органу ДПС в адміністративному або судовому порядку (ст. 56) 29


Slide 29

Відповідальність При втраті (зіпсуванні, затримці вручення) поштового відправлення ПП органу ДПС: ? відповідальність несе оператор поштового зв'язку (49.6); ? ПП протягом 5 робочих днів з дня отримання повідомлення про втрату зобов'язаний надати органу ДПС 2-й примірник податкової декларації, копію повідомлення про втрату (зіпсування) поштового відправлення (49.6); ? ПП має сплатити суму податкового зобов'язання, визначену у такій податковій декларації (49.7). ! Види відповідальності, визначені у главі 11 розділу 2 Податкового кодексу Відповідальність за : ? неподання; ? порушення порядку заповнення, строків подання; ? недостовірність наданої інформації несуть: ? юридичні особи, постійні представництва нерезидентів, їх посадові особи; ? юридичні особи за свої відкремлені підрозділи; ? фізичні особи - платники податків (їх уповноважені представники); ? податкові агенти (ст. 47) 30


Slide 30

Розподілення надходжень екологічного податку: ЕКОЛОГІЧНИЙ ПОДАТОК, розділ VIII ПК до державного Бюджету 50% до місцевого Бюджету 50% Розділ визначає : Платників податку Об’єкт та базу оподаткування Ставки податку Порядок обчислення податку Порядок подання податкової звітності та сплати податку Екологічний податок – загальнодержавний обов’язковий платіж, що сплачується з фактичних обсягів викидів в атмосферу, скидів у водні об’єкти забруднюючих речовин та розміщення відходів суб’єктів господарювання та фізичних осіб. Є джерелом фінансування заходів, спрямованих на охорону навколишнього природного середовища, раціональне використання природних ресурсів, підвищення рівня екологічної безпеки життєдіяльності природного середовища. 31


Slide 31

Екологічний податок – платіж, що сплачується з фактичних обсягів викидів в атмосферу, скидів у водні об’єкти забруднюючих речовин та розміщення відходів юридичними та фізичними особами Об’єкт оподаткування Суб’єкт оподаткування База оподаткування Строки подачі звітності (декларації) Порядок обчислення податку Податковий період обсяги та види забруднюючих речовин, в повітря; обсяги та класи відходів на об’єктах; обсяги та види скидів у водні об’єкти; обсяги та види палива, реалізованого податковими агентами; обсяги електроенергії виробленої атомними електростанціями; обсяги та категорія радіоактивних відходів. протягом 10 календарних днів, за останнім днем граничного строку подання декларації Календарний квартал за викиди в повітря за скиди у водні об'єкти Суб’єкти господарювання, юридичні особи, ( що не провадять господарську діяльність, бюджетні установи, громадські та інші підприємства, установи та організації, постійні представництва нерезидентів) в результаті діяльності яких відбувається забруднення навколишнього середовища. А також фізичні особи які здійснюють викиди в атмосферу пересувними джерелами Строки сплати протягом 40 календарних днів, за останнім календарним днем податкового періоду за розміщення відходів Ставка податку Суми податку обчислюються платниками самостійно шокварталу виходячи з фактичного забруднення та ставок податку. ЕП = Пвс + Пс + Прв + АЕС + S, Пвс – сума податку за викиди в атмосферне повітря стаціонарними джерелами; Пс – сума податку за скиди у водні об’єкти; Прв – сума податку за розміщення відходів; АЕС – сума податку за утворення радіоактивних відходів; S – сума податку за тимчасове зберігання радіоактивних відходів понад установлений строк. за утворення радіоактивних відходів за тимчасове зберігання радіоактивних відходів 32


Slide 32

Спрощено порядок розрахунку екологічного податку шляхом уніфікації системи корегуючих коефіцієнтів та врахування їх у базових ставках податку; РОЗДІЛ VIII ПК. ЕКОЛОГІЧНИЙ ПОДАТОК Стимулювання до впровадження екологічно чистих технологій (зарахування 50% сум коштів податку до Спецфонду держбюджету з використанням таких коштів на фінансування цільових проектів з екологічної модернізації підприємств) Оподаткування екологічним податком на заміну збору за забруднення. Перехід до стягнення податку з пересувних джерел забруднення через податкових агентів спрощує адміністрування податку Проведено диференціацію ставок за видами палива Збільшено ставки екологічного податку удвічі, а також запроваджено оподаткування податком викидів двоокису вуглецю. Новації: 33


Slide 33

під час провадження діяльності здійснюються: Викиди в повітря стаціонарними джерелами; Скиди безпосередньо у водні об’єкти; розміщення відходів крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини; утворення радіоактивних відходів ; тимчасове зберігання радіоактивних відходів виробниками понад установлений строк. Суб’єкти господарювання, юридичні особи, що не провадять господарську діяльність, бюджетні установи, громадські та інші підприємства, установи та організації, постійні представництва нерезидентів а також громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які здійснюють викиди в атмосферу пересувними джерелами. ПЛАТНИКИ ПОДАТКУ РОЗДІЛ VIII ПК. ЕКОЛОГІЧНИЙ ПОДАТОК 34


Slide 34

ПОДАТКОВІ АГЕНТИ Податок за викиди в атмосферне повітря пересувними джерелами у разі використання палива, утримується і сплачується до бюджету податковими агентами під час реалізації такого палива До податкових агентів належать суб’єкти господарювання, які: здійснюють оптову торгівлю паливом здійснюють роздрібну торгівлю паливом (крім тих, які реалізують паливо, придбане у суб’єктів господарювання, що здійснюють оптову торгівлю паливом) РОЗДІЛ VIII ПК. ЕКОЛОГІЧНИЙ ПОДАТОК 35


Slide 35

ОБ’ЄКТ ТА БАЗА ОПОДАТКУВАННЯ обсяги та види забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря стаціонарними джерелами обсяги та класи відходів, що розміщуються у спеціально відведених для цього місцях чи на об’єктах протягом звітного кварталу; обсяги та види забруднюючих речовин, які скидаються у водні об’єкти; обсяги та види палива, реалізованого податковими агентами; обсяги електроенергії виробленої атомними електростанціями обсяги та категорія радіоактивних відходів, що утворюються та/або тимчасово зберігаються понад установлений строк. РОЗДІЛ VIII ПК. ЕКОЛОГІЧНИЙ ПОДАТОК 36


Slide 36

ЕКОЛОГІЧНИЙ ПОДАТОК .Розділ VIII ПК Об’єкт: обсяги та види забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря стаціонарними джерелами; обсяги та види забруднюючих речовин, які скидаються безпосередньо у водні об’єкти; обсяги та класи відходів, що розміщуються у спеціально відведених для цього місцях чи на об’єктах протягом звітного кварталу, крім обсягів та видів (класів) окремих відходів як вторинної сировини, що розміщуються на власних територіях (об’єктах) суб’єктів господарювання, які мають ліцензію на збирання і заготівлю окремих видів відходів як вторинної сировини і провадять статутну діяльність із збирання і заготівлі таких відходів; обсяги та види палива, реалізованого податковими агентами; обсяги та категорія радіоактивних відходів, що утворюються внаслідок діяльності суб’єктів господарювання та/або тимчасово зберігаються їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк; обсяги електричної енергії, виробленої експлуатуючими організаціями ядерних установок (атомних електростанцій). 32


Slide 37

Ставки за викиди в повітря окремих забруднюючих речовин : РОЗДІЛ VIII ПК. ЕКОЛОГІЧНИЙ ПОДАТОК 38


Slide 38

Ставки за викиди в повітря інших сполук, на які встановлено клас небезпечності: Для речовин, на які не встановлено клас небезпечності, застосовуються ставки залежно від орієнтовнобезпечних рівнів впливу : Для сполук, на які не встановлено клас небезпечності та орієнтовнобезпечний рівень впливу ставки : встановлюються як за викиди речовин I класу небезпечності Ставка податку за викиди двоокису вуглецю - 0,2 грн. за 1 т. РОЗДІЛ VIII ПК. ЕКОЛОГІЧНИЙ ПОДАТОК 39


Slide 39

Ставки за скиди у водні об’єкти: речовин, на які не встановлено гранично допустиму концентрацію або орієнтовнобезпечний рівень впливу : застосовуються ставки за найменшою величиною гранично допустимої концентрації. За скиди забруднюючих речовин у ставки та озера: ставки збільшуються у 1,5 раза. інших речовин: РОЗДІЛ VIII ПК. ЕКОЛОГІЧНИЙ ПОДАТОК 40


Slide 40

за розміщення окремих видів надзвичайно небезпечних відходів, грн. за одиницю : обладнання та приладів, що містять ртуть, елементи з іонізуючим випромінюванням ? 431; люмінесцентних ламп ? 7,5. Ставки за розміщення відходів у спеціально відведених місцях чи об’єктах За розміщення відходів, на які не встановлено клас небезпеки: застосовується ставка податку, встановлена за розміщення відходів I класу небезпеки. За розміщення відходів на звалищах, які не забезпечують повного виключення забруднення атмосферного повітря або водних об’єктів: ставки податку збільшуються у 3 рази. За розміщення відходів, залежно від класу небезпеки та рівня небезпечності : Коефіцієнт до ставок податку, який встановлюється залежно від місця розміщення відходів у навколишньому середовищі: РОЗДІЛ VIII ПК. ЕКОЛОГІЧНИЙ ПОДАТОК 41


Slide 41

Ставки за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) Ставка за утворення радіоактивних відходів на атомних електростанціях: 0,0063 гривні у розрахунку на 1 кВт-год виробленої електричної енергії. Коригуючий коефіцієнт залежно від активності радіоактивних відходів: РОЗДІЛ VIII ПК. ЕКОЛОГІЧНИЙ ПОДАТОК 42


Slide 42

Ставки за тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений строк РОЗДІЛ VIII ПК. ЕКОЛОГІЧНИЙ ПОДАТОК 43


Slide 43

ПОРЯДОК ОБЧИСЛЕННЯ ПОДАТКУ Суми податку обчислюються платниками податку та податковими агентами самостійно щокварталу на основі: – фактичних обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферуу тоннах (т); – обсягів скиду забруднюючих речовин безпосередньо у водні обєкти (т); – обсягів відходів (т); – обсягів відходів в одиницях обладнання та приладів (од.). – обсягів відходів у вигляді джерел іонізуючого випромінювання (см3); – обсягів відходів у вигляді радіоактивних відходів (м3); – обсягів електричної енергії, виробленої експлуатуючими організаціями ядерних установок (атомних електростанцій) (кВт/год); – вартості джерел іонізуючого випромінювання (грн); – ставок податку за одиницю бази оподаткування (грн); – коригуючих коефіцієнтів. Дані, на основі яких розраховується податкове зобов’язання, мають бути підтвердженими первинними документами бухгалтерського обліку. РОЗДІЛ VIII ПК. ЕКОЛОГІЧНИЙ ПОДАТОК 44


Slide 44

ПОРЯДОК ПОДАННЯ ПОДАТКОВОЇ ЗВІТНОСТІ ТА СПЛАТИ ПОДАТКУ Базовий податковий період дорівнює календарному кварталу. Платники податку та податкові агенти складають податкові декларації за формою, подають їх протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного кварталу, до податкової служби та сплачують податок протягом 10 календарних днів, за останнім днем граничного строку подання декларації РОЗДІЛ VIII ПК. ЕКОЛОГІЧНИЙ ПОДАТОК 45


×

HTML:

Ссылка: