С?Ж


The Presentation inside:

Slide 0

Семей Мемлекеттік Медицина Университеті Та?ырып:То? ішекті? ?атерлі ісігі Тексерген: Акимжанов ?.Д. Орында?ан: Мар?абаева Ш.Н. С?Ж


Slide 1

Кіріспе. Анатомиялы? ерекшеліктері II. Негізгі б?лім. Этиологиясы Патологиялы? анатомиясы Классификациясы То? ішек рагыны? клиникасы То? ішек эндоскопиясы Диагностикасы, Емі. ЖОСПАР:


Slide 2

То? ішек –( intestinum crassum ) жі?ішке ішекті? шетінен созылып, мынандай б?ліктерге б?лінеді: Caecum-??рт т?різді ?сіндісі(appendixvermiformis) бар со?ыр ішек. Colon ascendens-жо?арыла?ан жиекті ішек. Colon transversum-к?лдене? жиекті ішек. Colon descendens-т?мендеген жиекті ішек. Colon sigmoideum-сигма т?різді ішек. То? ішекті? ?зынды?ы-1,0-1,5м,со?ыр ішек айма?ында?ы ені 7см жетеді, осыдан бастап біртіндеп тарылып, т?мендеген жиекті ішекте 4см дейін жетеді.


Slide 3

ТО? ІШЕКТІ? ДИАМЕТРІНІ? ?ЛКЕНДІГІНЕН БАС?А МЫНАДАЙ БЕЛГІЛЕРДІ? БОЛУЫМЕН ЕРЕКШЕЛЕНЕДІ: 1.Б?лшы? етті таспаларды? болуы(teniae coli). 2.?ампаймаларды? болуы (haustra coli) 3.Майы бар сірлі ?абы? ?сінділеріні?(appendices epiploicae) То? ішекті? ?атерлі ісіктері барлы? ауруларды? ішінде 3- орын алады. То? ішек рак ісігімен е? жиі б?лінетін жер – со?ыр ішек 40% , сигма т?різдес ішекте – 25%, к?лдене? ішекте – 9%,


Slide 4

О? жак б?лiмi жо?ар?ы шажыракай артериядан шыгатын a.ileocolica, a.colica dextra, a.colica media Сол жак б?лiмi т?менгi шажыракай артериядан a.colica sinistra, aa. Sigmoidae a.colica media+ a.colica sinistra= Реолан догасын тузедi. ?АН АЙНАЛЫМЫ


Slide 5

Симпатикалык жане парасимпатикалык нервтерi, т?менгi жане жо?ар?ы шажыра?ай нерв ?рiмдерi. Кызметi Моторикалы? Сi?iру ИННЕРВАЦИЯСЫ


Slide 6


Slide 7

ЭТИОЛОГИЯСЫ Рак ісіктеріні? пайда болуында ма?ызды ?ызмет ат?аратын факторлар болып рак алды аурулар жатады. Оларды? ішінде е? алдымен то? ішектегі жан?ялы? ж?не т?рмыста бол?ан полипоздар, т?тікті т?різдес ісіктер ж?не аденоматозды? полиптер. Зерттеушілер то? ішек рактарыны? пайда болуын жергілікті халы?ты? ?оректену сипатымен ж?не тама?ты? ??рамымен байланысты деп санайды.


Slide 8


Slide 9

Патологиялы? анатомиясы. То? ішек рагіні? 90%- тен астамыны? ??рылысы аденокарциномалар. Кілегейлі, жазы? жасушалы ж?не дифференциаланба?ан рактар – аса сирек кездеседі. Кілегейлі ?абы?та пайда бол?ан ісік , ішек ?абыр?асыны? барлы? ?абатында ?сіп, ішекке таралады. Ісікті? ?су типіне ?арай ракты? экзофиттік ж?не эндофиттік т?рлері болады. Оны? метастаздануы гематогендік, лимфогендік, имплантационды? жолдармен ж?реді.


Slide 10

Экзофитті ісіктер шегі ай?ын болып ішекті? са?ылауына ?арай ?сіп, ішекті? бойымен тарауы ж?не тер? ?абаттарына ?суі б?се? болады.Ісікті? б?л т?рі ке? негізде отыр?ан полип сия?ты , т?йінді немесе т?сті капуста?а ??сас болып б?рленіп ?седі де, то? ішекті? о? жа? б?лшегінде ( б?йенде, ?рме то? ішекте, ішекті? бауыр б?рышында) жиі кездеседі.


Slide 11

То? ішекті? сол жа? ж?не к?лдене? б?лшегінде эндофиттті ж?не жаралы т?рлері жиі кездеседі. Ісікті? б?л т?рлері ішекті? ше?берін, са?ылауын тарылта тере? ?абаттарына тарап,беріштеніп ?седі.


Slide 12

Ісікті? аралас т?рі ішекті? екі жа? б?лшегінде бірдей жилікте кездеседі.


Slide 13


Slide 14

ІСІК ІШЕКТІ? ШЫРЫШТЫ ?АБАТЫНАНАН БАСТАЛЫП, МИКРОСКОПИЯЛЫ? ??РЫЛЫСЫ БОЙЫНША: аденокарцинома , шырышты, ?ома?ты рак ж?не аралас т?рі болып б?лінеді. То? ішек рагі жай ?сіп, кеш метастаз береді. Экзофитті ісікті? макроскопиялы? шегі мен микроскопиялы? шегі ?йлесетін болса, инфильтративті ісікті? макроскопиялы? шегінен 2-3 см ?ашы?ты?та рак клеткаларын кездестіруге болады. То? ішек рагі лимфа ж?йелері ар?ылы метастаз береді.Лимфа ж?йесі ар?ылы метастазды жиі ішекті? сол жа? б?лшегінде орналас?ан эндофитті ?скен шырышты ж?не ?ома?ты ісіктер береді. ?ан ар?ылы метастаз негізінде бауырда пайда болады.


Slide 15

ТО? ІШЕК К?ЛЕМІ Ж?НЕ ТАРАЛУЫ БОЙЫНША 4 САТЫ?А Б?ЛІНЕДІ: 1-саты. Кілегей ?абы?пен шектелген ж?не кілегей астында?ы ?абатта болатын ісіктер, метастаздары жо?. 2-саты. А) ішекті? жарты ше?берінде орналас?ан ?рі оны? шегінен шы?пайтын ісік, метастаздары жо?. Б) лимфа т?йіндерінде метастаздары болатын ісік. 3-саты. А) Ішекті? жарты ше?берінен к?бірек орын алатын ж?не іш астарда ?сетін ісік,метастаздары жо?. Б) Лимфа т?йіндерде метастаздары бар. Кез-келген шамада?ы ісік. 4-саты. Ішектен ?тіп, к?рші а?залар?а ?сетін ж?не лимфа т?йіндерінде метастаздары бар. Метастаздары бар ісік.


Slide 16

Тх –біріншілік ісікті ба?алау?а м?ліметтер Т0 –біріншілік ісік аны?талмайды Тis – интраэпителиалды немесе шырышты ?абатты? инвазиясымен Т1 – ішек ?абыр?асын шырышасты ?абат?а дейін инфильтрациялайды Т2 – ішек ?абыр?асын б?лшы?ет ?абатын инфильтрациялайды Т3 – шырыш?сті немесе то? ішекті? перитонизацияланба?ан айма?тарын инфильтрациялайды Т4 – висцеральды ішастарды иняильтрациялайды немесе к?ршілес жат?ан а?залар?а таралады ?N – регионарлы лимфатикалы? т?йіндер (то? ішек ма?ы ж?не тік ішек ма?ы, мы?ын ма?айы, о? жа?, орта??ы, сол жа? то?ішектік артериялар, т?менгі шажыр?айлы?, жо?ар?ы то?ішектік, ішкі мы?ын артериялары) Nх – регионарлы лимфот?йіндерін ба?алау?а м?ліметтер жеткіліксіз N0 – метастатикалы? за?ымдауларды? к?ріністері жо? N1 – метастаздар 1-3 регионарлы лимфатикалы? т?йінде N2 - метастаздар 4 ж?не оданда к?п регионарлы лимфатикалы? т?йіндерде ТІ?І TNM ж?йесі бойынша классификациясы


Slide 17

?М – алша?та?ан метастаздар Мх – алша?та?ан метастаздарды аны?тау ?шін м?ліметтер жеткілісіз М0 – алша?та?ан метастаздарды? к?рінісі жо? М1 – алша?та?ан метастаздарды аны?талады ?G – гистопатологиялы? дифференцировка Gx – аны?талмайды G1 – жо?ары д?режелі дифференцировка G2 – орташа д?режелі дифференцировка G3 – т?мен д?режелі дифференцировка G4 – дифференцирленбеген ісіктер ТІ?І TNM Ж?ЙЕСІ БОЙЫНША КЛАССИФИКАЦИЯСЫ


Slide 18

ТО? ІШЕК РАГІ КЛИНИКАЛЫ? БЕЛГІЛЕРІ: 1. Ішекті? ауруы-?те жиі кездесетін белгі, ауруларды? 80 % болады. Б?л белгі то? ішекті? о? жа? б?лігінде 2-3 есе жиі кездеседі. Ауру сыздап шаншып, ?стамалы болып сезіледі. 2 . Н?жіспен бірге шырыш, ірі? сия?ты патологиялы? заттар шы?ады. Б?л жа?дай к?бінесе ішекті? о? жа? б?лігінде пайда бол?ан ісікке т?н. Ісік ішекті? сол жа? б?лігінде пайда бол?анда н?жіспен аралас ?йып ?арай?ан ?ан пайда болады. 3. Ішекті? ?ызметі б?зылып іш ?атуы немесе іш ?туі пайда болады. Немесе б?л б?зылыстар алмасып отыруы м?мкін. Ішті? ?орылдауы жиілейді. ?абыну ?осылуына байланысты ішекті? жиырылуы к?шейіп, секрециясы жо?арлап ішті? ?туіне ?кеп со?ады. 4. Ас?а т?бетті? т?мендеуі, диспепсия белгілері. 5. Нау?асты? к??іл к?йі б?зылып, халы нашарлайды, дене ?ызуы к?теріледі, ж?дей бастайды. 6. Б?йенде , ?рме ж?не к?лдене? ішекте пайда бол?ан ісіктерді пальпация ?дісімен аны?тау?а болады.


Slide 19


Slide 20

То? ішек рагыны? т?рлері: 2 т?рге б?лінеді: о? жа? ж?не сол жа? б?лігі рагыны? белгілері. Б?йен ішекте, ?рме то? ішекте ж?не ішекті? бауыр б?рышында ісіктер ішекті? о? жа? б?лігіндегі ісіктерге , сол жа? б?лігіне к?кбауыр б?рышында?ы , т?мендеген ішектердегі ісіктер жатады. К?лдене? ж?не сигма т?різдес то? ішектегі ісіктер ?з алдына жеке.


Slide 21

ТО? ІШЕКТІ? О? ЖА?ЫНДА?Ы ЭКЗОФИТТІ РАК к?п уа?ыт?а дейін ішекті? са?ылауына ?арай ?седі де, ішекті? т?йілуі ерте білінбейді. Ісікті? к?лемі ?лкен бол?анда да ішекті? ше?беріні? ед?уір б?лігі ісіктен бс бол?анды?тан н?жісті? жылжуы б?зылмайды. Ракты? б?л т?ріне байланысты ауру денесінде жалпылама ?згешеліктер (улану белгісі, дене ?ызуыны? аздап к?терілуі,?лсіздік,ары?тау ж?не анемия белгілері) пайда болады. ?анны? азаюына байланысты пайда бол?ан ?лсіздік, бас айналу, бас ауруы болады.


Slide 22

ТО? ІШЕКТІ? СОЛ ЖА? Б?ЛІГІНДЕ РАК. Б?л жерде к?біне фиброзды? рак болады, ол айнала жайылып ?сіп, жі?ішке ішекті? са?ылауын тарылтады. ?йткені онда н?жіс болады, ішекті тарылтатын ауру сезімі болады. Нау?ас іш ж?рмейтініне, ?ан аралас лента т?різді н?жіс келетініне ша?ымданады. ?ан аралас с?йы? б?лініп шы?ады. Ішті? ?туі бай?алады.


Slide 23

То? ішек рагыны? клиникасыны? т?рлі-т?сті болуы ішекті? ?р б?лігіні? функционалды? ?ызметіні? ,анатомиялы???рылысыны? ?згешеліктеріне, іш ?уысында?ы бас?а а?залармен ты?ыз байланыстылы?ына , ісікті? ?су т?ріне байланысты болады.


Slide 24

Ракалды аурулар. То? ішек рагі к?бінесе полиптерден пайда болады. Полиптер аденоматозды ж?не ?абыну ?серінен пайда бол?ан, гиперпластикалы? (тінні? шамадан тыс ?суі) болып б?лінеді. Аденоматозды полиптерге ?ара?анда гиперпластикалы? полиптер жиі кездеседі де ж?не оны? ?атерлі ісіккке ауысуы болады. Аденоматозды полиптер ракалды ауру?а жатады. Б?л полиптер т?сі ?ыз?ылт , д??гелек, ж?мса?, беті бар?ыт т?стес, жі?ішке немесе жалпа? негізде орналас?ан. Жиі тік ішекте азаю?а ?арай ретімен сигма , б?йен, т?мендеген то? ішекте кездеседі.


Slide 25

Полиптерді? к?лемі ?лкейген сайын рак?а айналуы жиілейді. Егер к?лемі 1 см-дей полип рак?а сирек ауысса , к?лемі 2 см-ден ?лкен полиптер 40-50 пайызда рак?а айналуы м?мкін. Б?ртіктелген полиптер майда полипке ?ара?анда рак?а жиі айналады. Полиптер жеке , к?п ж?не диффузды болып б?лінеді. Диффузды полипоз 100 пайызда рак?а айналатын облигатты ракалды ауру?а жатады. Б?л ауру т??ым ?уалайды. Ем – операциялы? жолмен. Б?ртіктелген жеке ж?не к?п полиптер, жай жаралы полип, Крон ауруы факультативті ракалды ауру?а жатады.


Slide 26


Slide 27

ТО? ІШЕК РАГЫН 6 КЛИНИКАЛЫ? Т?РГЕ Б?ЛЕДІ: 1. Ула?ышты-анемиялы т?рі. Нау?асты? терісі бозарып, ?ан азаюы жеделдейді,?ажу пайда болады, ж?мыс істеу ?абілеті т?мендейді. Гипохромды анемия пайда болып, оны? жеделдей т?суіні? себебі белгісіз бол?ан жа?дайда, то? ішекті? о? жа? б?лігіні? рак бар-жо?ын аны?тау?а арнал?ан медициналы? тексерулерді ?ткізу керек. 2. Энтероколитті т?рі. Ауруды? іші кеуіп,?орылдау пайда болады. Іш ?ту мен ?атпа пайда болуы алмасады. Н?жіспен аралас ?ан, шырыш болады.Осындай ?згерістер білінген жа?дайда то? ішекті рентгендік тексеру ар?ылы зерттейді 3. Диспепсиялы т?рі. Нау?ас адамны? т?бетіні? нашарлауымен, ж?рек айнып, ло?су, ??су, іште аурсыну сезімі, сыздау ж?не кебу пайда болады.


Slide 28

4. Обтурациялы? т?рі. Кенеттен іште ?стамалы ?атты ауырсыну пайда болып, о?ан ?орылдау ?осылып, жел ж?не н?жіс шы?пай іш кебе бастайды. Б?л клиникалы? белгілер то? ішекті? сол жа? б?лігіні? рагі кезінде бай?алады. 5. Жал?ан ?абынбалы т?рі. Б?л т?ріне бірінші орында ??рса? ?уысыны? ?абынуына т?н белгілер пайда болады. Нау?асты? іші сыздап, дене ?ызуы к?теріліп, іш пердесіні? ?абыну белгілері пайда болады. 6. Ісіктік т?рі.


Slide 29

Ішек ?тімсіздігі ісікіші ж?не перифокальды ?абыну процесстері Ыдыра?ан ісіктен ?анталау Ісік келесі а?залар?а ?суі м?мкін - ішперде арты клетчаткалар?а – до 65% - шажыр?ай?а – до 22% - ащы ішек ілмегіне – до 12% - ішастар ?абыр?асына – до 13% - ?уы??а – до 11% - ?йел жыныс м?шелеріне – до 10% ТІ?І АС?ЫНУЫ


Slide 30

Ісік келесі а?залар?а ?суі м?мкін - ішперде арты клетчаткалар?а – до 65% - шажыр?ай?а – до 22% - ащы ішек ілмегіне – до 12% - ішастар ?абыр?асына – до 13% - ?уы??а – до 11% - ?йел жыныс м?шелеріне – до 10% ТІ?І ас?ынуы


Slide 31


Slide 32

ЗЕРТТЕУ ?ДІСТЕРІ: КТ Ультрадыбысты? зерттеу Колоноскопия Ректороманоскопия Ирригоскопия Емі: Хирургиялы? ем. Радикальды операция


Slide 33

ЕМІ То? ішек рагын емдеуді? негізгі жолы- хирургиялы? ем. Операция жасау ?шін ісікті? орналас?ан жерін, тарау жолдарын, нау?асты? жа?дайын аны?тау керек. Ісік б?йен ішекте, ?рме то? ішекте, ішекті? бауыр б?рышында бол?анда то? ішекті? о? жа? жартысын, онымен ?оса мы?ын ішекті? то? ішекке ?осыл?ан жерінен 20-25 см алып тастау керек. Ісік то? ішекті? бауыр б?рышында бол?анда метастаз к?лденен? то? ішекті? жал?амасы мен ас?азан к?лдене? то? ішекті? жал?амасында?ы лимфа т?йіндерге жиі метастаз береді. Ісік к?лдене? то? ішекті? ортасында орналас?анда ортасынан резекция жасалады. Ісік то? ішекті? к?к бауыр б?рышында, т?мендеген б?лігінде, сигма б?лімшесіні? жо?ар?ы жа?ында бол?анда ішекті? сол жа? жартысын шажыр?аймен алып тастайды(гемиколонэктомия). То? ішекті? рагына емдік ?сер тигізетін химиялы? препараттарды? саны аса к?п емес. фторурацил, фторафур д?рілері ауруларды? 20-25 пайызына ?ана уа?ытша ремиссия береді, 5-фторурацил, винкристин ?осып ?олдан?анда 43 пайыз?а дейін к?теріледі.  


Slide 34

Пайдалан?ан ?дебиттер: www.google.ru Госпиталды? хирургия . ?.?.Сапарова Ж.Б.Бижігітов Хирургиялы? аурулар А.С.Ибадильдин А.А.Алма?амбетов


×

HTML:

Ссылка: